Specific category icon

Podziały nieruchomości

Wstecz

Nadanie klauzuli ostateczności na decyzji podziałowej oraz wydanie map z projektowanym podziałem.

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
  2. Dołącz do wniosku niżej wymienione dokumenty.
  3. Wniosek złóż w Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy. Wniosek wraz z załącznikami możesz również nadać pocztą na adres: Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek
  2. Decyzja administracyjna w sprawie podziału nieruchomości
  3. Upoważnienie do odbioru dokumentów przez osobę niebędącą stroną ani pełnomocnikiem w postępowaniu podziałowym

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

14 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 ze zm.)

Wymagane załączniki

Wzór wniosku o nadanie klauzuli ostateczności oraz o wydanie map z projektowanym podziałem


Nie znalazłeś informacji?