Odbieranie odpadów komunalnych

null Odpady wielkogabarytowe

Zasady dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe należy zbierać:

 1. w kontenerach lub luzem – w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

 2. w kontenerach – w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

 3. nie wcześniej niż 72 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, chyba że na terenie nieruchomości wyznaczone jest odpowiednie miejsce gromadzenia tych odpadów, nie powodujące ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości w przypadku ich gromadzenia w sposób ciągły.

Naturalne drzewka świąteczne (choinki), pozbawione ozdób, opakowań, ziemi i donic, należy zbierać w kontenerach oznaczonych napisem „Zielone” lub luzem w miejscu gromadzenia odpadów.

Poza wskazanymi terminami odbioru gabarytów, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe do tzw. PSZOK-ów czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Jak właściwie segregować odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe są to m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, kartonów, opon samochodowych, choinek. 

Częstotliwość

Odpady wielkogabarytowe powstające na terenie nieruchomości są odbierane w ramach zbiórek z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, zależnie od harmonogramu danego operatora z uwzględnieniem częstotliwości:

 • z zabudowy jednorodzinnej – co trzy miesiące,

 • z zabudowy wielolokalowej – co cztery tygodnie,

 • z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne – co trzy miesiące. 

Poza wskazanymi terminami odbioru odpadów wielkogabarytowych, mieszkaniec może bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czy należy zgłaszać do operatora konieczność odbioru gabarytów?

Terminy odbioru gabarytów są podawane w harmonogramach (operator jest zobowiązany do podawania terminów i ich realizacji).

Zaleca się, aby w każdej sytuacji (zarówno zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa) zarządcy budynków zgłaszali przez 19115 zapotrzebowanie na odbiór gabarytów pomimo, że w grafiku widnieje data odbioru.

Odbiór gabarytów - pytania

Czy należy zgłaszać do operatora konieczność odbioru gabarytów i odpadów zielonych?
Terminy odbioru gabarytów i odpadów zielonych co do zasady podawane są w harmonogramach (operator jest zobowiązany do podawania terminów i ich realizacji). 

W przypadku, gdy odpady wielkogabarytowe lub zielone nie zostały odebrane w terminie wyznaczonym w opublikowanym Planie Odbiorów, co powoduje ich zaleganie, właściciel/zarządca nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem 19115, w kategorii „Przepełnienie/brak odbioru wg harmonogramu”.

Co zrobić w przypadku, gdy odbiór gabarytów lub odpadów zielonych jest niewystarczający?
W przypadku, gdy właściciel/zarządca nieruchomości uzna, że nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych lub zielonych ustalony przez Radę m.st. Warszawy jest niewystarczający może:

gabaryty

 • zawieźć na własny koszt odpad wielkogabarytowy do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjęcie odpadu jest nieodpłatne

 • zlecić (na koszt zlecającego) odbiór i transport tych odpadów przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym jest mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

zielone

 • zawieźć na własny koszt odpady zielone do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK przy ul. Zawodzie 1 nie przyjmuje odpadów zielonych), przyjęcie odpadu jest nieodpłatne. Należy pamiętać, że obowiązuje zakaz oddawania do PSZOK odpadów w ilości wskazującej na pochodzenie z działalności gospodarczej

 • zlecić (na koszt zlecającego) odbiór i transport tych odpadów przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym jest mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co należy zrobić, gdy w opublikowanym harmonogramie nie zamieszczono terminów odbioru dla gabarytów, odpadów "zielonych" lub innych frakcji?
Brak terminów odbioru w opublikowanym Planie Odbioru dla każdej z frakcji należy zgłaszać za pośrednictwem kategorii „Brak harmonogramu”.

Czy operator nie ma obowiązku podstawiać kontenerów na gabaryty w przypadku zabudowy wielolokalowej?
Co do zasady – sposób gromadzenia odpadów określony w Regulaminie (otwarcie w nowym oknie) określa, że mogą być one składowane luzem bądź w przeznaczonych do tego kontenerach. Właściciel nieruchomości może ustalić z operatorem odbierającym odpady komunalne sposób odbioru odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów (przy czym ustalenia nie mogą naruszać przepisów o ruchu drogowym lub innych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych). Przy czym umowy zawarte z operatorami nie nakładają na operatorów obowiązku, że odpady wielkogabarytowe muszą być składowane w kontenerach – jest to jedynie opcja.

Jak zakwalifikować i prawidłowo zutylizować rower dziecięcy oraz wózek dziecięcy?
Rower dziecięcy oraz wózek to odpady wielkogabarytowe.

Gdzie wyrzucamy sprzęt sportowy?
Trenaż wioślarski, rower stacjonarny, steper itp. sprzęt sportowy zawierający elementy elektroniczne należy do grupy odpadów elektrycznych i elektronicznych (zabawki oraz sprzęt relaksacyjny i sportowy). Zepsuty, ale kompletny sprzęt można oddać do jednego z punktów zbiórki elektroodpadów lub do PSZOK. PSZOK przyjmie również sprzęt niekompletny.

Zwykły rower a także rower stacjonarny, ale napędzany mechaniczne jest odpadem wielkogabarytowym, również przyjmowanym w PSZOK-u.

Czy fotelik samochodowy jest traktowany jako gabaryt, czy należy go dostarczyć do PSZOK-u?
Fotelik samochodowy należy zakwalifikować do odpadów gabarytowych. Taki odpad powinien zostać odebrany przez Operatora lub mieszkaniec może go dostarczyć osobiście do PSZOK-u.

Jak zutylizować prawidłowo dywan?
Dywan powinien być odebrany jako odpad wielkogabarytowy, można także zawieźć dywan do PSZOK-ów.  

Co należy zrobić z kuchenką gazową?
Kuchenki gazowe nieposiadające żadnej instalacji elektrycznej (np. zapalarki, piekarnika elektrycznego) należy oddać do PSZOK-u. Jest ona traktowana jak złom metalowy. Nie można natomiast oddać kuchni gazowej do mobilnego punktu (MPSZOK-u). W przypadku współczesnych kuchni gazowych, które są podłączane nie tylko do instalacji gazowej, ale i elektrycznej są one zaliczane do elektrośmieci. Możemy zamówić firmę, która odbierze od nas elektroodpad lub zawieźć kuchnię elektryczną do PSZOK-u.

Czy właściciel nieruchomości niezamieszkanej ponosi opłaty za oddanie gabarytów?
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości uzależnionej od zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości w miesiącu. Oznacza to, że za odbiór odpadów wielkogabarytowych jak i odpadów zielonych gromadzonych w pojemnikach właściciel nieruchomości niezamieszkanej ponosi opłatę.

Gdzie można oddać bojler?
Bojler można oddać do PSZOK-u. Jest on traktowany jak złom metalowy. Nie można natomiast oddać bojlera do mobilnego punktu (MPSZOK-u).

Czy zasobnik na wodę można oddać w ramach odbioru gabarytów?

Jest to tzw. elektroodpad, a one nie są odbierane w ramach miejskiego systemu odbioru odpadów komunalnych. Informacje są dostępne na stronie: https://warszawa19115.pl/-/informacja-o-elektroodpadach.

Czy jest limit przyjmowania jednorazowo przez PSZOK w danym dniu odpadów?

Tak jest ograniczenie przyjmowania jednorazowo przez PSZOK w danym dniu odpadów:

 • wielkogabarytowych – do 150 kg

 • zużytych opon do 4 szt.

 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gosp. dom. – do 200 kg

(Uchwała w sprawie sposobu i zakresu odbioru odpadów § 5. ust 4).

Czy pianino może być odebrane jako gabaryt? Czy należy je wywieźć do PSZOK-u?

Pianino może być odebrane z posesji jako gabaryt. Natomiast w PSZOK-u obowiązuje limit dzienny na przyjęcie odpadów wielkogabarytowych, który wynosi 150 kg. Jeśli pianino nie mieści się w takiej wadze to nie zostanie przyjęte przez pracownika PSZOK.

Nie znalazłeś informacji?