Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Odpady wielkogabarytowe

Zasady dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych

  1. Właściciel nieruchomości ustala miejsce odbioru. Ustalenia nie mogą naruszać przepisów o ruchu drogowym lub innych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych.

  2. Odpady wielkogabarytowe należy pozostawić luzem w wyznaczonym miejscach gromadzenia odpadów bądź w przeznaczonych do tego celu pojemnikach na okres nie dłuższy niż 24 godziny. Pojemniki są ustawiane przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach. Pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych, wielkogabarytowych i kontenerów typu dzwon nie muszą być wyposażone w pokrywę.

  3. Odpady można zostawić nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

  4. Zadaniem administratora nieruchomości jest poinformowanie mieszkańców, gdzie znajduje się miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.

  5. Bez względu na sposób zbierania przyjęty na nieruchomości wymaga się selektywnego zbierania odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy lub powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

Poza wskazanymi terminami odbioru gabarytów, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe do tzw. PSZOK-ów czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Jak właściwie segregować odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe są to m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.

 

Częstotliwość

Odpady wielkogabarytowe powstające na terenie nieruchomości są odbierane w ramach zbiórek z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, zależnie od harmonogramu danego operatora z uwzględnieniem częstotliwości:

  • z zabudowy jednorodzinnej – co trzy miesiące,

  • z zabudowy wielolokalowej – co cztery tygodnie,

  • z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne – co trzy miesiące. 

Poza wskazanymi terminami odbioru odpadów wielkogabarytowych, mieszkaniec może bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 

Co roku w okresie poświątecznym do końca marca organizowana jest zbiórka żywych choinek w ramach akcji Ciepło z natury. Choinki bez dekoracji, stojaka czy doniczki należy umieścić w kontenerze na odpady wielkogabarytowe lub w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej.

Czy należy zgłaszać do operatora konieczność odbioru gabarytów?

Terminy odbioru gabarytów są podawane w harmonogramach (operator jest zobowiązany do podawania terminów i ich realizacji).

Zaleca się, aby w każdej sytuacji (zarówno zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa) zarządcy budynków zgłaszali przez 19115 zapotrzebowanie na odbiór gabarytów pomimo, że w grafiku widnieje data odbioru.

 

 

Odbiór gabarytów - pytania

Co zrobić w przypadku, gdy odbiór gabarytów jest niewystarczający?

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości uzna, że nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych ustalony przez Radę m.st. Warszawy jest niewystarczający może:

  • zawieźć na własny koszt odpad wielkogabarytowy do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w Warszawie istnieją dwa takie Punkty- na ul. Zawodzie 1 i na ul. Płytowej 1), przyjęcie odpadu jest nieodpłatne;

  • zlecić (na koszt zlecającego) odbiór i transport tych odpadów przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym jest mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Czy operator nie ma obowiązku podstawiać kontenerów na gabaryty w przypadku zabudowy wielolokalowej?

Co do zasady – sposób gromadzenia odpadów określony w Regulaminie określa, że mogą być one składowane luzem bądź w przeznaczonych do tego kontenerach. Właściciel nieruchomości może ustalić z operatorem odbierającym odpady komunalne sposób odbioru odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów (przy czym ustalenia nie mogą naruszać przepisów o ruchu drogowym lub innych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych). Przy czym umowy zawarte z operatorami nie nakładają na operatorów obowiązku, że odpady wielkogabarytowe muszą być składowane w kontenerach – jest to jedynie opcja.

 

Jak zakwalifikować i prawidłowo zutylizować rower dziecięcy oraz wózek dziecięcy?

Rower dziecięcy oraz wózek to odpady wielkogabarytowe.

 

Czy fotelik samochodowy jest traktowany jako gabaryt, czy należy go dostarczyć do PSZOK-u?

Fotelik samochodowy należy zakwalifikować do odpadów gabarytowych. Taki odpad powinien zostać odebrany przez Operatora lub mieszkaniec może go dostarczyć osobiście do PSZOK.

 

Jak zutylizować prawidłowo dywan?

Dywan powinien być odebrany jako odpad wielkogabarytowy, można także zawieźć dywan do PSZOK-ów.  

 

Jakie terminy obowiązują operatorów przy realizacji odbioru odpadów na zgłoszenie np. gabarytów?

Wykonawca będzie obsługiwał wnioski, zgłoszenia i reklamacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym zamówienia na usługi (np. wymiany pojemników, zmiany Planu Odbiorów, wywozu odpadów wielkogabarytowych – w przypadku nie wprowadzenia do Planu Odbiorów stałych terminów ich odbioru) zgodnie z podpisanym Porozumieniem partnera systemu 19115.

 

Co należy zrobić z kuchenką gazową?

Kuchenki gazowe nieposiadające żadnej instalacji elektrycznej (np. zapalarki, piekarnik elektryczny) należy oddać do PSZOK-u. Jest ona traktowana jak złom metalowy. Nie można natomiast oddać kuchni gazowej do mobilnego punktu. W przypadku współczesnych kuchni gazowych, które są podłączane nie tylko do instalacji gazowej, ale i elektrycznej są one zaliczane do elektrośmieci. Możemy zamówić firmę, która odbierze od nas elektroodpad lub zawieźć kuchnię elektryczną do PSZOK-u.

 

Czy właściciel nieruchomości niezamieszkanej ponosi opłaty za oddanie gabarytów?

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości uzależnionej od zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości w miesiącu. Oznacza to, że za odbiór odpadów wielkogabarytowych jak i odpadów zielonych gromadzonych w pojemnikach właściciel nieruchomości niezamieszkanej ponosi opłatę.

 

Gdzie można oddać bojler?

Bojler można oddać do PSZOK-u. Jest on traktowany jak złom metalowy. Nie można natomiast oddać bojlera do mobilnego punktu.


Nie znalazłeś informacji?