Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Odpady zielone

Częstotliwość odbioru

Odpady zielone to liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie. 

 

Częstotliwość odbioru odpadów zielonych:

1) zabudowa jednorodzinna – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie

2) zabudowa wielolokalowa – w okresie od marca do listopada – co tydzień

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie

Przypominamy, że odpady zielone (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie z ogródka) odbierane są przez operatorów od marca do listopada, zgodnie z harmonogramem, który można sprawdzić na stronie https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow.

Po wskazanym terminie (grudzień-luty) odpady zielone można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Płytowej 1 – Białołęka.

Odbiór odpadów zielonych odbywa się zgodnie z § 4. 1. 1) f) uchwały LXI/1632/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów oraz postanowieniami umów z operatorami odbierającymi odpady. 

Zasady odbioru odpadów zielonych

1. Odbiór odpadów zielonych (z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów) powstających na terenie nieruchomości prowadzony jest z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w okresie od marca do listopada w godzinach 6:00-22:00.

2. Odpady zielone należy zbierać nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

3. Odpady zielone należy zbierać w odpowiednich workach spełniających wymagania – worki na odpady zielone należy zakupić we własnym zakresie

 • o pojemności od 60 do 120 litrów

 • wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska

 • odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych

 • przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości

 • w kolorze szarym

4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpady zielone zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, spełniających wymagania określone w regulaminie, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres zapewniający, że nie będą generowały uciążliwości, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

5. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, dopuszcza się gromadzenie odpadów zielonych w sposób, o którym mowa w punkcie 4.

6. Odpady zielone wytworzone na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą być zagospodarowane w przydomowych kompostownikach.

7.„Bez względu na sposób zbierania przyjęty na nieruchomości wymaga się selektywnego zbierania odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy lub powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”.

Odpady zielone - pytania

Kto dostarcza worki na odpady zielone?

Worki na odpady zielone należy zakupić we własnym zakresie. Powinny mieć pojemność od 60 do 120 l w kolorze szarym.

  

Czy z nieruchomości niezamieszkałej są odbierane odpady zielone?

Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpady zielone zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, spełniających wymagania określone w regulaminie, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres zapewniający, że nie będą generowały uciążliwości, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

 

Gdzie właściciel domu jednorodzinnego może oddać spady z drzew owocowych?

Spady drzew owocowych należy rozpatrywać w kategorii odpadów ulegający biodegradacji. Oznacza to, że odpady te, zgodnie z § 3 ust. pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, klasyfikowanej są jako odpady zielone, a ich odbiór następuje na zasadach określonych w § 6 ww. regulaminu.

 

Co to są odpady ogrodowe?

Odpady ogrodowe mogą stanowić różnego rodzaju odpady pochodzące z prowadzonych prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych, jak np. odpady ulegające biodegradacji, opakowania po środkach ochrony roślin itp.

 

Czy można oddać konary i gałęzie luzem albo zamówić bezpłatne podstawienie kontenera/pojemnika? Co zrobić z konarami i dużymi gałęziami?

Konary drzewa i duże gałęzie należy rozdrobnić i włożyć do worków.

Odpady zielone nierozdrobnione można przekazać do PSZOK-u jako odpady zielone.

 

Czy właściciel domu jednorodzinnego może domagać się bezpłatnie podstawienie kontenera na zielone? Ilość odpadów zielonych wyklucza zapakowanie ich w worki.

Sposób gromadzenia oraz zasady odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi są określone w § 6 i 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Z powyższych zapisów wynika, iż właściciel nieruchomości gromadzi odpady zielone wyłącznie w workach.

 

Czy za odpady zielone oddawane od grudnia do lutego trzeba płacić dodatkowo? 

Odpady zielone, zgodnie z § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, odbierane są od marca do listopada. Poza tym okresem, mieszkaniec może zawieźć je do PSZOK (bez dodatkowych opłat), lub wynająć dowolną firmę wpisaną do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, która odbierze te odpady pobierając opłatę wg własnych stawek.

 

Liście kasztanowców

Od roku 2016 nie jest prowadzona specjalna akcja odbioru liści kasztanowca.
Liście kasztanowca są traktowane jak pozostałe odpady zielone (są odbierane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

 

MPO na swojej stronie w przypadku braku uwzględnienia odpadów zielonych w grafiku prosi o wysłanie zgłoszenia. Jaki jest przewidziany termin odbioru od momentu zgłoszenia do MPO lub na 19115?

Po przyjęciu zlecenia przez MPO zgłoszenie od razu zostaje przekierowane do wykonania zlecenia.

 

Czy należy zgłaszać do operatora konieczność odbioru gabarytów i odpadów zielonych?

Terminy odbioru gabarytów i odpadów zielonych co do zasady podawane są w harmonogramach (operator jest zobowiązany do podawania terminów i ich realizacji). Należy pamiętać, że w przypadku odpadów zielonych odbiory odbywają się od marca do listopada.

W przypadku, gdy odpady wielkogabarytowe lub zielone nie zostały odebrane w terminie wyznaczonym w opublikowanym Planie Odbiorów, co powoduje ich zaleganie, właściciel/zarządca nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem 19115, w kategorii „Przepełnienie/brak odbioru wg  harmonogramu”.

 

Co zrobić w przypadku, gdy odbiór gabarytów lub odpadów zielonych jest niewystarczający?

W przypadku, gdy właściciel/zarządca nieruchomości uzna, że nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych lub zielonych ustalony przez Radę m.st. Warszawy jest niewystarczający może:

- Gabaryty

 • Zawieźć na własny koszt odpad wielkogabarytowy do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w Warszawie istnieją dwa takie Punkty
  - na ul. Zawodzie 1 i na ul. Płytowej 1), przyjęcie odpadu jest nieodpłatne;

 • zlecić (na koszt zlecającego) odbiór i transport tych odpadów przedsiębiorcy wpisanemu
  do rejestru działalności regulowanej, o którym jest mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Zielone

 • zawieźć na własny koszt odpady zielone do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Płytowej 1, przyjęcie odpadu jest nieodpłatne. Należy pamiętać, że obowiązuje zakaz oddawania do PSZOK odpadów w ilości wskazującej
  na pochodzenie z działalności gospodarczej;

 • zlecić (na koszt zlecającego) odbiór i transport tych odpadów przedsiębiorcy wpisanemu
  do rejestru działalności regulowanej, o którym jest mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Jakie terminy obowiązują operatorów przy realizacji odbioru odpadów na zgłoszenie tj. gabarytów i zielonych?

Zgodnie z opublikowanym Planem Odbiorów (harmonogramem).

W sytuacji zalegania nieodebranych w terminie odpadów wielkogabarytowych lub w okresie od marca do listopada odpadów zielonych, właściciel/zarządca nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem 19115, w kategorii „Przepełnienie/brak odbioru wg harmonogramu”.


Nie znalazłeś informacji?