Odbieranie odpadów komunalnych

null Odpady zielone

Częstotliwość odbioru

Odpady „zielone” (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie) odbierane są przez operatorów cały rok, zgodnie z następującą częstotliwością:

 1. z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  • w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,  
  • w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie, 
 2. z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi
  • w okresie od marca do listopada – co tydzień, 
  • w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie, 
 3. z  terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 
  • w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie, 
  • w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie [1]

Informacje o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych (w tym „zielonych”) podawane są do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Harmonogram odbioru odpadów obejmuje okres co najmniej 12 kolejnych tygodni.

„Zielone” można oddać też do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Do PSZOK-ów zlokalizowanych przy ul. Płytowej 1, ul. Tatarskiej 2/4 i ul. Kampinoskiej 1 mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone. PSZOK przy ul. Zawodzie 1 nie przyjmuje odpadów zielonych.

Choinki w kontenerach na zielone lub luzem

[!] Choinkę, pozbawioną ozdób, opakowań, ziemi i donic, zostaw w kontenerze oznaczonym napisem „zielone” lub wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów  (odbiór zgodnie z harmonogramem dla odpadów „zielonych”) lub oddaj do PSZOK przy ul. Płytowej 1, ul. Kampinoskiej 1 lub ul. Tatarskiej 2/4. 

[1] Podstawa prawna:  Uchwała nr XCI/3002/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. 

Zasady odbioru odpadów "zielonych"

 1. Odpady „zielone” zaleca się zbierać w miejscu gromadzenia odpadów nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.
 2. Odpady „zielone” na terenach nieruchomości zamieszkałych należy zbierać:  

  1) w workach zakupionych we własnym zakresie, spełniających odpowiednie wymagania:

  • muszą mieć pojemność od 60 litrów,

  • być wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, w kolorze szarym,

  być odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych,

  być przezroczyste lub półprzezroczyste, co umożliwi wizualną kontrolę zawartości,

  2) w pojemnikach lub kontenerach dostarczanych przez podmiot odbierający odpady komunalne spełniających odpowiednie wymagania (nieruchomości wielolokalowe).

 3. Na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady „zielone” zbiera się w pojemnikach lub kontenerach. 
 4. Na terenach nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odpady „zielone” zbiera się w workach. W przypadku zorganizowania wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla kilku nieruchomości, odpady zielone można gromadzić w pojemnikach. 
 5. Odpady "zielone" wytworzone na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą być zagospodarowane w przydomowych kompostownikach.

Odpady zielone, gabaryty w nieruchomościach niezamieszkałych

Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych pozostających w systemie miejskim 

W miesiącu, w którym planowane jest np. koszenie trawników, w deklaracji należy zaznaczyć odbiór odpadów zielonych. Analogicznie z odpadami wielkogabarytowymi.

Zapotrzebowanie na odbiór ww. frakcji należy z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić za pośrednictwem systemu Warszawa 19115.

Należy złożyc nową deklarację uwzgledniającą odbiór odpadów zielonych i/lub gabarytowych. Obowiązek złożenia nowej deklaracji następuje w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynika to z treści art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kompostowniki

Posiadacze kompostowników zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika/worka na bioodpady i odpady zielone (Regulamin §17 ust. 6).

Kompostowniki - brak odbioru zielonych i bioodpadów

Miasto nie zapewnia odbierania odpadów zielonych i bioodpadów od mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy prowadzą kompostowanie tych odpadów i są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Oznacza to, że jeśli mieszkaniec w deklaracji zaznaczył, że ma kompostownik i płaci niższą opłatę to Miasto nie dostarcza pojemnika na te odpady i ich nie odbiera. (Regulamin § 2 ust. 6).

Odpady "zielone" - pytania

1. Kto dostarcza worki na odpady "zielone"?
Worki na odpady zielone należy kupić we własnym zakresie. Powinny mieć pojemność od 60 l, być w kolorze szarym (który nie jest zastrzeżony dla pozostałych frakcji). Powinny być też przezroczyste lub półprzezroczyste, aby była możliwa identyfikacja ich zawartości, ale wykonane z materiału o grubości zapewniającej odpornośc na rozerwanie.
 
2. Czy z nieruchomości niezamieszkałej są odbierane odpady "zielone"?
Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpady "zielone" zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub kontenerach ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne. Odbywa to się na taki okres, by odpady nie były uciążliwe. 
 
3. Gdzie właściciel domu jednorodzinnego może oddać spady z drzew owocowych?
Odpady te klasyfikowane są jako odpady „zielone”.
 
4. Czy można oddać konary i gałęzie luzem albo zamówić bezpłatne podstawienie kontenera/pojemnika? Co zrobić z konarami i dużymi gałęziami?
Konary drzewa i duże gałęzie należy rozdrobnić i włożyć do worków, pojemników lub kontenerów. Odpady nierozdrobnione można przekazać do PSZOK-u jako odpady „zielone”.
 
5. Czy właściciel domu jednorodzinnego może domagać się bezpłatnie podstawienie kontenera na "zielone"? Ilość odpadów zielonych wyklucza zapakowanie ich w worki. 
Sposób gromadzenia oraz zasady odbioru odpadów „zielonych” z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi są określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Właściciel nieruchomości gromadzi odpady zielone w workach zakupionych we własnym zakresie. 
 
6. Czy za odpady "zielone" oddawane od grudnia do lutego trzeba płacić dodatkowo? 
Miasto w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia odbieranie  odpadów „zielonych”  z terenu nieruchomości przez cały rok, zgodnie z harmonogramem. Mieszkańcy mogą przekazywać także odpady „zielone” do PSZOK przez cały rok. 
 
7. Co z liśćmi kasztanowców?
Od roku 2016 nie jest prowadzona specjalna akcja odbioru liści kasztanowca. Liście kasztanowca są traktowane jak pozostałe odpady „zielone” (są odbierane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).
 
8. Czy należy zgłaszać do operatora konieczność odbioru odpadów „zielonych”?
Terminy odbioru odpadów „zielonych” co do zasady podawane są w harmonogramach (operator jest zobowiązany do podawania terminów i ich realizacji). W przypadku, gdy terminy odbioru odpadów „zielonych” nie zostały wskazane w harmonogramie, właściciel/zarządca nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem 19115, w kategorii „Brak harmonogramu”. Można również dokonywać zgłoszeń z prośbą o odbiór tych odpadów w terminie innym niż wynikający z harmonogramu. Operator będzie mógł wówczas, w miarę możliwości, zorganizować taki odbiór w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania zgłoszenia, pomijając jednocześnie odbiór uwzględniony w harmonogramie.
 
9. Co zrobić w przypadku, gdy częstotliwość odbióru gabarytów lub odpadów „zielonych” jest niewystarczająca? 
W przypadku, gdy właściciel/zarządca nieruchomości uzna, że nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych lub „zielonych” ustalony przez Radę m.st. Warszawy jest niewystarczający może:
 
 • w przypadku odpadów „zielonych”:
  • zawieźć na własny koszt odpady „zielone” do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK na ul. Zawodzie nie przyjmuje), przyjęcie odpadu jest nieodpłatne. Należy pamiętać, że obowiązuje zakaz oddawania do PSZOK odpadów w ilości wskazującej na pochodzenie z działalności gospodarczej, 
  • zlecić (na swój koszt) odbiór i transport tych odpadów przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym jest mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w przypadku gabarytów: 
  • zawieźć na własny koszt odpad wielkogabarytowy do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjęcie odpadu jest nieodpłatne, 
  • zlecić (na koszt zlecającego) odbiór i transport tych odpadów przedsiębiorcy wpisanemu, do rejestru działalności regulowanej, o którym jest mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nie znalazłeś informacji?