Wstecz

Odwołanie od wezwania do zapłaty (Warszawski Transport Publiczny)

Zasady składania reklamacji

Reklamację może złożyć Pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że w trakcie kontroli posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

Wszystkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

 

Treść reklamacji

1. Odwołanie powinno zawierać:

 • datę sporządzenia odwołania,

 • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej odwołanie,

 • numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy,

 • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających odwołanie,

 • roszczenie wraz z uzasadnieniem,

 • wykaz załączonych dokumentów,

 • podpis osoby składającej odwołanie.

2. Do reklamacji powinny zostać dołączone również oryginały biletów lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (ewentualnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów).

3. Należy dodać pełnomocnictwo, jeśli w imieniu pasażera odwołanie składa inna osoba.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

 • Punkty Obsługi Pasażerów ZTM

 • Odwołanie można wysłać na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
Dział Windykacji
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa                                                                               

 

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

Termin odpowiedzi

Właściwie złożone odwołanie Zarząd Transportu Miejskiego rozpatrzy w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia i udzieli pisemnej odpowiedzi.

W przypadku odwołań nie zawierających danych, o których mowa powyżej, pasażer zostanie poproszony, aby uzupełnił brakujące informacje w terminie 14 dni. Wówczas za datę wniesienia odwołania przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionego odwołania.

Tryb odwoławczy

Brak. 

Uwagi

Bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:

 • nie zawierają wystarczających danych pozwalających zidentyfikować osobę składającą odwołanie;

 • zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty;

 • w ciągu 14 dni od daty wezwania przez ZTM nie zostaną uzupełnione o braki formalne.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?