null Reklamacje od wezwania do zapłaty (Warszawski Transport Publiczny)

Zasady składania reklamacji

Flaga Wielkiej BrytaniiFlaga Federacji Rosyjskiej

 

 

 

Reklamację może złożyć Pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że w trakcie kontroli posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

Wszystkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Treść reklamacji

Reklamacja powinna zawierać:

 • datę sporządzenia reklamacji

 • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację

 • numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy

 • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację

 • roszczenie wraz z uzasadnieniem

 • wykaz załączonych dokumentów

 • podpis osoby składającej reklamację.

Do reklamacji powinny zostać dołączone również oryginały biletów lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (ewentualnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów).

Jeśli w imieniu Pasażera reklamację składa inna osoba, prosimy o dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa.

W przypadku reklamacji nie zawierających danych, o których mowa powyżej, Pasażer zostanie poproszony aby uzupełnił brakujące informacje w terminie 14 dni. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionej reklamacji.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Drogą elektroniczną poprzez e-POP https://e-pop.wtp.waw.pl/ (otwiera nowe okno)
 2. Punkty Obsługi Pasażerów ZTM (otwiera nowe okno)

 3. Wysyłając na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

Dział Windykacji

ul. Grochowska 316/320

03-839 Warszawa                                                                          

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

ul. Grochowska 316/320

03-839 Warszawa

Termin odpowiedzi

Zarząd Transportu Miejskiego rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej wpłynięcia i udzieli pisemnej odpowiedzi.

W przypadku reklamacji nie zawierających danych, o których mowa powyżej, Pasażer zostanie poproszony aby uzupełnił brakujące informacje w terminie 14 dni. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionej reklamacji.

 

Tryb odwoławczy

Brak. 

Uwagi

Bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:

 • nie zawierają wystarczających danych pozwalających nam zidentyfikować osobę składającą reklamację
 • zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty
 • w ciągu 14 dni od daty wezwania przez ZTM nie zostaną uzupełnione o braki formalne.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?