null Odwołanie od wezwania do zapłaty (Warszawski Transport Publiczny)

Zasady składania reklamacji

Flaga Wielkiej BrytaniiFlaga Federacji Rosyjskiej

 

 

 

Reklamację może złożyć Pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że w trakcie kontroli posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

Wszystkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Treść reklamacji

1. Odwołanie powinno zawierać:

 • datę sporządzenia odwołania

 • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej odwołanie

 • numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy

 • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających odwołanie

 • roszczenie wraz z uzasadnieniem

 • wykaz załączonych dokumentów

 • podpis osoby składającej odwołanie.

2. Do reklamacji powinny zostać dołączone również oryginały biletów lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (ewentualnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów).

3. Należy dodać pełnomocnictwo, jeśli w imieniu pasażera odwołanie składa inna osoba.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Drogą mailową na adres: windykacja@ztm.waw.pl

 2. Punkty Obsługi Pasażerów ZTM

 3. Odwołanie można wysłać na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

Dział Windykacji

ul. Grochowska 316/320

03-839 Warszawa                                                                          

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

ul. Grochowska 316/320

03-839 Warszawa

Termin odpowiedzi

Właściwie złożone odwołanie Zarząd Transportu Miejskiego rozpatrzy w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia i udzieli pisemnej odpowiedzi.

W przypadku odwołań nie zawierających danych, o których mowa powyżej, pasażer zostanie poproszony, aby uzupełnił brakujące informacje w terminie 14 dni. Wówczas za datę wniesienia odwołania przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionego odwołania.

Tryb odwoławczy

Brak. 

Uwagi

Bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:

 1. nie zawierają wystarczających danych pozwalających zidentyfikować osobę składającą odwołanie

 2. zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty

 3. w ciągu 14 dni od daty wezwania przez ZTM nie zostaną uzupełnione o braki formalne.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?