Specific category icon

Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację wraz z odpowiednimi załącznikami.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Dołącz pisemne uzasadnienie do składanej korekty.
 5. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy / Biura Podatków i Egzekucji, złóż dokumenty w kancelarii.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Wymagane Dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych.
 2. Załącznik do deklaracji

Opłaty

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określona jest w Uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Podatków i Egzekucji/ Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 4. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 5. Podatnicy są obowiązani:
  a.składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  b.odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. (Na formularzu deklaracji na podatek od środków transportowych należy zaznaczyć, że jest to korekta deklaracji).
  c.wpłacać obliczony podatek od środków transportowych w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
  a.po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach:
  - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  - do dnia 15 września roku podatkowego - II rata
  b. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 7. Zwolnienia z podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025).
 4. Uchwała nr LVI/1394/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 9654).

Nie znalazłeś informacji?