Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika, w siedzibie COP, przy ul. Obozowej 57, po uprzednim umówieniu wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl lub bezpośrednio w urzędzie bez konieczności umawiania wizyty.

       Obsługa telefoniczna prowadzona jest przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem 19115.

 1. Składanie pism i wniosków w sprawach podatkowych możliwe jest w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy lub w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57.
 2. Korespondencję mogą Państwo przesyłać do Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną na adres mailowy Sekretariat.COP@um.warszawa.pl lub przez ePUAP.
 3. Formularze podatkowe oraz informacje dostępne są na stronach Urzędu m.st. Warszawy:

Dodatkowa informacja

W przypadku chęci otrzymywania z Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy korespondencji, w tym decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego za pośrednictwem platformy ePUAP, należy złożyć wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na skrytkę ePUAP Urzędu m.st. Warszawy (link do formularza ogólnego http://epuap.gov.pl/ oraz do instrukcji jak można wysłać pismo ogólne). Wniosek można wysłać również w wersji papierowej, na adres Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa albo dostarczyć osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy lub do Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57.

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

 

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację wraz z odpowiednimi załącznikami.
 2. Podpisz wypełniony formularz lub daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy lub Centrum Obsługi Podatnika i złóż dokumenty w kancelarii.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń.

Deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy na odpowiednim druku pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

[!]

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa albo dostarczyć osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57.

Kreatory są dostępne na stronie https://moja.warszawa19115.pl/

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych.
 2. Załącznik do deklaracji.

Opłaty

 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określona jest w uchwale Rady m.st. Warszawy.

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok określa uchwała nr XXXIX/1212/2020 Rady m.st. Warszawy z 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11548) – dostępna na stronie pod linkiem:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/Podatek_od_srodkow_transportowych/Stawki/2021/default.htm

Podatek płatny jest przelewem na numer rachunku bankowego (Urząd miasta stołecznego Warszawy – Bank Handlowy) lub w kasach urzędów dzielnic oraz w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57

Wpłat z tytułu podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd miasta stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

 1. 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd miasta stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia deklaracji i odbioru decyzji:

 1. Miejski portal e-usług Moja Warszawa.
 2. Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, sala obsługi na 1 piętrze.
 3. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem prezydenta m.st. Warszawy – urząd miasta stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu (link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa).

Uwagi

 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 3. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 4. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 5. Podatnicy są obowiązani:
  1. składać, w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
  3. wpłacać obliczony podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy. 
 6. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w termie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.
 7. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
  1. po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
   • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
   • do 15 września danego roku – II rata,
  2.  od 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 1. Zwolnienia z podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 2. Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), w przypadku nieuchwalenia stawek podatku, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. W związku z powyższym:
 • na 2019 rok obowiązują stawki podatku od środków transportowych z 2018 roku,
 • na 2017 rok obowiązują stawki podatku od środków transportowych z 2016 roku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325).
 3. Uchwała nr XXXIX/1212/2020 Rady m.st. Warszawy z 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11548).
 4. Uchwała nr XXI/538/2019 Rady m.st. Warszawy z 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13138).
 5. Uchwała nr LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9654).
 6. Uchwała nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8632).
 7. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. z 2018 poz. 519).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 poz. 974).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 poz. 562).

Nie znalazłeś informacji?