Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Nowe zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Centrum Obsługi Podatnika obsługuje klientów po uprzednim umówieniu wizyty. Można zarezerwować wizytę w Urzędzie, umówić się telefonicznie lub mailowo: Rezerwacje.COP@um.warszawa.pl.
 2. Kompleksową obsługę interesantów świadczymy pod numerami telefonów dostępnymi od poniedziałku do piątku, w godz: 8.00-16.00:
  1. 509 647 711
  2. 514 603 566
  3. 519 066 098
  4. 22 325 91 41
  5. 22 325 91 42
  6. 22 443 99 91
 3. Bez uprzedniego umówienia możliwe jest składanie pism i wniosków w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 lub Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej Dzielnicy.
 4. Wszelką korespondencję mogą Państwo przesyłać do Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat.COP@um.warszawa.pl lub przez ePUAP.
 5. Formularze podatkowe oraz informacje dostępne są na stronach Urzędu m.st. Warszawy:

Dodatkowa informacja

Informujemy, że wznowiono wysyłkę decyzji podatkowych. Decyzje będą wysyłane sukcesywnie. Zobowiązanie wynikające z decyzji płatne jest po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację wraz z odpowiednimi załącznikami.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do swojego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy lub Centrum Obsługi Podatnika i złóż dokumenty. 

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych.
 2. Załącznik do deklaracji.

Opłaty

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określona jest w Uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólneszczególne albo do doręczeń.

Deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy na odpowiednim druku pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia deklaracji i odbioru decyzji:

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 3. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 4. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 5. Podatnicy są obowiązani:
  1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
  3. wpłacać obliczony podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy. 
 6. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w termie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.
 7. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
  1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
   • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
   • do dnia 15 września danego roku – II rata,
  2.  od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 1. Zwolnienia z podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 2. Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), w przypadku nieuchwalenia stawek podatku, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. W związku z powyższym:
 • na 2019 rok obowiązują stawki podatku od środków transportowych z 2018 roku,
 • na 2017 rok obowiązują stawki podatku od środków transportowych z 2016 roku,
 • na 2015 rok obowiązują stawki podatku od środków transportowych z 2014 roku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).
 4. Uchwała nr XXXIX/1212/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11548).
 5. Uchwała nr XXI/538/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13138).
 6. Uchwała nr LVI/1394/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9654).
 7. Uchwała nr XVIII/412/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8632).
 8. Uchwała nr LXX/1831/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12261).
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. z 2018 poz. 519).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 poz. 974).
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 poz. 562).

Nie znalazłeś informacji?