null Opłaty za odpady dla nieruchomości niezamieszkanych

Nieruchomości niezamieszkane pozostające w systemie miejskim

Radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych ze stołecznego systemu odbierania odpadów komunalnych od 1 sierpnia 2020 roku.

Wyłączenie w uchwale nie dotyczy nieruchomości o charakterze mieszanym, w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych (np. salon fryzjerski w kamiennicy) oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na których prowadzona jest działalność:

1.    Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

2.    Instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa.

Opłaty

Nieruchomości niezamieszkałe pozostające w systemie miejskim obliczają opłatę według ilości i wielkości pojemników z odpadami.

Uchwała NR LVIII/1854/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Tekst uchwały.

 

Uchwała NR LVIII/1855/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 17 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tekst uchwały.

Nieruchomość mieszana

Nieruchomości o charakterze mieszanym, w części zamieszkane, w części niezamieszkane (np. salon fryzjerski w kamiennicy) w całości pozostają w systemie miejskim.

Odpady zielone, gabaryty

W miesiącu, w którym planowane jest np. koszenie trawników, w deklaracji należy zaznaczyć odbiór odpadów zielonych. Analogicznie z odpadami wielkogabarytowymi.

Zapotrzebowanie na odbiór ww. frakcji należy z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić za pośrednictwem systemu Warszawa 19115.

Należy złożyc nową deklarację uwzgledniającą odbiór odpadów zielonych i/lub gabarytowych. Obowiązek złożenia nowej deklaracji następuje w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynika to z treści art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nieruchomości niezamieszkane będące poza systemem miejskim

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. hipermarkety, hotele, galerie handlowe), od 1 sierpnia 2020 r. są zobowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Zarządcy powinni podpisać  umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych ze stołecznego systemu odbierania odpadów komunalnych od 1 sierpnia 2020 roku.

Wyłączenie w uchwale nie dotyczy nieruchomości o charakterze mieszanym, w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych (np. salon fryzjerski w kamiennicy) oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na których prowadzona jest działalność:

1.    Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

2.    Instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa.

 

Maksymalne opłaty jakie może zastosować operator

Maksymalne stawki, jakie mogą być zastosowane przez operatora na odbiór odpadów wynoszą:

  • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane); 

  • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);

  • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Uchwała nr LXXV/2502/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  Tekst uchwały

 

Nie znalazłeś informacji?