null Interpretacja w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek: PDF, DOC.
 2. Złóż wniosek w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy (00-099) Warszawa, ul. Canaletta 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
  Wniosek oraz załączone dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dokumenty załączone w formie elektronicznej wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 2.
  W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
  W przypadku załatwienia sprawy przez ePUAP należy uprzednio pobrać i wypełnić wniosek. Wniosek można pobrać w formacie PDF i DOC. Oba rozszerzenia dokumentu są obsługiwane przez ePUAP. Następnie wypełniony wniosek należy przesłać za pośrednictwem www.epuap.gov.pl lub www.biznes.gov.pl. Wniosek o wydanie zezwolenia można przesłać przez portal epuap.gov.pl wybierając katalog „sprawy ogólne” lub „inne sprawy urzędowe”. Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystają z portalu biznes.gov.pl mogą przesłać wniosek jako pismo ogólne. Wniosek po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przekazywany jest do właściwego urzędu.
 3. Wpłać na wskazany rachunek lub w kasie urzędu, w terminie 7 dni od złożenia wniosku, opłatę za wniosek w wysokości 40 zł. W razie nieuiszczenia opłaty wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych należy wnieść opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
 4. Nie później niż w terminie 30 dni  od dnia wpływu do Urzędu kompletnego i opłaconego wniosku nastąpi udzielenie interpretacji indywidualnej w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek PDF, DOC o wydanie interpretacji indywidualnej.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 3. Sprawy związane z uzyskaniem interpretacji indywidualnej może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.
   

Opłaty

 • 40 zł opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego).

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu m.st. Warszawy. Numer rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004.

 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Canaletta 2, 00-099 Warszawa.
 2. Za pośrednictwem www.epuap.gov.pl lub www.biznes.gov.pl (szczegóły w sekcji "Krok po kroku").

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Biura Rozwoju Gospodarczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest obowiązany przedstawić własne stanowisko w sprawie.
 2. W razie nieuiszczenia opłaty za wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi  lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej.
 4. Interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?