Zezwolenia na alkohol

Pisemna interpretacja w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek: PDF, DOC.
 2. Złóż wniosek w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st Warszawy (00-375) Warszawa, ul. Smolna 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
  Wniosek oraz załączane dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  -bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  -bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Wpłać na wskazany rachunek lub w kasie urzędu, w terminie 7 dni od złożenia wniosku, opłatę za wniosek w wysokości 40zł. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych należy wnieść opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
 4. Nie później niż w terminie 30 dni  od dnia wpływu do Urzędu kompletnego i opłaconego wniosku nastąpi udzielenie interpretacji w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek PDF, DOC o wydanie pisemnej interpretacji.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 3. Sprawy związane z uzyskaniem interpretacji może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty

40zł - opłata za wniosek o wydanie interpretacji (w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego).
Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu m.st. Warszawy.
Numer rachunku 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004.
17zł - opłata za pełnomocnictwo
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- gotówką w kasie Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy (lub u inkasenta), ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
- bezgotówkowo na rachunek Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy nr  60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy (00-375) Warszawa, ul. Smolna 4.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Biura Rozwoju Gospodarczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić własne stanowisko w sprawie.
 2. W razie nieuiszczenia opłaty za wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.
 4. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).Wymagane załączniki

 1. Wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.),  co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "