Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Podstawa prawna - odpady

Podstawa prawna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1855/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

Przepisy obowiązujące od 1 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr XXXII/976/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Tekst uchwały

Uchwała nr XXXI/911/2020  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Tekst uchwały
 

Przepisy obowiązujące

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, późn. zm.) Tekst ustawy

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779, z późn. zm.) Tekst ustawy

 

3. Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy wraz z uchwałą nr XV/351/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy Tekst uchwały

 

Tekst ujednolicony Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

 

4. Uchwała nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów Tekst ujednolicony uchwały

 

5. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  Tekst uchwały

 

6. Uchwała nr XXIV/671/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności (zmieniona uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXV/728/2020, nr XXXVIII/1199/2020 oraz nr XL/1254/2020).

 

Tekst ujednolicony uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności 

7. Uchwała nr XXIV/676/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zmieniona nr uchwałą Rady m.st. Warszawy XXV/730/2020, nr XXXVIII/1200/2020 oraz nr XL/1255/2020).

 

Tekst ujednolicony uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
 

8. Uchwała nr XXXI/787/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmieniona uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIV/672/2019 oraz nr XXV/729/2020).

 

Tekst ujednolicony uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

9. Uchwała nr XXV/731/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zmieniona uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1201/2020 oraz nr XL/1256/2020).

 

10. Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

 

11. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

 

12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uchwały obowiązujące przed 1 marca 2020 r.

Uchwała nr V/85/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1277 i 4902)  Tekst uchwały

Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6730).  Tekst uchwały


Nie znalazłeś informacji?