Odbieranie odpadów komunalnych

null Podstawa prawna - odpady

Obowiązujące podstawy prawne

I.    Uchwały dotyczące stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Uchwała nr LVI/1749/2021 Rady m.st. Warszawy z 18 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  Tekst uchwały
 2. Uchwała nr LVIII/1854/2021 Rady m.st. Warszawy z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  Tekst uchwały wraz z tekstem ujednoliconym

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.:

 1. Uchwała Nr V/101/2024 Rady m.st. Warszawy z 6 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Tekst uchwały

II.    Uchwały dotyczące wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Uchwała nr LVI/1750/2021 Rady m.st. Warszawy z 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Tekst uchwały
 2. Uchwała nr LVIII/1855/2021 Rady m.st. Warszawy z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Tekst uchwały wraz z tekstem ujednoliconym

III.    Uchwały dotyczące terminu, częstotliwości i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Uchwała nr XXXI/787/2016 Rady m.st. Warszawy z 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Tekst uchwały
 2. Uchwała nr XXIV/672/2019 Rady m.st. Warszawy z 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Tekst uchwały
 3. Uchwała nr XXV/729/2020 Rady m.st. Warszawy z 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Tekst uchwały wraz z tekstem ujednoliconym

IV.    Uchwała dotycząca kryterium dochodowego:

            Uchwała nr LVII/1810/2021 Rady m.st. Warszawy z 9 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów
            utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.  Tekst uchwały

V.    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy:

             Uchwała nr XCI/3002/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.  Tekst uchwały wraz z tekstem ujednoliconym

VI.    Uchwała dotycząca świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

             Uchwała nr XCI/3003/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i
             zagospodarowania tych odpadów.  Tekst uchwały

VII.    Uchwały dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

 1. Uchwała nr XXXVII/949/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r.  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  Tekst uchwały
 2. Uchwała nr XXX/865/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  Tekst uchwały
 3. Uchwała nr XXXII/976/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  Tekst uchwały wraz z tekstem ujednoliconym

VIII.    Uchwały dotyczące górnych stawek opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych:

 1. Uchwała nr XXXI/911/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r.  w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  Tekst uchwały
 2. Uchwała nr LXXV/2502/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  Tekst uchwały

IX.    Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. 2024 poz. 399). Tekst ustawy
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587). Tekst ustawy

X.    Inne:

 1. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.
 2. Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Archiwalne podstawy prawne (nieobowiązujące)

I.    Uchwały dotyczące stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Uchwała nr V/85/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1277 i 4902). Tekst uchwały
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6730). Tekst uchwały
 3. Uchwała nr XXIV/671/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności (zmieniona uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXV/728/2020, nr XXXVIII/1199/2020 oraz nr XL/1254/2020). Tekst ujednolicony uchwały
 4. Uchwała nr XXIV/676/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zmieniona nr uchwałą Rady m.st. Warszawy XXV/730/2020, nr XXXVIII/1200/2020 oraz nr XL/1255/2020). Tekst ujednolicony uchwały
 5. Uchwała nr XXXI/787/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmieniona uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIV/672/2019 oraz nr XXV/729/2020). Tekst ujednolicony uchwały
 6. Uchwała nr XXV/731/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zmieniona uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1201/2020 oraz nr XL/1256/2020).

II.    Uchwała dotycząca świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

            Uchwała nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st.
            Warszawie i zagospodarowania tych odpadów. Tekst ujednolicony uchwały

Nie znalazłeś informacji?