Odbieranie odpadów komunalnych

null Pojemniki i worki na odpady komunalne

Wymagania dotyczące rodzaju i pojemności worków oraz pojemników reguluje Uchwała nr XCI/3002/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.  Tekst uchwały z tekstem ujednoliconym

Nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe

Odpady zmieszane, papier, szkło, metali i tworzywa sztuczne, bioodpady - pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów i pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów.

Odpady zielone – worki, kontenery o pojemności od 1100 litrów.

Odpady wielkogabarytowe - kontenery o pojemności od 1100 litrów lub luzem

Wielorodzinne poniżej 20 lokali – dopuszcza się worki na segregację

W uzasadnionych przypadkach, w takich jak niewielka przestrzeń do ustawienia pojemników w miejscach gromadzenia odpadów, obejmujących mniej niż 20 lokali mieszkalnych, do zbierania frakcji odpadów papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne, dopuszcza się gromadzenie wszystkich lub części tych frakcji odpadów w workach.
 

Jak ustalić minimalną pojemność odpadów na jednego mieszkańca

Do ustalenia minimalnej pojemności wytwarzanych odpadów komunalnych można posiłkować się następującymi wielkościami, przypadającymi na jednego mieszkańca na dobę:

 • papier – 2 litry,

 • metale i tworzywa sztuczne – 2 litry,

 • szkło – 0,4 litra,

 • bioodpady stanowiące odpady komunalne – 0,35 litra,

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4,5 litra,

 • odpady zielone - ustala się przy uwzględnieniu ilości wytwarzanych odpadów określonej indywidualnie według potrzeb.

Zabudowa zamieszkała jednorodzinna

Odpady zmieszane - pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów albo pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów

Papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, bioodpady

 1. worki o pojemności od 60 litrów, wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych, przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości,

             lub

 1. pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów albo pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów, przystosowane, do grzebieniowych albo obrotowych mechanizmów załadowczych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych.
   

W przypadku wyboru sposobu gromadzenia odpadów w pojemnikach, operator dostarcza pojemniki na frakcje segregowane o następującej pojemności:

 • Metale/tworzywa sztuczne – 240L

 • Papier – 240L

 • Szkło – 120L

 • Bioodpady – 120L (w przypadku posiadania kompostownika, pojemnik na bioodpady nie jest dostarczany)

Odpady zielone

 1. worki o pojemności od 60 litrów, wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych, przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości.

Jednorodzinne ze wspólnym MGO wyposaża się w pojemniki

W przypadku, gdy dla kilku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zorganizowano wspólne miejsce gromadzenia odpadów, do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, stosuje się pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów albo pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów.

Nieruchomość mieszana - dopuszcza się wspólną altanę

Nieruchomość mieszana czyli taka w której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą przeznaczoną np. na biura czy sklepy dopuszcza się umieszczenie pojemników w jednej altanie jednak w sposób pozwalający na identyfikację rodzaju części nieruchomości (zamieszkana i niezamieszkana), do której są przypisane (§9 ust. 2 Regulaminu).

Konieczne jest wydzielenie odrębnych pojemników dla części zamieszkanej i niezamieszkanej nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkałe objęte zorganizowanym przez m.st. Warszawa systemem odbierania odpadów komunalnych

Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne objętych zorganizowanym przez m.st. Warszawa systemem odbierania odpadów komunalnych stosuje się: 

 • pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów i pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów

 • kontenery o pojemności od 1100 litrów

 • pojemniki podziemne i półpodziemne, o pojemności od 120 litrów

 • kontenery typu „dzwon” do zbierania papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła

 • prasokontenery o pojemności od 1100 litrów do zbierania papieru, metali i tworzyw sztucznych, odpadów zielonych

 • pojemniki podziemne lub półpodziemne jeżeli do gromadzenia w nich odpadów komunalnych wykorzystywane są pojemniki lub kontenery o pojemności powyżej 1100 litrów

 • odpady wielkogabarytowe – kontenery o pojemności od 1100 litrów

 • odpady zmieszane – pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów i pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów, kontenery o pojemności od 1100 litrów; pojemniki podziemne lub półpodziemne.

Niezamieszkałe poza systemem miejskim

Na terenie nieruchomości, które nie zostały objęte zorganizowanym przez m.st. Warszawa systemem odbierania odpadów komunalnych, dopuszcza się stosowanie pojemników innego rodzaju i o innej pojemności.

Domki letniskowe, rekreacyjne

Odpady zmieszane – pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów i pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów.

Papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zielone – worki o pojemności od 60 litrów, wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych, przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości.

Odpady wielkogabarytowe – kontenery o pojemności od 1100 litrów.

Wspólne GMO dla letniskowych

W przypadku, gdy dla kilku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zorganizowano wspólne miejsce gromadzenia odpadów dla odpadów stosuje się pojemniki w liczbie i o pojemności dostosowanej do liczby nieruchomości, do których to miejsce jest przypisane.

Obowiązki operatora

Operator odbierający odpady jest zobowiązany m.in. do:

 • dostarczenia pojemników

 • oklejenia ich we właściwy sposób

 • wyposażenia ich w etykiety elektroniczne wykonane w technologii RFID*

 • mycia

 • dbania o ich prawidłowy stan techniczny (naprawa lub wymiana uszkodzonego pojemnika).

* Operator dostarcza własne pojemniki, które muszą posiadać elektroniczne oznakowanie (tzw. czipy). Nie zezwala się na korzystanie z własnych prywatnie zakupionych pojemników oraz ich elektronicznego oznaczania przez operatora. 

Stan sanitarny pojemników na odpady

Nieruchomości w systemie miejskim

Miasto Stołeczne Warszawa utrzymuje pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w tym zapewnia mycie pojemników nie rzadziej niż co trzy miesiące.

Tekst uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów.

Nieruchomości poza systemem miejskim

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników do zbierania odpadów komunalnych polega na konieczności ich mycia i dezynfekowania w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż co trzy miesiące. 

Tekst uchwały z tekstem ujednoliconym w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

Wymiary pojemników

Poniżej znajdują się wymiary pojemników wg norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wartości podane są w milimetrach (mm).

 • 120 litrów – szerokość 505 max; głębokość 555 max; wysokość 1005 max.

 • 240 litrów – szerokość 580 (+/- 5); głębokość 740 max; wysokość 1100 max.

 • 660 litrów – szerokość 1370 (+/- 10); głębokość 780 max przy zamkniętej pokrywie, 850 z otwartą pokrywą; wysokość 1370 max.

 • 770 litrów – szerokość 1370 (+/- 10); głębokość 800 max przy zamkniętej pokrywie, 870 max z otwartą pokrywą; wysokość 1370 max.

 • 1100 litrów – szerokość 1370 (+/- 10); głębokość 1115 max przy zamkniętej pokrywie, 1190 max z otwartą pokrywą; wysokość 1470 max.

Wygląd pojemników

Pojemniki 120, 240 litrów są dwukołowe, różnią się od siebie wielkością.

 

 

 

 

Pojemniki 660, 770, 1100 litrów są czterokołowe, różnią się od siebie wielkością.

 

Pytania

Dlaczego operator odebrał odpady segregowane w dniu odbioru odpadów zmieszanych? / Dlaczego odpady segregowane trafiły do śmieciarki z odpadami zmieszanymi?

Jeśli w pojemniku na papier są również inne odpady (np. szkło, plastik) lub papier jest mokry czy zatłuszczony to traktowane są jak zmieszane i odbierane jak zmieszane zgodnie z harmonogramem dla czarnego pojemnika.
 

Dlaczego operator nie odbrał odpadów i dodatkowo umiescił na pojemniku naklejkę?

W sytuacji, gdy odpady nie będą posegregowane prawidłowo zostaną odebrane jako odpady zmieszane.Operator umieszcza naklejkę informującą o powodzie nieodebrania odpadów. Odpady zostaną odebrane w terminie przewidzianym dla odpadów zmieszanych.

 

 

Jeżeli w pojemniku znajdą się odpady spoza systemu (np. gruz) pojemnik nie będzie opróżniamy do momentu usunięcia nieprawidłowo umieszczonych odpadów. Na naklejce została umieszczona informacja o możliwości oddania odpadów spoza systemu do PSZOK-u. 

 

 

Jak przeliczyć maksymalną stawkę za 1m3 na pojemność pojemnika?

Określana jest maksymalna wartość stawki za odbiór 1 m3 odpadów komunalnych. Do obliczenia maksymalnej stawki za daną pojemność pojemnika należy stosować wzór:

 

Gdzie:

x=wysokość maksymalnej stawki w złotych

V=pojemność pojemnika w litrach
 

Jak często operator powinien myć pojemniki?

Pojemniki są myte co 3 miesiące.
 

Czy w dniu odbioru odpadów należy wystawiać pojemniki przed nieruchomość?

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości wymaga zapewnienia:

 1. dostępu do pojemników lub worków w sposób umożliwiający bezkolizyjny do nich dojazd oraz ich łatwy i bezpieczny odbiór,

albo

 1. dostępu do pojemników lub worków w miejscu gromadzenia odpadów zlokalizowanym przy granicy nieruchomości z zagwarantowanym dostępem z zewnątrz od drogi publicznej, bez konieczności wchodzenia na pozostały teren nieruchomości. 

Uchwała nr XCI/3002/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.  Tekst uchwały z tekstem ujednoliconym

 

Bioodpady

W jaki sposób należy segregować bioodpady?

Bioodpady umieszcza się w pojemnikach luzem lub w certyfikowanych workach kompostowanych (§18 ust. 4 Regulaminu).

Na odpady bio, operator dostarcza pojemnik lub worek zwykły.

Natomiast do pojemnika wrzucamy bioodpady luzem lub w workach kompostowanych z odpowiednim certyfikatem, które można zakupić we własnym zakresie.  

Nie znalazłeś informacji?