Wstecz

Warszawska pomoc osłonowa

Obowiązuje od stycznia 2022 r.

Uchwała nr LVII/1810/2021 z 09/12/2021

Zarządzenie nr 24/2022 z 10/01/2022

W celu otrzymania pomocy należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania i złożyć wniosek (brak formalnego wzoru wniosku). 
Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.

Obowiązywała do 31 grudnia 2021 r.

Chroniąc rodziny wieloosobowe, m.st. Warszawa wprowadziło program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, kwalifikujących się do Karty Dużej Rodziny. Mieszkańcy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej otrzymają od miasta zasiłek celowy, pokrywający nawet połowę opłaty za śmieci. Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Zasiłek celowy jest przyznawany decyzją administracyjną od miesiąca, w którym złożono wniosek z tym, że może uwzględniać bieżące koszty utrzymania budynku/ lokalu mieszkalnego ponoszone za okres co najmniej dwóch miesięcy. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Podstawa prawna – Zarządzenie nr 397/2021 z 17-03-2021


Nie znalazłeś informacji?