Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

null Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, reklamacji na jakość wody

Krok po kroku

1. Odbiorca Usług zgłasza do Spółki reklamację na złą jakość wody - reklamacje przyjmowane są wyłącznie od Odbiorców Usług  posiadających zawartą umowę na dostawę wody. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

  • podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko lub nazwa);

  • adres nieruchomości (lokalizacja), której dotyczy zgłoszenie;

  • przedmiot zgłoszenia (zapach, barwa, mętność, niskie ciśnienie, inne);

  • dane kontaktowe (adres do korespondecji, adres e-mail, numer telefonu);

  • sposób odpowiedzi oraz  niezbędne dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi zgodnie z zadeklarowaną formą.

2. Spółka niezwłoczenie podejmuje  działania mające na celu poprawę jakości wody wykonując płukanie przewodu wodociągowego oraz dokonując pomiaru ciśnienia.

Wymagane dokumenty i załączniki

Brak.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

telefonicznie:                                                                                                                     

pod nr tel.: 22 445 50 00                                                                                                 

osobiście:
Dział Obsługi Klienta w Warszawie

pl. Starynkiewicza 5 pon. - pt. w godz. 7.00-15.00 
lub 
ul. Zaruskiego 4
poniedziałek w godz. 7.00-17:00; wtorek - piątek w godz. 7.00-16.00

elektronicznie:
adres e-mail: dok@mpwik.com.pl lub za pośrednictwem eBOK (Internetowego Biura Obsługi Klienta)                                                                                                                 

pisemnie:

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna

Pion Wody

Termin odpowiedzi

Odpowiedzi pisemne udzielane są w terminie do 14 dni, w sprawach wymagających zebrania dowodów w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Reklamacje przyjmowane są wyłącznie od Odbiorców Usług posiadających zawartą ze Spółką umowę na dostawę wody.

Podstawa prawna

  • Uchwała Nr XV/375/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 9019) 

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 poz. 537)

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nie znalazłeś informacji?