Dodatki mieszkaniowe, obniżki i pomoc w spłacie zadłużenia

null Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Krok po kroku

 1. Pobierz i wydrukuj wniosek wraz z deklaracją o dochodach.
 2. Przygotuj wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek, deklarację i inne dokumenty w dzielnicy właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 4. W drukach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia – oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 5. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego może być poprzedzone wywiadem środowiskowym i następuje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Natomiast w sytuacji szczególnie skomplikowanej - postępowanie powinno zakończyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – załącznik nr 1, 
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – załącznik nr 2.
 3. Zaświadczenie o dochodach (zgodnie z pkt 1 – uwagi) dla każdej pracującej osoby w gospodarstwie domowym (oryginał – wg załącznika nr 3), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieodprowadzaniu składek. W przypadku innych źródeł dochodu oświadczenia o dochodach w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów, oryginał wg załącznika nr:
 • 4 - Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej;
 • 5 - Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej;
 • 6 - Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego. W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego.
 1. Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie w miesiącu poprzedzającym  dzień złożenia wniosku – np. aneks czynszowy (oryginał do wglądu).
 2. W przypadku lokali/nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych dokument dotyczący powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku, potwierdzony przez Wydział Architektury lub kopię umowy sprzedaży (nabycia) nieruchomości (oryginał do wglądu) albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu zawierające klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
 3. W przypadku osób niepełnosprawnych dokumenty potwierdzające poruszanie się na wózku lub orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 4. Przy pierwszym wniosku, potwierdzona przez zarządcę informacja o wyposażeniu technicznym i położeniu lokalu w budynku (nie dotyczy lokali komunalnych).
 5. Inne dokumenty, które mogą pomóc w rozpatrzeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach dodatków mieszkaniowych dla właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach dodatków mieszkaniowych dla właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej. 
  Więcej informacji dostępne na stronie: https://mieszkania.um.warszawa.pl/dodatek-mieszkaniowy2
 2. Za dochód uważa się:
 1. dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli dochody (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób):
 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenie pieniężne określone w ustawie z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne
 1. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
 2. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
 3. Wysokość dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.) osiąganego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ustala się, przyjmując dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Roczną wysokość przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, przyjmuje się jako czterokrotność przychodu osiągniętego przez wnioskodawcę w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 1. Dodatek mieszkaniowy może nie być przyznany, jeżeli wnioskodawca nie wyrazi zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub  w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wykazana zostanie rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy. W pisemnym odwołaniu należy podać numer decyzji i datę jej wydania wraz z uzasadnieniem złożenia odwołania. Do odwołania mogą być dołączone dokumenty potwierdzające jego treść o ile nie były one złożone we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, gdy zarządca budynku mieszkalnego poinformuje organ wydający decyzję o bieżących zaległościach w ponoszeniu opłat mieszkaniowych w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego. W treści pisma zarządca budynków mieszkalnych uwzględnia:
  1. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, które nie wpłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny,
  2. miesiące, w których wystąpiło bieżące zadłużenie,
  3. wysokość nie uzupełnionych kwot do pełnego czynszu, w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego.
 3. Wznowienie wypłaty dodatków mieszkaniowych następuje po uzupełnieniu wyżej wymienionych bieżących zaległości za zajmowany lokal, w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.
 4. Wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego następuje w przypadku:
  1. zmiany miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
  2. zgonu osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
  3. braku wpłaty uzupełniającej do pełnej należności za zajmowany lokal, w ciągu trzech miesięcy od daty wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego. 

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?