Wstecz

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Krok po kroku

 1. Pobierz i wydrukuj wniosek wraz z deklaracją o dochodach.
 2. Przygotuj wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek, deklarację i inne dokumenty w dzielnicy właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 4. Podczas postępowania w składanych drukach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia – oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 5. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego może być poprzedzone wywiadem środowiskowym i następuje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Natomiast w sytuacji szczególnie skomplikowanej - postępowanie powinno zakończyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku - załącznik nr 1.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku - załącznik nr 2.
 3. Zaświadczenia o dochodach brutto (zgodnie z pkt 1 - uwagi) wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał - wg załącznika nr 3), a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy, a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie złożone w obecności pracownika.
 4. Aneks czynszowy (wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc - oryginał do wglądu).
 5. Dokument dotyczący powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku, potwierdzony przez Wydział Architektury lub kopię umowy sprzedaży (nabycia) nieruchomości (oryginał do wglądu) albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu zawierające klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
 6. Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005 rokiem dodatkowy dokument dotyczący poruszania się na wózku inwalidzkim lub uprawnienia do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 7. Ostatnia faktura za energię elektryczną - dla lokali nie wyposażonych w centralne ogrzewanie, centralną ciepłą wodę lub instalację gazu przewodowego.
 8. Przy pierwszym wniosku, potwierdzona przez zarządcę informacja o wyposażeniu technicznym i położeniu lokalu w budynku (nie dotyczy lokali komunalnych).
 9. Inne dokumenty, które mogą pomóc w rozpatrzeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy m.in. potwierdzające, że składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są np. przez Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej czy Prezydenta Miasta.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach dodatków mieszkaniowych dla właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach dodatków mieszkaniowych dla właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529). Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
 2. Dodatek mieszkaniowy może nie być przyznany, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wystąpi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy. W pisemnym odwołaniu należy podać numer decyzji i datę jej wydania wraz z uzasadnieniem złożenia odwołania. Do odwołania mogą być dołączone dokumenty potwierdzające jego treść o ile nie były one złożone we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 3. Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, gdy zarządca budynku mieszkalnego poinformuje organ wydający decyzję o bieżących zaległościach w ponoszeniu opłat mieszkaniowych w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego. W treści pisma zarządca budynków mieszkalnych uwzględnia:
  1. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, które nie wpłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny,
  2. miesiące, w których wystąpiło bieżące zadłużenie,
  3. wysokość nie uzupełnionych kwot do pełnego czynszu, w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego.
 4. Wznowienie wypłaty dodatków mieszkaniowych następuje po uzupełnieniu wyżej wymienionych bieżących zaległości za zajmowany lokal, w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.
 5. Wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego następuje w przypadku:
  1. zmiany miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
  2. zgonu osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
  3. braku wpłaty uzupełniającej do pełnej należności za zajmowany lokal, w ciągu trzech miesięcy od daty wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
 6. Osoba, w stosunku do której wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może wystąpić o ponowne jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji. Wystąpienie w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może złożyć:
  1. zarządca budynku mieszkalnego,
  2. osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
  3. członek rodziny zmarłego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 180 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Nie znalazłeś informacji?