Odbieranie odpadów komunalnych

null PSZOK, MPSZOK - punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Lokalizacje i godziny otwarcia PSZOK-ów

Na terenie Warszawy działają cztery PSZOK-i:

 • PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka, obsługuje Konsorcjum Firm PARTNER Sp. z o.o. Sp.K. i PARTNER Dariusz Apelski, tel. 22 811 08 53, strona www: https://partner-apelski.pl/oferta/pszok
 • PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów, obsługuje P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51, strona www: https://lekaro.pl/oferta/pszok/ - nie przyjmuje odpadów zielonych
 • PSZOK przy ul. Tatarskiej 2/4 - Wola, obsługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., tel. 22 39 10 100, strona www: mpo.com.pl
 • PSZOK przy ul. Kampinoskiej 1 - Bielany, obsługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., tel. 22 39 10 100, strona www: mpo.com.pl
   

Godziny pracy PSZOK-ów:

 • od poniedziałku do piątku: 11:00-19:00,
 • w soboty: 9:00-17:00.

PSZOK-i są czynne w dni robocze oraz w soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia (Wigilia) i soboty Wielkanocnej.
 

Do PSZOK-ów zlokalizowanych przy ul. Płytowej 1, ul. Tatarskiej 2/4 i ul. Kampinoskiej 1 mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone. PSZOK przy ul. Zawodzie 1 ich nie przyjmuje.

Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepą lekką.
 

Informacje dla mieszkańców:

 • PSZOK oraz MPSZOK przyjmują tylko odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców w gospodarstwach domowych;

 • PSZOK oraz MPSZOK odmówią przyjęcia odpadów, których ilość, skład lub charakter wskazują, że  pochodzą z działalności gospodarczej. Do odpadów z działalności gospodarczej stosuje się odrębne przepisy prawa.

 • Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami osobowymi lub samochodami z przyczepą lekką;

 • Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę, która umożliwi identyfikację odpadu podczas przekazywania do punktu zbiórki;

 • Do PSZOK i MPSZOK można oddać zużyty olej spożywczy oraz olej z narzędzi ogrodniczych w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach zastępczych bez oryginalnych etykiet;  

 • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są luzem. Odpady należy wysypać z worków lub innych opakowań do oznaczonego kontenera;

 • PSZOK nie przyjmuje odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z ogródków działkowych oraz z pielęgnacji terenów zielonych stanowiących części wspólne, prowadzonej na zlecenie właściciela nieruchomości (np. spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych);

 • Pracownik PSZOK waży odpady i identyfikuje ich rodzaj;

 • Pracownik PSZOK nie pomaga w rozładowaniu przywiezionych odpadów, kieruje jedynie do właściwego miejsca rozładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które odbiera pracownik PSZOK i umieszcza w przeznaczonym do tego miejscu

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK-i

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów;

 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.);

 • opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach);

 • opakowania po olejach silnikowych, detergentach, środkach ochrony roślin;

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz z gospodarstw domowych;

 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;

 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp. stanowiące odpady komunalne z samodzielnie przeprowadzanych remontów;

 • szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra;

 • odzież, tekstylia;

 • opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe);

 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia (substancje żrące);

 • odczynniki fotograficzne;

 • środki ochrony roślin;

 • oleje i tłuszcze jadalne;

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silnikowe;

 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;

 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;

 • tusze, tonery do drukarek;

 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

 • detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);

 • drewno zawierające substancje niebezpieczne;

 • drewno tj. skrzynki drewniane, deski itp.;

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;

 • odpady tworzyw sztucznych (wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.);

 • odpady metali (ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.); 

 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;

 • akumulatory, baterie;

 • przeterminowane leki;

 • odpady wielkogabarytowe;

 • odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście) - tylko w PSZOK przy ul. Płytowej 1;

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

 • lub inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

PSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;

 • materiałów zawierających azbest;

 • papy i styropianu budowlanego;

 • odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;

 • odpadów, których ilość, skład i charakter wskazują na to, że pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODDAWANIA DO PSZOK/MPSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

MPSZOK-i - mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Mobilne punkty to odpowiednio przystosowane samochody. Kursują one dwa razy w tygodniu: w środy i soboty, zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach. 

MPSZOK-i przyjmują odpady w środy w godzinach od 11.00 do 18.30 oraz w soboty od 9.00 do 16.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykaz lokalizacji punktów i godziny pracy MPSZOK (lewobrzeżna Warszawa)

Wykaz lokalizacji punktów i godziny pracy MPSZOK (prawobrzeżna Warszawa)

Sprawdź na mapie.

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych kłopotliwych:

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 • np. opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin;

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz gaśnice z gospodarstw domowych;

 • rozpuszczalniki;

 • kwasy;

 • alkalia (substancje żrące);

 • odczynniki fotograficzne;

 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne np. herbicydy, insektycydy;

 • świetlówki, lampy fluorescencyjne, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

 • oleje spożywcze i tłuszcze jadalne;

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;

 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje

 • niebezpieczne;

 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;

 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

 • tusze, tonery do drukarek;

 • detergenty, w tym detergenty zawierające substancje niebezpieczne (w opakowaniu

 • jednostkowym producenta);

 • akumulatory, baterie;

 • małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm;

 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych.

MPSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,

 • opon,

 • materiałów zawierających azbest,

 • odpadów remontowo–budowlanych,

 • odpadów wielkogabarytowych,

 • dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • odpadów w  uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO MPSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

Nie znalazłeś informacji?