Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

PSZOK, MPSZOK - punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

UWAGA

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 tymczasowo nie przyjmuje odpadów zielonych. 

 

Lokalizacje i godziny otwarcia PSZOK

 

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów obsługuje P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51, e-mail: pszok@lekaro.pl

Punkt jest czynny w godzinach

od poniedziałku do piątku 14:00 –20:00

w soboty 9:00 – 20:00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
 

PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka obsługuje Konsorcjum PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski, tel. 22 811 08 53, e-mail. info@partner-apelski.pl

Punkt jest czynny w godzinach: 

od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00

w soboty w godz. 9.00 – 20.00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Informacje dla mieszkańców:

 • Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony

 • Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do PSZOK i MPSZOK

 • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są luzem. Odpady należy wysypać z worków lub innych opakowaniach do oznaczonego kontenera

 •  Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju

 •  Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów;

 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.);

 • opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach);

 • opakowania po olejach silnikowych, detergentach, środkach ochrony roślin;

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz z gospodarstw domowych;

 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;

 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp. stanowiące odpady komunalne z samodzielnie przeprowadzanych remontów;

 • szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra;

 • odzież, tekstylia;

 • opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe);

 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia (substancje żrące);

 • odczynniki fotograficzne;

 • środki ochrony roślin;

 • oleje i tłuszcze jadalne;

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silnikowe;

 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;

 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;

 • tusze, tonery do drukarek;

 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

 • detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);

 • drewno zawierające substancje niebezpieczne;

 • drewno tj. skrzynki drewniane, deski itp.;

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;

 • odpady tworzyw sztucznych (wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.);

 • odpady metali (ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.); 

 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;

 • akumulatory, baterie;

 • przeterminowane leki;

 • odpady wielkogabarytowe;

 • odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście) - tylko w PSZOK przy ul. Płytowej 1;

 • lub inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

 

PSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne;

 • materiały zawierające azbest;

 • papa i styropian budowlany;

 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;

 • odpady, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODDAWANIA DO PSZOK/MPSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

 

MPSZOK-i - mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Mobilne punkty to odpowiednio przystosowane samochody. Kursują one dwa razy w tygodniu: w środy i soboty, zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach. 

MPSZOK przyjmuje odpady w środy w godzinach od 11.00 do 18.30 oraz w soboty od 10.00 do 17.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykaz i godziny pracy MPSZOK  znajdują się tutaj.
 

MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych kłopotliwych:

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 • np. opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin;

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz gaśnice z gospodarstw domowych;

 • rozpuszczalniki;

 • kwasy;

 • alkalia (substancje żrące);

 • odczynniki fotograficzne;

 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne np. herbicydy, insektycydy;

 • świetlówki, lampy fluorescencyjne, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

 • oleje spożywcze i tłuszcze jadalne;

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;

 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje

 • niebezpieczne;

 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;

 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

 • tusze, tonery do drukarek;

 • detergenty, w tym detergenty zawierające substancje niebezpieczne (w opakowaniu

 • jednostkowym producenta);

 • akumulatory, baterie;

 • małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm;

 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych.


MPSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,

 • materiałów zawierających azbest,

 • odpadów remontowo–budowlanych,

 • odpadów wielkogabarytowych,

 • dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • odpadów w  uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO MPSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.
 

PSZOK-i i MPSZOK-i w warszawskim geoportalu

serwisie mapowym Warszawy opublikowano dane przestrzenne dotyczące punktów zbierania odpadów komunalnych. Zapraszamy do korzystania z nowego katalogu - Czysta Warszawa. Wybierając odpowiednie warstwy, uzyskać można informacje na temat lokalizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), mobilnych punktów zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK), a także aptek i punktów aptecznych zbierających przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe.

Pytania

Gdzie można oddać papę?

Papę, styropian, wełnę mineralną należy zutylizować we własnym zakresie. Należy zgłosić się do firmy prywatnej realizującej odbiór tego typu materiałów. 


Nie znalazłeś informacji?