Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

PSZOK, MPSZOK - punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Lokalizacje i godziny otwarcia PSZOK-ów

UWAGA

Do punktu PSZOK zlokalizowanego przy ul. Płytowej 1 mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone. PSZOK przy ul. Zawodzie 1 ich nie przyjmuje.

 

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 – Wilanów obsługuje P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51, e-mail: pszok@lekaro.pl

Punkt jest czynny w godzinach

od poniedziałku do piątku 14:00-20:00

w soboty 9:00-20:00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
 

PSZOK przy ul. Płytowej 1 – Białołęka obsługuje konsorcjum firm PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski na PARTNER Sp. z o.o. Sp. K. i PARTNER Dariusz Apelski, tel. 22 811 08 53, e-mail. info@partner-apelski.pl

Punkt jest czynny w godzinach: 

od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

w soboty w godz. 9.00-20.00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Informacje dla mieszkańców:

 • PSZOK oraz MPSZOK przyjmują tylko odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców w gospodarstwach domowych;

 • PSZOK oraz MPSZOK odmówią przyjęcia odpadów, których ilość, skład lub charakter wskazują, że  pochodzą z działalności gospodarczej. Do odpadów z działalności gospodarczej stosuje się odrębne przepisy prawa.

 • Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony;

 • Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę, która umożliwi identyfikację odpadu podczas przekazywania do punktu zbiórki;

 • Do PSZOK i MPSZOK można oddać zużyty olej spożywczy oraz olej z narzędzi ogrodniczych w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach zastępczych bez oryginalnych etykiet;  

 • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są luzem. Odpady należy wysypać z worków lub innych opakowań do oznaczonego kontenera;

 • PSZOK nie przyjmuje odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z ogródków działkowych oraz z pielęgnacji terenów zielonych stanowiących części wspólne, prowadzonej na zlecenie właściciela nieruchomości (np. spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych);

 • Pracownik PSZOK waży odpady i identyfikuje ich rodzaj;

 • Pracownik PSZOK nie pomaga w rozładowaniu przywiezionych odpadów, kieruje jedynie do właściwego miejsca rozładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które odbiera pracownik PSZOK i umieszcza w przeznaczonym do tego miejscu

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK-i

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów;

 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.);

 • opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach);

 • opakowania po olejach silnikowych, detergentach, środkach ochrony roślin;

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz z gospodarstw domowych;

 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;

 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp. stanowiące odpady komunalne z samodzielnie przeprowadzanych remontów;

 • szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra;

 • odzież, tekstylia;

 • opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe);

 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia (substancje żrące);

 • odczynniki fotograficzne;

 • środki ochrony roślin;

 • oleje i tłuszcze jadalne;

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silnikowe;

 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;

 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;

 • tusze, tonery do drukarek;

 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

 • detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);

 • drewno zawierające substancje niebezpieczne;

 • drewno tj. skrzynki drewniane, deski itp.;

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;

 • odpady tworzyw sztucznych (wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.);

 • odpady metali (ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.); 

 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;

 • akumulatory, baterie;

 • przeterminowane leki;

 • odpady wielkogabarytowe;

 • odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście) - tylko w PSZOK przy ul. Płytowej 1;

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

 • lub inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

 

PSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;

 • materiałów zawierających azbest;

 • papy i styropianu budowlanego;

 • odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;

 • odpadów, których ilość, skład i charakter wskazują na to, że pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODDAWANIA DO PSZOK/MPSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

MPSZOK-i - mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Mobilne punkty to odpowiednio przystosowane samochody. Kursują one dwa razy w tygodniu: w środy i soboty, zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach. 

MPSZOK-i przyjmują odpady w środy w godzinach od 11.00 do 18.30 oraz w soboty od 10.00 do 17.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

UWAGA:

Od 16 października 2021 roku nastąpiła zmiana lokalizacji MPSZOK w dzielnicy Ochota przyjmującego odpady w soboty.

Nowa lokalizacja:

sobota w godz. 14.00-15.30 
ul. W. Skorochód-Majewskiego 5  
(Parking na Targowisku Zastępczym).

Wykaz i godziny pracy MPSZOK od 16.10.2021 r. (docx)

Sprawdź na mapie.

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

 

MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych kłopotliwych:

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 • np. opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin;

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz gaśnice z gospodarstw domowych;

 • rozpuszczalniki;

 • kwasy;

 • alkalia (substancje żrące);

 • odczynniki fotograficzne;

 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne np. herbicydy, insektycydy;

 • świetlówki, lampy fluorescencyjne, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

 • oleje spożywcze i tłuszcze jadalne;

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;

 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje

 • niebezpieczne;

 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;

 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

 • tusze, tonery do drukarek;

 • detergenty, w tym detergenty zawierające substancje niebezpieczne (w opakowaniu

 • jednostkowym producenta);

 • akumulatory, baterie;

 • małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm;

 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych.


MPSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,

 • materiałów zawierających azbest,

 • odpadów remontowo–budowlanych,

 • odpadów wielkogabarytowych,

 • dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • odpadów w  uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO MPSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

PSZOK-i i MPSZOK-i w warszawskim geoportalu

serwisie mapowym Warszawy opublikowano dane przestrzenne dotyczące punktów zbierania odpadów komunalnych. Zapraszamy do korzystania z nowego katalogu - Czysta Warszawa. Wybierając odpowiednie warstwy, uzyskać można informacje na temat lokalizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), mobilnych punktów zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK), a także aptek i punktów aptecznych zbierających przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe.

Pytania

Gdzie można oddać papę?

Papę, styropian, wełnę mineralną należy zutylizować we własnym zakresie. Należy zgłosić się do firmy prywatnej realizującej odbiór tego typu materiałów. 


Nie znalazłeś informacji?