null Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 

 

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu i chcesz:

 • wywieźć pojazd za granicę,
 • przejechać z miejsca jego zakupu lub odbioru w Polsce, 
 • przejechać pojazdem, ponieważ musisz poddać go badaniu technicznemu lub naprawie.

Tu dowiesz się jak to zrobić.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o rejestrację czasową pojazdu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (nr telefonu i adres e-mail) – jeśli ją wyrazisz. Do wniosku dołącz wymaganie dokumenty. 
  [!] Wszystkie formularze dostaniesz m.in. na miejscu w urzędzie.
 2. Udaj się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, złóż wniosek wraz z załącznikami oraz potwierdzenie opłaty.
  [!] Jeżeli pojazd jest nie tylko Twoją własnością, to wszyscy właściciele muszą przyjść do urzędu. Możesz załatwić sprawę w ich imieniu, ale musisz mieć wtedy od wszystkich osób pełnomocnictwa.
 3. Pracownik urzędu potwierdzi w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie jesteś nigdzie zameldowany musisz przedstawić inny dokument, który zweryfikujemy podczas obsługi np. zeznanie roczne PIT-37, umowę o pracę ze wskazanym adresem zamieszkania, umowę najmu mieszkania. Każdy taki przypadek będziemy rozpatrywali indywidualnie.
 4. Sprawdzimy też czy pozostałe dokumenty są kompletne i nie zawierają błędów. Jeśli będą kompletne i poprawne – zarejestrujemy czasowo Twój pojazd. 
 5. Otrzymasz tymczasowe (czerwone) tablice rejestracyjne i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu. Wydamy Ci też pozwolenie czasowe, które jest ważne przez 30 dni. W tym czasie zastępuje Ci ono dowód rejestracyjny.
 6. Ubezpiecz pojazd w dniu rejestracji.
 7. Przyjdź do urzędu po upływie terminu czasowej rejestracji i zwróć nam pozwolenie czasowe oraz tymczasowe tablice rejestracyjne.
  [!] Jeśli wywozisz pojazd za granicę, nie musisz tego robić.

Wymagane dokumenty

[!] Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącz do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. 
Obowiązek ten nie dotyczy: wyciągu ze świadectwa homologacji, świadectwa zgodności WE, odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE).

 1. Wniosek właściciela lub właścicieli o rejestrację pojazdu.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli ją wyrazisz.
 3. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez: 
  • notariusza lub,
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub,
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu. 
 4. Dowód własności pojazdu. Takim dokumentem może być np.: 
  • faktura VAT, która potwierdza nabycie pojazdu,
  • umowa sprzedaży,
  • umowa zamiany,
  • umowa darowizny,
  • umowa dożywocia,
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności
  • umowa przewłaszczenia np. banku, 
  • pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia.
 5. Dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 6. Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
  [!] Od 1 lutego 2022 r., składając wniosek o przerejestrowanie pojazdu używanego, zakupionego w Polsce, możesz pozostać przy dotychczasowym numerze rejestracyjnym. Tablice muszą być białe oraz mieć unijne gwiazdy na niebieskim tle. Tablice muszą być czytelne, czyli utrzymane w należytym stanie oraz niepogięte. Jeżeli tablice rejestracyjne zakupionego pojazdu nie spełnią tych warunków będziemy musieli przerejestrować Twój pojazd na nowe numery.
 7. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 8. Dowód zapłaty opłaty recyklingowej – dotyczy pojazdów kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e. Dowód zapłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: numer VIN, nadwozia, podwozia.
  [!] Opłata recyklingowa nie dotyczy pojazdów wprowadzonych do Polski po 1 stycznia 2016 r. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju – w przypadku importu, wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia. Opłatę musi zapłacić osoba lub podmiot wprowadzający pojazd do Polski. Może być też zastąpiona oświadczeniem, np. na fakturze, o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów.
 9. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE).
 10. Jeden z dokumentów informujących o akcyzie:
  • dokument, który potwierdza zapłatę akcyzy na terytorium kraju, 
  • dokument, który potwierdza brak tego obowiązku, 
  • zaświadczenie, które potwierdza zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE. 
   [!] Dotyczy samochodu osobowego o rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e.
 11. Jeśli rejestrujesz pojazd jako osoba fizyczna przedstaw do wglądu dokument tożsamości, np.  dowód osobisty, paszport.
 12. Jeśli rejestrujesz pojazd jako osoba prawna, np. spółka kapitałowa – przedstaw do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
  [!] Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej może załatwić wyłącznie osoba do tego upoważniona.
 13. Jeżeli jesteś cudzoziemcem przebywającym w Polsce, przedstawicielem firmy zagranicznej lub zagranicznego ośrodka kultury, fundacji lub korespondentem prasowym przedstaw:
  1. do wglądu dokument tożsamości – paszport, potwierdzenie czasowego lub stałego zameldowania oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów:
   • wiza Schengen lub wiza krajowa,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
   • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
   • karta pobytu członka rodziny obywatela UE,
   • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE,
   • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
   • karta pobytu wydana w związku z:
    • udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, 
    • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
    • nadanie statusu uchodźcy, 
    • udzielenie ochrony uzupełniającej 
    • udzieleniem zgoda na pobyt tolerowany.
  2. dla firmy zagranicznej – do wglądu zaświadczenie o zrobieniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z KRS dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy.
  3. dla ośrodków kultury, fundacji, korespondentów prasowych – do wglądu umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje.

Załączniki do wniosku musisz złożyć w oryginale lub jako uwierzytelnioną kopię. Jeśli składasz zwykłą kserokopię dokumentu, pokaż pracownikowi urzędu jego oryginał lub uwierzytelnioną kopię. Pracownik urzędu potwierdzi wtedy zgodność tego dokumentu z oryginałem za dodatkową opłatą.
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

​Opłaty za rejestrację pojazdu możesz zrobić:

 1. w kasie urzędu dzielnicy,
 2. w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 3. przelewem na rachunek bankowy – wybierz rachunek przypisany do dzielnicy, w której będziesz składać wniosek.

W tytule przelewu wpisz:

 • markę i model pojazdu, 
 • numer VIN (ten numer ma 17 znaków –sprawdź czy jest prawidłowy zanim wyślesz przelew),
 • numer rejestracyjny, jeśli pojazd już go ma.

Opłaty komunikacyjne: Samochód

Przyczepa,

naczepa

Motocykl,

ciągnik rolniczy

Motorower
Tablice rejestracyjne tymczasowe
Cel:
 • przejazd z miejsca zakupu, 
 • wykonanie badań technicznych,
 • naprawa pojazdu.
30 zł 15 zł 12 zł 12 zł

Tablice rejestracyjne tymczasowe,
Cel: wywóz pojazdu za granicę
80 zł 40 zł 40 zł 30 zł
Pozwolenie czasowe 18,50 zł 18,50 zł 18,50 zł 18,50 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł 6,25 zł 6,25 zł 6,25 zł
RAZEM (wywóz za granicę) 111 zł 64,75 zł 64,75 zł 54,75 zł
RAZEM (w pozostałych przypadkach) 61 zł 39 zł 36 zł 36,75 zł

 

Możliwe opłaty dodatkowe:

 • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecko, wnuk) lub rodzeństwu jest bezpłatne.
 • 500 zł – opłata recyklingowa 
  [!] Ta opłata nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium Polski po 1 stycznia 2016 r. Opłatę recyklingową musisz wpłacić na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

Opłaty skarbowe możesz zrobić:

 • w kasie urzędu dzielnicy
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek
 • przelewem na rachunek bankowy

Możesz zrobić przelew na rachunek bankowy urzędu: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.

Miejsce złożenia i odbioru

Sprawę możesz załatwić osobiście:

[!] Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w Systemie rezerwacji wizyt. Rezerwacja jednego terminu wizyty upoważnia Cię do załatwienia tylko jednej sprawy np. zarejestrowania jednego pojazdu. Jeśli masz więcej spraw lub pojazdów – zarezerwuj odpowiednią liczbę wizyt.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie – sprawy, które nie wymagają informacji lub wyjaśnień lub zbierania dowodów.
 2. Do 1 miesiąca – sprawy, które wymagają postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz decyzję możesz odwołać się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, który wydał decyzję:

Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania.

Uwagi

 1. Jako właściciel pojazdu masz obowiązek zarejestrować swój pojazd w ciągu 30 dni od zakupu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zajmujesz się obrotem pojazdami, na rejestrację pojazdu masz 90 dni. Jeżeli tego nie zrobisz w terminie, grozi Ci kara administracyjna. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule „Od 1 stycznia 2024 r. nowe zasady rejestracji pojazdów”.
 2. Organem właściwym w sprawach rejestracji pojazdów w Warszawie jest Prezydent m.st. Warszawy. Pracownicy upoważnieni przez Prezydenta są zobowiązani do sprawdzania czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC. Zrobią to w dniu wydawania dowodu rejestracyjnego oraz decyzji o stałej rejestracji Twojego pojazdu. Jeśli nie okażesz nam ważnej polisy OC nie wpłynie to na pozytywne załatwienie sprawy. Musimy jednak powiadomić o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który może nałożyć na Ciebie karę finansową.
 3. W województwie mazowieckim kończą się tablice rejestracyjne z wyróżnikiem „W” np. WX 12345. Do czasu wyczerpania się puli takich tablic nadal będziemy rejestrować auta na numery, które rozpoczynają się od literki „W”. Minister Infrastruktury przydzielił nam nowy wyróżnik „A” np. AX 12345. Od stycznia 2023 r. będziemy wydawali nowe tablice rejestracyjne, rozpoczynające się od literki „A” dla pojazdów, które mają zmniejszone tablice rejestracyjne.
 4. Osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, autobusów, muszą zapłacić podatek od środków transportowych. Więcej informacji wraz z drukiem deklaracji i załącznikiem do deklaracji, znajdziesz w karcie informacyjnej Określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

[!] Jeśli właścicielem takiego pojazdu jest cudzoziemiec, oddział lub przedstawicielstwo firmy zagranicznej – opłatę podatku od środków transportowych musi być wniesiona w urzędzie dzielnicy, zgodnie z miejscem zamieszkania cudzoziemca lub siedziby oddziału lub przedstawicielstwa firmy zagranicznej.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 15.04.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?