null Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą

Jeśli kupujesz za granicą nowy pojazd i chcesz go zarejestrować w Polsce, to tu dowiesz się jak to zrobić.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek  o rejestrację pojazdu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – jeśli ją wyrazisz. Podpisz dokumenty. Do wniosku dołącz pozostałe wymagane dokumenty.
  [!] Wszystkie formularze do wypełnienia dostaniesz również na miejscu w urzędzie. 
 2. Udaj się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (lub siedzibę firmy), złóż wniosek wraz z załącznikami oraz potwierdzenie opłaty.
  [!] Jeżeli pojazd jest nie tylko Twoją własnością, to wszyscy właściciele muszą przyjść do urzędu. Możesz załatwić sprawę w ich imieniu, ale musisz mieć wtedy od wszystkich osób pełnomocnictwa. 
 3. Pracownik urzędu potwierdzi w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie masz stałego lub czasowego meldunku w Warszawie, musisz przedstawić inny dokument  który zweryfikujemy podczas obsługi (np. zeznanie roczne PIT-37, umowę o pracę ze wskazanym adresem zamieszkania, umowę najmu mieszkania). Każdy taki przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie.
 4. Sprawdzimy też czy pozostałe dokumenty są kompletne i nie zawierają błędów. Jeśli będą kompletne i poprawne – zarejestrujemy Twój pojazd. Otrzymasz od razu zalegalizowane tablice rejestracyjne, decyzję o czasowej rejestracji pojazdu. Wydamy Ci też pozwolenie czasowe, które jest ważne przez 30 dni. W tym czasie zastępuje Ci ono dowód rejestracyjny.
 5. Gdy masz już decyzję o czasowej rejestracji, musisz ubezpieczyć pojazd jeszcze w tym samym dniu.
 6. W ciągu 30 dni Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) przygotuje Twój dowód rejestracyjny. Informację o tym czy jest gotowy do odbioru uzyskasz na stronie internetowej info-car.pl lub w urzędzie, w którym składasz wniosek.
 7. Przyjdź do urzędu przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego i odbierz decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego koniecznie zwróć nam pozwolenie czasowe oraz przedstaw ważną polisę OC.
  [!] Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w Systemie rezerwacji wizyt. Rezerwacja jednego terminu wizyty upoważnia Cię do załatwienia tylko jednej sprawy np. zarejestrowania jednego pojazdu. Jeśli masz więcej spraw lub pojazdów, zarezerwuj odpowiednią liczbę wizyt.

Wymagane dokumenty

[!] Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącz do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. 
Obowiązek ten nie dotyczy: wyciągu ze świadectwa homologacji, świadectwa zgodności WE, odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE).

 1. Wniosek właściciela lub właścicieli o rejestrację pojazdu.
 2. Zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych, jeżeli ją wyrazisz.
 3. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez:
  • notariusza lub
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.
 4. Oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE, jeżeli zostało dołączone do dowodu własności pojazdu.
 5. Dowód własności pojazdu. Takim dokumentem może być np.: 
  • faktura VAT, która potwierdza nabycie pojazdu,
  • umowa sprzedaży,
  • umowa zamiany,
  • umowa darowizny,
  • umowa dożywocia,
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 6. Jeden z dokumentów: 
  • świadectwo zgodności Wspólnoty Europejskiej WE,
  • świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
  • świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem, które zawiera dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
  • dopuszczenie jednostkowe pojazdu,
  • decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
 7. Dowód odprawy celnej przywozowej – jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa, które nie jest państwem członkowskim UE.
 8. Jeden z dokumentów informujących o akcyzie:
  • dokument, który potwierdza zapłatę akcyzy na terytorium kraju, 
  • dokument, który potwierdza brak tego obowiązku, 
  • zaświadczenie, które potwierdza zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE. 
   [!] Dotyczy samochodu osobowego o rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e).
 9. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego – jeżeli jest wymagane.
 10. Jeśli rejestrujesz pojazd jako osoba fizyczna przedstaw do wglądu dokument tożsamości, np. dowód osobisty lub paszport.
 11. Jeśli rejestrujesz pojazd jako osoba prawna, np. spółka kapitałowa – przedstaw do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
  [!] Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej może załatwić wyłącznie osoba do tego upoważniona.
 12. Jeżeli jesteś cudzoziemcem przebywającym w Polsce, przedstawicielem firmy zagranicznej lub zagranicznego ośrodka kultury, fundacji lub korespondentem prasowym przedstaw:
  1. do wglądu dokument tożsamości – paszport, potwierdzenie czasowego lub stałego zameldowania oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów:
   • wiza Schengen lub wiza krajowa,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
   • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
   • karta pobytu członka rodziny obywatela UE,
   • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE,
   • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
   • karta pobytu wydana w związku z:
    • udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały,  
    • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
    • nadanie statusu uchodźcy, 
    • udzielenie ochrony uzupełniającej,
    • udzieleniem zgoda na pobyt tolerowany,
  2. dla firmy zagranicznej – do wglądu zaświadczenie o zrobieniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z KRS dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy,
  3. dla ośrodków kultury, fundacji, korespondentów prasowych – do wglądu umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje.
 13. Oświadczenie o czasowej rejestracji warunkowej – musisz je złożyć, jeśli w dniu rejestracji nie przedstawisz nam dokumentów dowodu odprawy celnej lub akcyzy – w tej sytuacji pojazd zarejestrujemy warunkowo.

Załączniki do wniosku musisz złożyć w oryginale lub jako uwierzytelnioną kopię. Jeśli składasz zwykłą kserokopię dokumentu, pokaż pracownikowi urzędu jego oryginał lub uwierzytelnioną kopię. Pracownik urzędu potwierdzi wtedy zgodność tego dokumentu z oryginałem za dodatkową opłatą.
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Opłaty za rejestrację pojazdu możesz zrobić:

 1. w kasie urzędu dzielnicy,
 2. w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 3. przelewem na rachunek bankowy – wybierz rachunek przypisany do dzielnicy, w której będziesz składać wniosek.

W tytule przelewu wpisz:

 • markę i model pojazdu, 
 • numer VIN (ten numer ma 17 znaków sprawdź czy jest prawidłowy zanim wyślesz przelew),
 • numer rejestracyjny, jeśli pojazd już je ma.
Opłaty komunikacyjne Samochód

Przyczepa,

naczepa,

ciągnik rolniczy

 

Motocykl

 

Motorower
Tablice rejestracyjne zwyczajne 80 zł 40 zł 40 zł 30 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne 1000 zł - 500 zł -
Dowód rejestracyjny 54 zł 54 zł 54 zł 54 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł 13,50 zł 13,50 zł 13,50 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł
RAZEM 160 zł 120 zł 120 zł 110 zł
RAZEM (jeśli wnioskujesz o tablice indywidualne) 1080 zł  - 580 zł  -

 

Możliwe dodatkowe opłaty:

 • 5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu jest bezpłatne.
 • 500 zł – opłata recyklingowa.
  [!] Ta opłata nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium Polski po 1 stycznia 2016 r.
  Opłatę recyklingową musisz wpłacić na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

Opłaty możesz zrobić:

 • w kasie urzędu dzielnicy,
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 • przelewem na rachunek bankowy.

Możesz zrobić przelew na rachunek bankowy urzędu: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.

Miejsce złożenia i odbioru

Sprawę możesz załatwić osobiście:

[!] Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w Systemie rezerwacji wizyt. Rezerwacja jednego terminu wizyty upoważnia Cię do załatwienia tylko jednej sprawy  np. zarejestrowania jednego pojazdu. Jeśli masz więcej spraw lub pojazdów zarezerwuj odpowiednią liczbę wizyt.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie – sprawy, które nie wymagają informacji lub wyjaśnień lub zbierania dowodów.
 2. Do 1 miesiąca – sprawy, które wymagają postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz decyzję możesz odwołać się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, który wydał decyzję:

Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania.

Uwagi

 1. Jako właściciel pojazdu masz obowiązek zarejestrować swój pojazd w ciągu 30 dni od zakupu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zajmujesz się obrotem pojazdami, na rejestrację pojazdu masz 90 dni. Jeżeli tego nie zrobisz w terminie grozi Ci kara administracyjna. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule „Od 1 stycznia 2024 r. nowe zasady rejestracji pojazdów”.
 2. Jeśli przedkładasz świadectwa zgodności WE dołącz oświadczenia producenta lub importera pojazdu, albo zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z ustalonymi danymi technicznymi niezbędnymi do rejestracji pojazdu.
 3. Pojazd zarejestrujemy warunkowo, jeśli nie przedstawisz dokumentów dowodu odprawy celnej lub akcyzy. W tym celu, jako właściciel, musisz złożyć oświadczenie o czasowej rejestracji warunkowej. Brakujące dokumenty musisz złożyć zanim wydamy Ci dowód rejestracyjny.
 4. Organem właściwym w sprawach rejestracji pojazdów w Warszawie jest Prezydent m.st. Warszawy. Pracownicy upoważnieni przez Prezydenta są zobowiązani do sprawdzania czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC. Zrobią to w dniu wydawania dowodu rejestracyjnego oraz decyzji o stałej rejestracji Twojego pojazdu. Jeśli nie okażesz nam ważnej polisy OC nie wpłynie to na pozytywne załatwienie sprawy. Musimy jednak powiadomić o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UBF), który może nałożyć na Ciebie karę finansową.
 5. W województwie mazowieckim kończą się tablice rejestracyjne z wyróżnikiem „W” np. WX 12345. Do czasu wyczerpania się puli takich tablic, nadal będziemy rejestrować auta z takim wyróżnikiem. Minister Infrastruktury przydzielił nam już nowy wyróżnik tablic rejestracyjnych czyli „A” np. AX 12345. Od stycznia 2023 r. będziemy wydawali nowe tablice rejestracyjne, rozpoczynające się od literki „A” dla pojazdów, które mają zmniejszone tablice rejestracyjne.
 6. Osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, autobusów muszą zapłacić podatek od środków transportowych. Więcej informacji oraz druki deklaracji znajdziesz w karcie informacyjnej Określenie lub korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 16.04.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?