Rozgraniczenie nieruchomości

null Rozgraniczenie nieruchomości

Krok po kroku

 1. Pobierz i wydrukuj wniosek.
 2. Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie (numer działki ewidencyjnej, numer księgi wieczystej, dokładny adres) nieruchomość, do której posiadasz tytuł prawny, oraz nieruchomości sąsiednie (numer działki ewidencyjnej lub numer księgi wieczystej, albo adres), w stosunku do których konieczne stało się ustalenie przebiegu granicy.
 3. We wniosku nie wskazuj geodety uprawnionego, który dokona czynności ustalenia granic, w sprawach dotyczących rozgraniczenia to organ wskazuje i upoważnia geodetę, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., zaś przepisy regulujące postępowanie rozgraniczeniowe nie nakładają na organ obowiązku dopuszczenia stron do udziału w procedurze wyboru geodety.
 4. Udaj się do swojego urzędu dzielnicowego, lub siedziby Biura Geodezji i Katastru i złóż wniosek w dzielnicowym Wydziale Obsługi Mieszkańca lub Wydziale Obsługi Klientów Biura Geodezji i Katastru. Wniosek może zostać złożony również za pośrednictwem operatora pocztowego, profilu zaufanego na platformie ePUAP, lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w ramach postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości. Opłata ta wynosi 10 zł w odniesieniu do każdej granicy nieruchomości objętej wnioskiem. Jeżeli organ stwierdzi brak uiszczenia stosownej opłaty skarbowej za czynność wydania decyzji o rozgraniczeniu, to wzywa wnioskodawcę do uiszczenia tej opłaty pod rygorem zwrotu wniosku.
 5. Jeżeli występujesz w imieniu innej osoby dołącz do wniosku pełnomocnictwo, lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby. Złożenie takiego dokumentu może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej z tego tytułu.
 6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku (brak podpisu, brak pełnomocnictwa, na które powołuje się składający wniosek) organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 7. W przypadku wątpliwości co do zasadności prowadzenia postępowania możesz zostać wezwany przez organ do uzupełnienia wniosku, poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów, lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
 8. Jeżeli nie jesteś stroną postępowania, tj. nie posiadasz tytułu prawnego do żadnej z nieruchomości wskazanych we wniosku organ może wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, na które przysługiwać będzie prawo wniesienia zażalenia.
 9. Jeżeli brak jest przeszkód do prowadzenia postępowania organ zawiadamia pisemnie właścicieli (użytkowników wieczystych ) nieruchomości sąsiednich o złożonym wniosku. W wyznaczonym w piśmie terminie osoby te mogą się wypowiedzieć, co do zasadności złożonego wniosku.
 10. Po tym okresie organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Na postanowienie to nie służy zażalenie.
 11. Jeżeli w trakcie prowadzonych czynności organ stwierdzi, że postępowanie w sprawie ustalenia granic zostało już wcześniej zakończone ostateczną decyzją administracyjną, lub prawomocnym orzeczeniem sądu, czy też w innych uzasadnionych przypadkach, organ może wydać decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. Od decyzji tej przysługuje prawo wniesienia odwołania.
 12. W przypadku braku podstaw do umorzenia postępowania stwierdzonych w wyniku wstępnych czynności wyjaśniających, organ podejmuje działania w celu wyłonienia geodety uprawnionego. O złożonych ofertach (kwota wynagrodzenia, termin realizacji prac) organ poinformuje strony pisemnie, umożliwiając im wypowiedzenie się w stosunku do wybranej oferty.
 13. O zawarciu umowy z wybraną jednostką wykonawstwa geodezyjnego oraz wydanym upoważnieniu dla geodety uprawnionego strony zostaną poinformowane pisemnie.
 14. Upoważniony przez Prezydenta m.st. Warszawy geodeta uprawniony dokonuje ustalenia przebiegu granic na podstawie danych zgromadzonych w operacie ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wskazanych we wniosku, oraz innych dokumentów uzyskanych od uczestników postępowania.
 15. Po okresie niezbędnym do przeprowadzenia przez geodetę uprawnionego analizy dostępnych dokumentów (który może trwać nawet kilka miesięcy) otrzymasz, podobnie jak pozostałe strony postępowania, pisemne wezwanie do stawienia się na gruncie w wyznaczonym terminie. Wezwanie to powinieneś otrzymać co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 16. Pamiętaj, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje czynności geodety.
 17. Jeżeli zebrane przez geodetę dowody są wystarczające do ustalenia przebiegu granic geodeta wskazuje stronom przebieg granicy, stabilizuje punkty graniczne, sporządza protokół graniczny, wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu. Brak podpisów wszystkich obecnych stron, lub nieusprawiedliwiona nieobecność stron nie powoduje wstrzymania czynności geodety uprawnionego.
 18. Jeżeli zebrane dowody są niewystarczające do ustalenia przebiegu granicy, geodeta przyjmuje zgodne oświadczenia stron dotyczące przebiegu strony lub oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona w toku czynności na gruncie oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W takim przypadku geodeta stabilizuje punkty graniczne ustalone przez strony, sporządza protokół graniczny, wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu.
 19. Jeżeli zebrane dowody są niewystarczające do ustalenia przebiegu granic, zaś pomiędzy stronami istnieje spór co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody granicznej, przedstawiając stronom wszystkie dowody i argumenty za proponowanym przebiegiem granicy, a także informując o tym, że w razie braku ugody do rozpatrzenia sprawy właściwy jest sąd. W przypadku zawarcia ugody granicznej geodeta stabilizuje punkty graniczne ustalone przez strony, sporządza akt ugody, wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu. Do tej czynności niezbędna jest obecność oraz podpisy wszystkich stron postępowania. Wówczas ugoda ta ma moc ugody sądowej.
 20. Jeżeli przebieg granicy nie może być ustalony na postawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, a strony nie zawarły ugody, geodeta wykonuje następujące czynności: wykonuje tymczasowe utrwalenie i pomiar granic wskazanych przez strony, określonych na podstawie dokumentów, przebiegających według ostatniego spokojnego stanu posiadania, a w razie braku możliwości jego określenia - zgodnie ze stanem istniejącym na gruncie, sporządza protokół graniczny oraz opracowuje opinię dotyczącą przebiegu granic.
 21. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości, zawierająca w zależności od przypadku: protokół graniczny, akt ugody, lub protokół graniczny wraz z opinią dotyczącą przebiegu granic, po uprzednim jej skompletowaniu zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, dostarczana jest przez geodetę do organu.
 22. Organ dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami.
 23. W wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności zwraca się upoważnionemu geodecie dokumentację do poprawy i uzupełnienia. Może to spowodować konieczność ponownego wezwania stron postępowania do stawienia się na gruncie, a przez co może się wydłużyć czas trwania postępowania.
 24. Jeżeli dokumentacja geodezyjna została wykonana prawidłowo, organ sporządza pozytywny protokół i przekazuje dokumentację w celu włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 25. Po uzupełnieniu akt postępowania o dokumentację rozgraniczenia nieruchomości włączoną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, strony otrzymają pisemne zawiadomienie o możliwości zapoznania się we wskazanym terminie z całym materiałem dowodowym skompletowanym w aktach sprawy.
 26. Po upływie terminu do zapoznania się z aktami sprawy stronom postępowania zostanie doręczona decyzja kończąca postępowanie administracyjne. W odniesieniu do każdej granicy wskazanej we wniosku wydawana jest oddzielna decyzja administracyjna.
 27. Jeżeli przebieg granic został ustalony na podstawie zebranych dowodów, lub na podstawie zgodnego oświadczenia stron, lub oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy, organ wydaje decyzję o ustaleniu granicy. Jeżeli nie jesteś zadowolony z ustalenia przebiegu granicy możesz, podobnie jak i pozostałe strony postępowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, żądać przekazania sprawy sądowi.
 28. Jeżeli przebieg granicy został ustalony na podstawie ugody granicznej organ wyda decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego, decyzja ta nie podlega opłacie skarbowej. Od decyzji tej możesz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, wnieść odwołanie do organu II instancji (SKO).
 29. Jeżeli przebieg granic nie został ustalony (brak podstaw do wydania decyzji na podstawie zebranych dowodów lub oświadczenia stron, brak aktu ugody) organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi, decyzja ta nie podlega opłacie skarbowej. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego. Od decyzji tej możesz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, wnieść odwołanie do organu II instancji (SKO).Umorzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości kończy bieg postępowania administracyjnego w sprawie i zamyka stronom możliwość dochodzenia swych praw i obowiązków przed organem administracyjnym - ma ono zatem charakter wyłącznie formalno-procesowy.
 30. W przypadku zakończenia postępowania wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w razie zawarcia ugody granicznej (pkt 28), lub w razie braku podstaw do ustalenia przebiegu granicy (pkt 29) organ informuje stronę o możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej. W razie złożenia takiego wniosku opłata zwracana jest na wskazane przez wnioskodawcę konto.
 31. Jeżeli od wydanej decyzji nie wniesiono odwołania, lub żądania przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd powszechny, decyzja staje się ostateczna.
 32. Jeżeli przebieg granic został ustalony, ostateczna decyzja podlega ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, zawiadomienia o wprowadzonej zmianie są wysyłane do organu podatkowego, oraz do Sądu wieczysto-księgowego w przypadku zmian danych objętych działem I księgi wieczystej.
 33. Jeżeli sąd nie sprostuje, na podstawie zawiadomienia o zmianach wprowadzonych w operacie ewidencji gruntów i budynków, wpisów dotyczących działu I-O księgi wieczystej, wystąp do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków o wydanie wyrysu wraz z wypisem dla swojej nieruchomości, załącz go do wniosku i skieruj do sądu wieczysto-księgowego.
 34. Wraz z decyzją w sprawie, organ wyda postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania, wraz z jednoczesnym wskazaniem osób obciążonych tymi kosztami, oraz terminu uiszczenia należności. Na postanowienie to stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu II instancji (SKO). Nieuregulowane wobec organu należności podlegają egzekucji administracyjnej.
 35. Jeżeli przebieg granic nie został ustalony, a sprawa została przekazana do sądu powszechnego, oczekuj pisma z sądu w tej sprawie.

Pamiętaj, że:

 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie uchybienia tego obowiązku, pismo doręczone pod dotychczasowy adres zamieszkania będzie uznawane za doręczone prawidłowo. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania lub adres do doręczeń, strona powinna wskazać inny adres do doręczeń albo ustanowić pełnomocnika. Dłuższa nieobecność strony w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania lub do doręczeń będzie skutkowała tym, że pismo nie odebrane przez stronę, a podwójnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.
 2. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, pisma doręcza się tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona winna wskazać takiego pełnomocnika.
 3. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.
 4. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 5. Strony postępowania posiadają prawo wglądu do akt sprawy, oraz składania wniosków dowodowych, na każdym etapie postępowania.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości - wzór wniosku stanowi załącznik do karty informacyjnej - druk nr BG-04-01/z.1

We wniosku umieszczone są rubryki oznaczone gwiazdką (*) na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk powinno być poparte dodatkowym podpisem pod stosownym oświadczeniem dotyczącym Pana/Pani zgody na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Opłaty

 1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu ), od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.
 2. Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury:

  17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać kartą w opłatomacie znajdującym się w Biurze Geodezji i Katastru, w kasie Dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.
 3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skutki ugody można podważyć tylko przed sądem powszechnym.
 4. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 5. Na postanowienie orzekające o obciążeniu kosztami postępowania przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Uwagi

 1. Czynności ustalenia przebiegu granicy może dokonać tylko geodeta upoważniony przez Prezydenta m.st. Warszawy w toku postępowania rozgraniczeniowego.
 2. Warunkiem upoważnienia przez Prezydenta m.st. Warszawy jest posiadanie przez geodetę uprawnień zawodowych z zakresu 2, określonych w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Wynagrodzenie geodety uprawnionego wskazanego przez organ stanowi część lub całość kosztów postępowania. Kosztami postępowania obciążane są strony, na wniosek, lub w interesie których, postępowanie to było prowadzone.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?