null Rozpatrywanie skarg obywateli

Krok po kroku

 1. Sporządź skargę, pamiętając o opatrzeniu jej swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza skargi.
 2. Dołącz kserokopie dokumentów, które mogę pomóc w rozpatrzeniu skargi.
 3. Złóż skargę.
 4. Otrzymasz zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Skarga opatrzona imieniem, nazwiskiem oraz adresem skarżącego.

Opłaty

Skargi, w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) nie podlegają opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru

1. Skargi pisemne można złożyć:

 1. w punkcie kancelaryjnym w najbliższej siedzibie Urzędu, w tym w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy,
 2. za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@um.warszawa.pl,
 4. za pośrednictwem faksu - 22 443 99 66.

2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi jest doręczane przesyłką pocztową za pokwitowaniem na wskazany adres zamieszkania.

3. Na pisemne żądanie Skarżącego zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi jest doręczane elektronicznie z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) po uprzednim wskazaniu adresu skrytki na ePUAP.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostką koordynującą rozpatrywanie skarg w Urzędzie m.st. Warszawy jest Wydział Skarg i Wniosków Biura Kontroli (ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 22 443 32 36, fax: 22 443 99 66, e-mail: skargi@um.warszawa.pl).

Termin odpowiedzi

 1. Skargi są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi posłów, senatorów i radnych, które wnieśli w swoim imieniu lub przekazali do załatwienia w imieniu innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni.

Tryb odwoławczy

 1. Skargi są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.

Uwagi

 1. W przypadku niewskazania przez Skarżącego imienia, nazwiska i adresu, skarga zostaje pozostawiona bez rozpoznania (zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)).
 2. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (zgodnie z treścią art. 239 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII.
 3. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 4. Skargę można wnieść ustnie do protokołu w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy .
 5. W ramach Wydziału Skarg i Wniosków działa Punkt Informacji Skargowej (ul. Niecała 2,00-098 Warszawa, tel. 22 443 11 02, 22 443 10 95, fax: 22 443 99 66, e-mail: skargi@um.warszawa.pl), którego głównym zadaniem jest pomoc mieszkańcom poprzez udzielanie informacji w zakresie skarg kierowanych do Prezydenta m.st. Warszawy.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?