Rejestr cen nieruchomości

null Udostępnianie aktów notarialnych do wglądu w Dziale Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Krok po kroku

 1. Zgodnie z tabelą nr 16 załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (dalej Ustawa) udostępniane są do wglądu zbiory aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów.
 2. W celu uzyskania wglądu do aktów notarialnych pobierz wniosek  część P i P7 (PDF lub DOC).
 3. Wypełniając wniosek wskaż przedmiot wniosku (inne materiały) oraz cel pobrania materiałów zasobu (w części P).
 4. Wpisz rodzaj materiałów, do których chcesz uzyskać wgląd oraz jednostkę ewidencyjną, której dotyczą (w części P7).
 5. Wypełniony wniosek złóż w siedzibie Biura Geodezji i Katastru lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego możesz złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
 6. Na podstawie złożonego wniosku zostanie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty określający wysokość opłaty.
 7. Zgodnie z art. 40d ust. 3. Ustawy opłatę pobiera się przed udostępnieniem do wglądu zbiorów aktów notarialnych. Opłatę możesz uiścić w punkcie kasowym zlokalizowanym w Biurze Geodezji i Katastru lub na konto wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 8. Po uiszczeniu opłaty zostaną udostępnione do wglądu zbiory aktów notarialnych na miejscu w Dziale Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych  formularz P + P7 (PDF lub DOC).
 2. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nadanych przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (do wglądu).

Opłaty

Wysokość opłaty za Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów, określa Tabela nr 16 punkt 5 Ustawy. Stawka podstawowa wynosi 30 zł za zbiór dokumentów, dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej, udostępniony do wglądu na okres do 4 godzin.

Pobranie opłaty 
Wysokość opłaty za materiały zasobu określone we wniosku ustala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Pobranie opłaty następuje przed udostępnieniem materiałów.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy kancelaria biura bądź Dział Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy Dział Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Termin odpowiedzi

Realizacja wniosków o udostępnienie do wglądu aktów notarialnych odbywa się w dniu złożenia wniosku w miarę dostępnych miejsc.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 40f Ustawy:

 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
 2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
 3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?