Specific category icon

Rejestr cen i wartości nieruchomości

Wstecz

Udostępnianie aktów notarialnych do wglądu w dziale rejestru cen i wartości nieruchomości

Krok po kroku

1. Zgodnie z tabelą nr 16 załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami) (dalej Ustawa) udostępniane są do wglądu zbiory aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów.
2. W celu uzyskania wglądu do aktów notarialnych pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (część P i P8).
3. Wypełniając wniosek wskaż przedmiot wniosku (inne materiały) oraz zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu (w części P).
4. Wpisz rodzaj materiałów, do których chcesz uzyskać wgląd oraz jednostkę ewidencyjną, której dotyczą.
5. Wniosek złóż w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. Na podstawie złożonego wniosku zostanie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty określający wysokość opłaty.
7. Zgodnie z art. 40d ust. 3. Ustawy opłatę pobiera się przed udostępnieniem do wglądu zbiorów aktów notarialnych. Opłatę możesz uiścić w punkcie kasowym zlokalizowanym w Biurze Geodezji i Katastru lub na konto wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
8. Po uiszczeniu opłaty zostaną udostępnione do wglądu zbiory aktów notarialnych na miejscu w dziale rejestru cen i wartości nieruchomości

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych - druk nr BG-formularz P + P8.
2. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nadanych przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (do wglądu).

Opłaty

Wysokość opłaty za Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbio¬rów na podstawie odrębnych przepisów określa Tabela nr 16 punkt 5 Ustawy ze stawką podstawową 30 zł za zbiór dokumentów, dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej, udostępniony na okres do 4 godzin.

Pobranie opłaty 
Wysokość opłaty za materiały zasobu określone we wniosku ustala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Pobranie opłaty następuje przed udostępnieniem materiałów.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy - Kancelaria Biura bądź Dział Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy - Dział Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

Termin odpowiedzi

Realizacja wniosków o udostępnienie do wglądu aktów notarialnych w dniu złożenia wniosku w miarę dostępnych miejsc.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 40f Ustawy:
1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja1989 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917).
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm).

Wymagane załączniki

1.wniosek o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych - formularz P + P8


Nie znalazłeś informacji?