Rejestr cen nieruchomości

Wstecz

Udostępnianie danych objętych rejestrem cen nieruchomości (zbiór danych lub wyciąg z rejestru)

Krok po kroku

 1. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia materiały zasobu odpłatnie, z zastrzeżeniem art. 40a pkt. 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (dalej Ustawa).
 2. W celu uzyskania danych z rejestru cen nieruchomości pobierz wniosek – część P i P5 (PDF lub DOC). We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 3. Wypełniając wniosek wskaż przedmiot wniosku (rejestr cen nieruchomości) oraz cel pobrania materiałów zasobu.
 4. Wybierz sposób udostępnienia materiałów.
 5. Wpisz czytelnie dane do kontaktu, w tym adres e-mail jeżeli ma być wykorzystany do przesłania matriałów w postaci elektronicznej.
 6. W części P5 formularza wpisz parametry, jakim mają odpowiadać dane z rejestru cen nieruchomości, które chcesz pozyskać. Możesz także podać dodatkowe kryteria, które nieruchomości powinny spełniać. Możesz wskazać także konkretne identyfikatory transakcji lub nieruchomości w oparciu o serwis mapowy dostępny pod adresem http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=rciwn. Po wskazaniu na punkt, który obrazuje położenie sprzedanej nieruchomości, wyświetli się tabelka, w której zawarte będą identyfikatory transakcji (nr ID dokument), a także informacje opisujące nieruchomości, m.in. identyfikatory nieruchomości (TE trans Id). Zauważ, że przedmiotem JEDNEJ transakcji może być kilka nieruchomości. Będą one charakteryzowały się tym samym nr ID dokument.
 7. Jeśli jesteś rzeczoznawcą majątkowym możesz skorzystać z Portalu Rzeczoznawcy, który służy do samodzielnego pobierania danych z rejestru cen nieruchomości, połączonego z dokonywaniem płatności elektronicznych. Portal dostępny jest pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/. W celu rejestracji złóż wniosek o rejestrację w Portalu Rzeczoznawcy, który dostępny jest także na ww. stronie internetowej w panelu „pobierz dokumenty”, a także w siedzibie BGiK, budynek B1 pokój 34a.
 8. Wypełniony wniosek złóż w siedzibie Biura Geodezji i Katastru lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego możesz złożyć również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
 9. Jeżeli występujesz w imieniu innej osoby, dołącz do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę).
 10. Na podstawie wniosku zostanie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty, określający wysokość opłaty za zamówione materiały.
 11. Zgodnie z art. 40d ust. 3. Ustawy opłatę pobiera się przed udostępnieniem danych rejestru cen nieruchomości lub przed sporządzeniem i wydaniem wyciągu z rejestru cen nieruchomości. Opłatę możesz uiścić w punkcie kasowym zlokalizowanym w Biurze Geodezji i Katastru lub na konto wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 12. Po uiszczeniu opłaty zostaną wydane zamówione materiały wraz z Licencją, określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych rejestru cen nieruchomości – formularz P+P5 (PDF lub DOC).
 2. Pełnomocnictwo – do występowania w imieniu innej osoby (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w  imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę).

Opłaty

Wysokość opłat za dane z rejestru cen nieruchomości określa Tabela nr 12 Załącznika do Ustawy.

Stawki podstawowe określone w tabelach nr 1-17 ww. Załącznika uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej. W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł. Opłaty tej nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca. Materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych, ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

W przypadku udostępniania zasobu w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych (Portalu Rzeczoznawcy), zgodnie z pkt. 6 Załącznika do Ustawy stosuje się współczynnik SU w wysokości 0,8.

Pobranie opłaty  

Wysokość opłaty za materiały zasobu określone we wniosku ustala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Pobranie opłaty następuje przed udostępnieniem materiałów.

Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury:
17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Biura Geodezji i Katastru, kasie Dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Płatność w kasie Biura można dokonać kartą lub gotówką. Płatność gotówką może być wniesiona do godziny 15:45, a kartą do godziny 16:00.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy – Kancelaria biura bądź Dział Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy – Dział Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Termin odpowiedzi

Realizacja wniosków o dane rejestru cen nieruchomości odbywa się w kolejności złożenia wniosku, nie dłużej niż 30 dni.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 40f Ustawy:

 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
 2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
 3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Nie znalazłeś informacji?