Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

null Ustalanie numerów porządkowych i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach / Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych ujawnionych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Krok po kroku

Krok po kroku: ustalenie numeru porządkowego:

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek. We wnioskach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Dołącz do wniosku kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz mapę z usytuowaniem budynku (jeżeli budynek nie jest jeszcze ujawniony w ewidencji gruntów i budynków).
 3. Udaj się do dowolnego urzędu dzielnicy lub do siedziby Biura Geodezji i Katastru przy ul. Sandomierskiej 12, złóż wniosek albo wyślij wniosek pocztą.
 4. Po analizie złożonych dokumentów możesz zostać poproszony o ich uzupełnienie bądź udzielenie wyjaśnień.
 5. Jeżeli we wniosku podałeś numer telefonu lub adres e-mail i zaznaczyłeś opcję "odbiór osobisty":
  1. oczekuj na telefoniczną lub mailową informację o terminie odbioru zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego,
  2. odbierz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego w urzędzie wybranej dzielnicy lub w siedzibie Biura Geodezji i Katastru.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok po kroku: Wydawanie zaświadczeń o nadanych (wcześniej) numerach porządkowych:

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek. We wnioskach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Dołącz dowód dokonania opłaty skarbowej.
 3. Udaj się do dowolnego urzędu dzielnicy lub do siedziby Biura Geodezji i Katastru przy ul. Sandomierskiej 12, złóż wniosek albo wyślij wniosek pocztą.
 4. Po analizie złożonych dokumentów możesz zostać poproszony o ich uzupełnienie bądź udzielenie wyjaśnień.
 5. Jeżeli we wniosku podałeś numer telefonu lub adres e-mail i zaznaczyłeś opcję „odbiór osobisty”:
  1. oczekuj na telefoniczną lub mailową informację o terminie odbioru zaświadczenia o numerze porządkowym,
  2. odbierz zaświadczenie o numerze porządkowym w urzędzie wybranej dzielnicy lub w siedzibie Biura Geodezji i Katastru.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Ustalanie numerów porządkowych:
  1. wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
  2. załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy,
  3. załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe.
[!] mapa nie jest wymagana, jeżeli budynek jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.
 
 1. Wydawanie zaświadczeń o numerze porządkowym:
  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym,
  2. dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać kartą w opłatomacie znajdującym się w Biurze Geodezji i Katastru, w kasie urzędu dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Geodezji i Katastru – Wydział Ewidencji Nazw i Adresów

Termin odpowiedzi

 1. Do 30 dni - zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego.
 2. Do 7 dni - zaświadczenie o numerze porządkowym.

Tryb odwoławczy

 1. Ustalanie numerów porządkowych: przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czynność ta podlega kontroli sądów administracyjnych. Zgodnie z art. 53 § 2 tej ustawy: jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.

 1. Wydawanie Zaświadczeń: Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi

 1. Numer porządkowy ustala się:
  1. dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
  2. dla obiektów takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
 2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
 3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz właściciela/współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które daną nieruchomością władają.
 4. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.  Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 5. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?