Specific category icon

Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu).
 4. Udaj się do swojego urzędu / Biura Podatków i Egzekucji, złóż dokumenty w kancelarii. 

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

UWAGA

Od stycznia 2018 r., dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Wszystkie deklaracje podatkowe można wypełnić korzystając z aktywnych formularzy PDF, które należy zapisać i wysłać jako załącznik do pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /USTWarszawa/skrytka ).

Osoby posiadające profil zaufany na ePUAP mogą również wypełnić i przesłać do Urzędu deklaracje korzystając z funkcjonalności udostępnionych na portalu https://mojepodatki.um.warszawa.pl.

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (profilem zaufanym dostępnym na platformie ePUAP lub kwalifikowanym certyfikatem).

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i przynieść lub wysłać na adres właściwego Urzędu. Są one dostępne na stronie https://podatki2018.um.warszawa.pl/.

Udostępnione zostało również pilotażowe rozwiązanie dla podatników posiadających więcej niż jedną nieruchomość w Mieście st. Warszawa i rozliczających się w Biurze Podatków i  Egzekucji przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie oraz posiadających profil zaufany ePUAP, umożliwiające samoobsługę elektroniczną w zakresie sprawdzenia:

 • listy nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania;
 • listy wysłanych deklaracji/informacji podatkowych;
 • stanu należności podatkowych i terminów płatności, zaległości oraz nadpłat.

Na portalu tym (https://mojepodatki.um.warszawa.pl) udostępniona została również możliwość dokonania płatności internetowych za należne podatki.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Osoby prawne - deklaracja na podatek rolny.
 2. Osoby fizyczne - informacja o gruntach.

Opłaty

 1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 • od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym- równowartość pieniężną 5 q żyta,
 • obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ’’Monitor Polski’’ w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
 1. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
 • dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 • dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Opłata skarbowa wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Podatków i Egzekucji / Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
 4. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.
 5. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin wynoszący 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
 6. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
 7. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek rolny lub informacji o gruntach należy zaznaczyć, że jest to korekta.).
 8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
 • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
 • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny  na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
 1. Zwolnienia z podatku rolnego określa ustawa o podatku rolnym. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 2. Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego, posiadający więcej niż jedną nieruchomość na terenie m.st. Warszawy składają dokumenty i uiszczają podatki w Biurze Podatków i Egzekucji.
 3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego  - w przypadku, gdy decyzja została doręczona po upływie terminu płatności pierwszej raty.    

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 roku (M.P. z 2017 r. poz. 958).
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1396/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o gruntach wraz z załącznikami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku, poz. 9656).
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1399/2017  z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 października 2017 r. poz. 9659).
 6. Uchwała Rady m.st Warszawy Nr II/15/2002 z dnia 09 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr V/65/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 30 stycznia 2003 r. Nr 29, poz. 818).

Nie znalazłeś informacji?