Podatki i opłaty lokalne

null Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych

Zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Obsługa klienta w sprawach dotyczących podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej:
  1. bezpośrednia – odwiedź siedzibę COP przy ul. Obozowej 57 w Warszawie. Możesz umówić termin wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl,
  2. telefoniczna – zadzwoń do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numer (22)19115,
  3. samodzielna – skorzystaj z portalu usług miejskich mojaWARSZAWA. Zapraszamy na portal miejskich usług mojaWARSZAWA, moja.warszawa19115.pl
  • Na portalu mojaWARSZAWA przez internet możesz:
   • wypełnić formularze podatkowe,
   • zapłacić należności,
   • złożyć wniosek,
   • wyszukać w katalogu i skorzystać z wielu innych przygotowanych dla Ciebie usług.
  • [!] Po pierwszym logowaniu na portalu mojaWARSZAWA konieczna jest systemowa aktualizacja danych, które dotyczą Twoich rozliczeń. Może ona potrwać do 24h. Po tym czasie prosimy ponownie zaloguj się na portal. 
 2. Pisma i wnioski możesz składać do Centrum Obsługi Podatnika:
  1. Drogą elektroniczną: 
   1. przez platformę ePUAP,
   2. na adres e-mail Sekretariat.COP@um.warszawa.pl w sprawach, które nie wymagają Twojego podpisu lub podpisu pełnomocnika.
  2. Drogą tradycyjną:
   1. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
   2. bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w naszej siedzibie przy ul. Obozowej 57 – I piętro.
 3. Jak otrzymywać korespondencję z Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną?
  1. Całą korespondencję możemy wysyłać drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. Potrzebujemy do tego formalnej zgody. Przekaż do nas wniosek:
   1. przez platformę ePUAP. Trzeba go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Więcej na temat tych podpisów znajdziesz na portalu Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, www.gov.pl,
   2. lub drogą tradycyjną w wersji papierowej. Wniosek prosimy podpisać osobiście lub może go podpisać pełnomocnik.
  2. W jaki sposób wysłać wniosek przez ePUAP?

Wejdź na platformę ePUAP. Ten link skieruje Cię we właściwe miejsce: 
Załatw w urzędzie: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Skargi, wnioski, zapytania do urzędu użyj przycisku: Załatw sprawę użyj jednej z dostępnych metod logowania.

 1. Załatwianie spraw przez pełnomocnika

Możesz działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga Twojego osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń.

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług mojaWARSZAWA, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług. - złóż deklarację lub informację

 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług. - formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych

 

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację.
 2. Podpisz wypełniony formularz lub daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu).
 4. Udaj się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy / Centrum Obsługi Podatnika / złóż dokumenty w kancelarii. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólneszczególne albo do doręczeń.

Deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy na odpowiednim druku pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

[!]

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa albo dostarczyć osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57.

Kreatory są dostępne na stronie moja.warszawa19115.pl

Na stronie internetowej: podatki.gov.pl/media/5757/mf-broszura  znajduje się instrukcja wypełniania formularza „Informacja o gruntach” - IR-1 oraz załączników ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3.

Na stronie internetowej: podatki.gov.pl/media/5758/mf-broszura znajduje się instrukcja wypełniania formularza „Deklaracja na podatek rolny” DR-1 oraz załączników ZDR-1, ZDR-2.

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji i informacji podatkowych drogą elektroniczną. 

Większość deklaracji i informacji podatkowych można wypełnić korzystając z aktywnych formularzy PDF, które należy zapisać i wysłać jako załącznik do pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Chcesz zmienić swoje dane w sprawach podatkowych (np. adres do korespondencji)? Złóż do nas formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Osoby prawne – deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami.
 2. Osoby fizyczne – informacja o gruntach wraz z załącznikami.

Opłaty

 1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  2. od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym równowartość pieniężną 5 q żyta,
  3. obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ’’Monitor Polski’’ w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
 2. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
  2. dla pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 3. Podatek płatny jest przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego (Urząd m.st. Warszawy Bank Handlowy) lub w kasach urzędów dzielnic oraz w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 w Warszawie.
 4. Jeżeli nie został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, wpłat z tytułu podatku rolnego należy dokonywać na rachunek bankowy: Urząd m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.
 5. Opłata skarbowa wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia deklaracji/informacji i odbioru decyzji:

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
 2. Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, sala obsługi na pierwszym piętrze,
 3. za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 4. Miejski portal e-usług mojaWARSZAWA
 5. platforma ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. W przypadku złożenia informacji o gruntach bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy – Urząd m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Link do formularza ogólnego: epuap.gov.pl.

Uwagi

 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
 4. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.
 5. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin wynoszący 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
 6. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
 7. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek rolny lub informacji o gruntach należy zaznaczyć, że jest to korekta).
 8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
  1. składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
  3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny  na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
 9. Zwolnienia z podatku rolnego określa ustawa o podatku rolnym. Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 10. Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego, posiadający więcej niż jedną nieruchomość na terenie m.st. Warszawy składają dokumenty i uiszczają podatki w Centrum Obsługi Podatnika.
 11. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego  w przypadku, gdy decyzja została doręczona po upływie terminu płatności pierwszej raty.    

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia:
  1. 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 1129).
  2. 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995),
  3. 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 951),
  4. 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 982),
  5. 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1017),
  6. 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004),
  7. 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958),
  8. 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993),
  9. 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1399/2017 z 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31 października 2017 r. poz. 9659).
 5. Uchwała Rady m.st Warszawy Nr II/15/2002 z 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 10 grudnia 2002 r. Nr 317, poz. 8661).
 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr V/65/2003 z 16 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 30 stycznia 2003 r. Nr 29, poz. 818).
 7. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw 
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Nie znalazłeś informacji?