Specific category icon

Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu).
 4. Udaj się do swojego urzędu/ Biura Podatków i Egzekucji, złóż dokumenty w kancelarii.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - Rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

UWAGA:

Od stycznia 2018r., dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Dla wszystkich podatników, również nie posiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia.

Wypełnioną deklarację lub informację można wydrukować, podpisać i przynieść do Urzędu. Deklarację można także wysłać elektronicznie poprzez platformę ePUAP, bezpośrednio z kreatora https://podatki2018.um.warszawa.pl/

lub jako pismo ogólne skierowane na adres Urzędu: /USTWarszawa/skrytka

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (profilem zaufanym dostępnym na platformie ePUAP lub kwalifikowanym certyfikatem). 

Wymagane Dokumenty

 1. Osoby prawne - deklaracja na podatek leśny.
 2. Osoby fizyczne - informacja o lasach.

Opłaty

Stawki podatku leśnego:

 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 2. Do ceny, o której mowa powyżej, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
 3. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%.
 4. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ’’Monitor Polski’’ w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - Rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Podatków i Egzekucji/ Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 7. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 8. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:
 • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian określonych w pkt 10 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
 • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
 1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, o których mowa w pkt 11 organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek.
 2. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek leśny lub informacji o lasach należy zaznaczyć, że jest to korekta.). 
 3. Zwolnienia z podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 4. Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego, posiadający więcej niż jedną nieruchomość na terenie m.st. Warszawy składają dokumenty i uiszczają podatki w Biurze Podatków i Egzekucji.
 5. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821). 
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z dnia 20 października 2017 r. poz. 963). 
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1397/2017  z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o lasach wraz z załącznikami (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 października 2017 r. poz. 9657).
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1400/2017  z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 października 2017 r. poz. 9660).

Nie znalazłeś informacji?