Podatki i opłaty lokalne

null Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

Zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Obsługa klienta w sprawach dotyczących podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej:
  1. bezpośrednia – odwiedź siedzibę COP przy ul. Obozowej 57 w Warszawie. Możesz umówić termin wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl,
  2. telefoniczna – zadzwoń do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numer (22)19115,
  3. samodzielna – skorzystaj z portalu usług miejskich mojaWARSZAWA. Zapraszamy na portal miejskich usług mojaWARSZAWA, moja.warszawa19115.pl
  • Na portalu mojaWARSZAWA przez internet możesz:
   • wypełnić formularze podatkowe,
   • zapłacić należności,
   • złożyć wniosek,
   • wyszukać w katalogu i skorzystać z wielu innych przygotowanych dla Ciebie usług.
  • [!] Po pierwszym logowaniu na portalu mojaWARSZAWA konieczna jest systemowa aktualizacja danych, które dotyczą Twoich rozliczeń. Może ona potrwać do 24h. Po tym czasie prosimy ponownie zaloguj się na portal. 
 2. Pisma i wnioski możesz składać do Centrum Obsługi Podatnika:
  1. Drogą elektroniczną: 
   1. przez platformę ePUAP,
   2. na adres e-mail Sekretariat.COP@um.warszawa.pl w sprawach, które nie wymagają Twojego podpisu lub podpisu pełnomocnika.
  2. Drogą tradycyjną:
   1. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
   2. bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w naszej siedzibie przy ul. Obozowej 57 – I piętro.
 3. Jak otrzymywać korespondencję z Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną?
  1. Całą korespondencję możemy wysyłać drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. Potrzebujemy do tego formalnej zgody. Przekaż do nas wniosek:
   1. przez platformę ePUAP. Trzeba go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Więcej na temat tych podpisów znajdziesz na portalu Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, www.gov.pl,
   2. lub drogą tradycyjną w wersji papierowej. Wniosek prosimy podpisać osobiście lub może go podpisać pełnomocnik.
  2. W jaki sposób wysłać wniosek przez ePUAP?

Wejdź na platformę ePUAP. Ten link skieruje Cię we właściwe miejsce: 
Załatw w urzędzie: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Skargi, wnioski, zapytania do urzędu użyj przycisku: Załatw sprawę użyj jednej z dostępnych metod logowania.

 1. Załatwianie spraw przez pełnomocnika 

Możesz działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga Twojego osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń.

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług mojaWARSZAWA, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług. - złóż deklarację lub informację

 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług. - formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację.
 2. Podpisz wypełniony formularz lub daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu).
 4. Udaj się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Centrum Obsługi Podatnika / złóż dokumenty w kancelarii. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólneszczególne albo do doręczeń.

Deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy na odpowiednim druku pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

[!]

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa albo dostarczyć osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 w Warszawie.

Kreatory są dostępne na stronie moja.warszawa19115.pl

Na stronie internetowej: podatki.gov.pl/media/5760/mf-broszura znajduje się instrukcja wypełniania formularza „Informacja o lasach” - IL-1 oraz załączników ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3.

Na stronie internetowej: podatki.gov.pl/media/5759/mf-broszura znajduje się instrukcja wypełniania formularza „Deklaracja na podatek leśny” DL-1 oraz załączników ZDL-1, ZDL-2.

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji i informacji podatkowych drogą elektroniczną. 

Wsiększość deklaracji i informacji podatkowych można wypełnić korzystając z aktywnych formularzy PDF, które należy zapisać i wysłać jako załącznik do pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Chcesz zmienić swoje dane w sprawach podatkowych (np. adres do korespondencji)? Złóż do nas formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Osoby prawne – deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami.
 2. Osoby fizyczne – informacja o lasach wraz z załącznikami.

Opłaty

Stawki podatku leśnego:

 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 2. Do ceny, o której mowa powyżej, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
 3. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%.
 4. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ’’Monitor Polski’’ w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
 5. Podatek płatny jest przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego (Urząd m.st. Warszawy – Bank Handlowy) lub w kasach urzędów dzielnic oraz w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 w Warszawie.
 6. Jeżeli nie został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, wpłat z tytułu podatku leśnego należy dokonywać na rachunek bankowy: Urząd m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.
 7. 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia deklaracji/informacji i odbioru decyzji:

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
 2. Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, sala obsługi na pierwszym piętrze,
 3. za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 4. miejski portal e-usług mojaWARSZAWA
 5. platforma ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. W przypadku złożenia informacji o lasach bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy – Urząd m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Link do formularza ogólnego: epuap.gov.pl.

Uwagi

 1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 7. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 8. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:
  1. składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian określonych w pkt 10 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
  3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do 15 dnia każdego miesiąca.
 10. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, o których mowa w pkt 11 organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek.
 11. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek leśny lub informacji o lasach należy zaznaczyć, że jest to korekta). 
 12. Zwolnienia z podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym. Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 13. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia:
  1. 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 1130).
  2. 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996),
  3. 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950),
  4. 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983),
  5. 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018),
  6. 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005),
  7. 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996),
  8. 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996),
  9. 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1400/2017 z 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31 października 2017 r. poz. 9660).
 5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Nie znalazłeś informacji?