Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Wydawanie decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika, w siedzibie COP, przy ul. Obozowej 57, po uprzednim umówieniu wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl lub bezpośrednio w urzędzie bez konieczności umawiania wizyty.

      Obsługa telefoniczna prowadzona jest przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa19115 pod numerem 19115.

 1. Składanie pism i wniosków w sprawach podatkowych możliwe jest w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy lub w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57.
 2. Korespondencję mogą Państwo przesyłać do Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną na adres mailowy Sekretariat.COP@um.warszawa.pl lub przez ePUAP.
 3. Formularze podatkowe oraz informacje dostępne są na stronach Urzędu m.st. Warszawy:

Dodatkowa informacja

W przypadku chęci otrzymywania z Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy korespondencji, w tym decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, za pośrednictwem platformy ePUAP, należy złożyć wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na skrytkę ePUAP Urzędu m.st. Warszawy (link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/) lub w wersji papierowej na adres Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa albo dostarczyć osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy lub do Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57.

Krok po kroku

 1. Sporządź pisemny wniosek o umorzenie/ rozłożenie na raty/ odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Pobierz, wydrukuj i wypełnij odpowiednie załączniki.
 2. Podpisz wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy / Centrum Obsługi Podatnika / złóż dokumenty w kancelarii.  

      Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

 1. Wniosek może być również złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego (zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 168 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólneszczególne albo do doręczeń.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę który powinien zawierać:
  1. nazwę przedsiębiorstwa (firmę) i jego formę prawną,
  2. numer NIP wnioskodawcy,
  3. adres siedziby albo miejsca prowadzenia działalności lub adres do doręczeń w kraju,
  4. określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
  5. źródło należności podatkowej (np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
  6. okres którego wniosek dotyczy,
  7. określenie wnioskowanej formy ulgi,
  8. uzasadnienie wniosku,
  9. podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika.
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  1. aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż trzy miesiące),
  2. sprawozdanie finansowe F-01 i F-02 wraz z informacją dodatkową za poprzednie trzy lata,
  3. ostatnie sprawozdanie finansowe F-01, jeżeli nie jest to sprawozdanie z pkt. poprzedniego,
  4. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  5. opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za trzy poprzednie lata, jeżeli sprawozdania podlegały obowiązkowi badania,
  6. informacja o liczbie zatrudnionych pracowników w miesiącu składania wniosku,
  7. prognozy (plany, budżety) finansowe na rok bieżący i ewentualnie lata następne zatwierdzone przez uprawnione organy,
  8. aktualny wyciąg z bieżącego rachunku bankowego i z rachunków terminowych,
  9. oświadczenie o postępowaniach układowych i naprawczych przeprowadzanych w historii podmiotu wraz z kopiami potwierdzających je dokumentów,
  10. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem zawierającym adres nieruchomości, powierzchnię, rodzaj naniesień,
  11. wykaz umów najmu dotyczących posiadanych przez podmiot nieruchomości, których dotyczy zobowiązanie podatkowe,
  12. oświadczenie o posiadanych środkach transportowych, których właścicielem jest wnioskodawca,
  13. oświadczenie o posiadanych środkach transportowych, których leasingobiorcą jest wnioskodawca,
  14. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych środkach trwałych zawierające określenie rodzaju środka trwałego, jego wartości wynikającej z ewidencji (ewentualnie wnioskodawca może dostarczyć kopię posiadanej ewidencji środków trwałych lub jej wydruk).
 3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał. 1),
  2. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) - na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia (zał. 2).
 4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis   w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie (zał. 3),
  2. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810) na formularzu którego wzór jest określony w załączniku do tego rozporządzenia (zał. 4).

Opłaty

17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 3. Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.).
 4. Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 z późń. zm.).
 5. Uchwała nr XXXVIII/965/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 11792).
 6. Uchwała Nr LII/1277/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 6 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6082).
 7. Ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).
 10. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 519).
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974).

Nie znalazłeś informacji?