Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Wydawanie decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez osoby fizyczne

Zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Centrum Obsługi Podatnika informuje, że decyzje dotyczące ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok będą wysyłane sukcesywnie od 14 stycznia 2022 roku.
  1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i jest płatne po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, jeżeli:
   1. decyzja została doręczona po terminie płatności raty albo
   2. pomiędzy dniem doręczenia decyzji a dniem płatności raty jest mniej niż 14 dni.
  2. Podatek można też zapłacić jednorazowo. 
  3. Podatek należy wpłacić: 
   1. przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji,
   2. kasach urzędów dzielnic, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, I piętro, 
   3. poprzez portal Moja Warszawa: moja.warszawa19115.pl.
 2. Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57 w Warszawie. Ponadto, istnieje możliwość umówienia wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl na wybrany przez Państwa termin. Obsługa telefoniczna prowadzona jest przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem 19115.
 3. Pisma i wnioski mogą Państwo składać do Centrum Obsługi Podatnika
  1. Drogą elektroniczną: 
   1. przez platformę ePUAP,
   2. na adres mailowy Sekretariat.COP@um.warszawa.pl w sprawach, które nie wymagają podpisu podatnika lub pełnomocnika.
  2. Drogą tradycyjną:
   1. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
   2. bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w naszej siedzibie przy ul. Obozowej 57 – I piętro.
 4. Jeżeli nastąpiły zmiany, które mają wpływ na wysokość podatku prosimy o wypełnienie formularzy podatkowych. W tym celu można:
  1. Użyć przyjaznych kreatorów formularzy podatkowych, które znajdą Państwo w portalu Moja Warszawa: moja.warszawa19115.pl/kalkulatory.
  2. Jeżeli mają Państwo profil zaufany: utworzyć konto na portalu, zalogować się i przesłać formularz.
  3. Jeżeli nie mają Państwo profilu zaufanego: wydrukować i podpisać formularz. Przekazać go do Centrum Obsługi Podatnika drogą tradycyjną.
  4. Druki formularzy podatkowych otrzymają Państwo w dowolnej dzielnicy lub w naszej siedzibie przy ul. Obozowej 57. 
Dodatkowa informacja
W przypadku chęci otrzymywania z Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy korespondencji, w tym decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, za pośrednictwem platformy ePUAP, prosimy złożyć wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na skrytkę ePUAP Urzędu m.st. Warszawy (link do formularza ogólnego: epuap.gov.pl oraz do instrukcji jak można wysłać pismo ogólne) lub w wersji papierowej na adres Centrum Obsługi Podatnika, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Krok po kroku

 1. Sporządź pisemny wniosek o umorzenie/ rozłożenie na raty/ odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Pobierz, wypełnij i wydrukuj odpowiednie załączniki (załączniki dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
 2. Podpisz wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dokument  pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy lub Centrum Obsługi Podatnika i złóż dokumenty w kancelarii.
 5. Wniosek może być również złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólneszczególne albo do doręczeń.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:

 1. Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, który powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. adres zamieszkania wnioskodawcy lub adres do doręczeń w kraju,
  3. numer PESEL,
  4. w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego,
  5. źródło należności podatkowej (np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
  6. okres którego wniosek dotyczy,
  7. określenie wnioskowanej formy ulgi,
  8. uzasadnienie wniosku,
  9. podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika.
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  1. kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie za ostatnie trzy lata (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 bądź inny) wraz z ich korektami,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach uzyskiwanych w bieżącym roku wraz z poświadczeniem o zarobkach z zakładu pracy, odcinkiem ZUS itp,
  3. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem zawierającym adres nieruchomości, powierzchnię, rodzaj naniesień,
  4. oświadczenie wnioskodawcy o środkach pieniężnych posiadanych na rachunkach w bankach oraz lokatach inwestycyjnych, tzn. wartość posiadanych papierów wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych (itp.) oraz kopia deklaracji podatkowej (PIT-38 bądź inny) za ubiegły rok,
  5. oświadczenie o posiadanych środkach transportowych, których właścicielem lub leasingobiorcą jest wnioskodawca lub członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym,
  6. oświadczenie wnioskodawcy o ilości osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  7. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  8. oświadczenie o chorobie lub wypadku losowym powodującym utratę zdolności do zarobkowania lub znaczące straty materialne oraz dokumenty potwierdzające w/w okoliczności.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 1. Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, który powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. adres zamieszkania wnioskodawcy lub adres do doręczeń w kraju,
  3. NIP wnioskodawcy,
  4. w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego,
  5. określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
  6. źródło należności podatkowej (np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
  7. okres którego wniosek dotyczy,
  8. określenie wnioskowanej formy ulgi,
  9. uzasadnienie wniosku,
  10. podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika.
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  1. kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie za ostatnie trzy lata (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 bądź inny ) wraz z ich korektami,
  2. oświadczenie o wysokości przychodu uzyskanego w bieżącym roku,
  3. oświadczenie o wysokości opłacanej składki ZUS,
  4. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem zawierającym adres nieruchomości, powierzchnię, rodzaj naniesień,
  5. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych środkach trwałych zawierające określenie rodzaju środka trwałego, jego wartości wynikającej z ewidencji (ewentualnie wnioskodawca może dostarczyć kopię posiadanej ewidencji środków trwałych lub jej wydruk),
  6. oświadczenie wnioskodawcy o środkach pieniężnych posiadanych na rachunkach w bankach oraz lokatach inwestycyjnych, tzn. wartość posiadanych papierów wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych (itp.) oraz kopia deklaracji podatkowej (PIT-38 bądź innej) za ubiegły rok,
  7. aktualny wyciąg z bieżącego rachunku bankowego i z rachunków terminowych,
  8. oświadczenie o posiadanych środkach transportowych, których właścicielem lub leasingobiorcą jest wnioskodawca lub członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym,
  9. oświadczenie wnioskodawcy o ilości osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  10. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  11. oświadczenie o chorobie lub wypadku losowym powodującym utratę zdolności do zarobkowania lub znaczące straty materialne oraz dokumenty potwierdzające w/w okoliczności.
 3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał. 1),
  2. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia (zał. 2).
 4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz  z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis   w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał. 3),
  2. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810) na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do tego rozporządzenia (zał. 4).

Opłaty

 1. 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, sala obsługi na 1 piętrze.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 3. Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 4. Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 5. Uchwała nr XXXVIII/965/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 11792).
 6. Uchwała Nr LII/1277/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 6 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6082).
 7. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 10. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa 
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

Nie znalazłeś informacji?