Podatki i opłaty lokalne

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające zaległość w sprawach podatkowych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Podpisz wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej (pokwitowanie z kasy w Urzędzie lub potwierdzenie przelewu).
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne na wzorze PPS-1 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
 5. Udaj się do Urzędu w swojej dzielnicy bądź do Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności, złóż wniosek w kancelarii lub wyślij pocztą na adres Dzielnicy / Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności.
 6. Odbiór zaświadczenia będzie możliwy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (z tytułu podatków i opłat lokalnych - załącznik nr 1 lub wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu należności cywilnoprawnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej - załącznik nr 2);
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 3. Pełnomocnictwo do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia - wzór PPS-1 (Załącznik nr 4);
 4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru).

Opłaty

21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.
17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w należnościach finansowych, do których nie stosuje sie przepisów Ordynacja Podatkowa.
17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu składane w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności należy dokonać na poniższy nr rachunku bankowego:

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogordzka 43
00-691 Warszawa

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
- składamy (Kancelaria - parter)
- odbiór (V p. pok. 517)
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności /Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 7 dni od dnia złożenia.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 • Podmioty gospodarcze (np. spółki, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), które posiadają nieruchomości w więcej niż w jednej dzielnicy składają wnioski o wydanie zaświadczenia w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności przy ul. Kredytowej 3.
 • Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej a wnioskujące o wydanie zaświadczenie powinny podać swój PESEL we wniosku.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2355).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomień o zmianie, odwołaniu i wypowiadaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. 2017 r. poz. 349)

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych składany do Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu należności cywilnoprawnych.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych składany w Dzielnicy.
 4. Pełnomocnictwo szczególne PPS-1

Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "