Specific category icon

Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość w sprawach podatkowych

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek na stronie lub zapisz go na swoim dysku i wydrukuj go.
 2. Podpisz wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej (pokwitowanie z kasy w Urzędzie lub potwierdzenie przelewu).
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do sprawy, który podpisuje się pod wnioskiem należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne na wzorze PPS-1 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
 5. Udaj się do Urzędu w swojej dzielnicy bądź do Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności, złóż wniosek w kancelarii lub wyślij pocztą na adres Dzielnicy / Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 6. Odbiór zaświadczenia będzie możliwy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (z tytułu podatków i opłat lokalnych - załącznik nr 3 lub z tytułu należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej - załącznik nr 1).
 2. W przypadku składania wniosków do Urzędu Dzielnicy postępujemy analogicznie jak w pkt 1 (załączniki nr 2 i załącznik nr 5).
 3. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
 4. Pełnomocnictwo do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia - wzór PPS-1 (załącznik nr 4).
 5. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia).

Opłaty

Opłaty za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu oraz pełnomocnictwo składane w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności można dokonać na poniższy nr rachunku bankowego:

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogordzka 43
00-691 Warszawa

lub w kasie Urzędu przy ul. Kredytowej 3 znajdującej się na parterze przy Kancelarii w godzinach od 9 do 15.

Wysokość opłat

21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych – opłaty dokonasz tutaj 
17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w należnościach finansowych, do których nie stosuje sie przepisów Ordynacja Podatkowa – opłaty dokonasz tutaj 
17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłaty dokonasz tutaj 

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności / Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 7 dni od dnia złożenia.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

Podmioty gospodarcze (np. spółki, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), które posiadają nieruchomości w więcej niż w jednej dzielnicy składają wnioski o wydanie zaświadczenia w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności przy ul. Kredytowej 3.

Osoby fizyczne rozliczane z podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste przez swoją dzielnicę składają wnioski w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, a wnioskujące o wydanie zaświadczenia powinny podać swój PESEL we wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 j.t.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).   
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 107 j.t.).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2355).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomień o zmianie, odwołaniu i wypowiadaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. 2017 r. poz. 349).

Nie znalazłeś informacji?