Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu podatków.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek na tej stronie (druki w formie PDF lub docx) i wydrukuj go. 
 2. Podpisz wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Przykładowo wypełniony wniosek znajdziesz tutaj.
 4. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (pokwitowanie z kasy w Urzędzie lub potwierdzenie przelewu).
 5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do sprawy, który podpisuje się pod wnioskiem, dołącz pełnomocnictwo szczególne na wzorze PPS-1 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
 6. Można się z nami kontaktować mailowo na adres zaswiadczenia@um.warszawa.pl (nie można składać wniosków o wydanie zaświadczenia poprzez przesłanie ich na ten adres mailowy).
 7. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy bądź do Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności albo złóż wniosek w kancelarii lub wyślij pocztą na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. 
 8. Odbiór osobisty zaświadczeń jest zawieszony do odwołania. Proszę we wnioskach wskazać sposób odbioru inny niż osobisty.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu podatków – załącznik nr 1wersja edytowalna wniosku – załącznik nr 2
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i/lub za pełnomocnictwo.
 3. Pełnomocnictwo do występowania o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia na wzorze PPS-1 – załącznik nr 3.
 4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia).

Opłaty

Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz za pełnomocnictwo można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

lub w kasie Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Kredytowej 3, znajdującej się na parterze przy Kancelarii w godzinach od 9 do 15.

lub za pomocą szybkich płatności Blue Media w następujących wysokościach:

21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych – opłaty dokonasz tutaj 
17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w należnościach finansowych, do których nie stosuje sie przepisów Ordynacja Podatkowa – opłaty dokonasz tutaj 
17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłaty dokonasz tutaj 

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia wniosków o niezaleganiu z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Jak założyć Profil Zaufany dowiesz się tutaj - https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Miejsce odbioru zaświadczenia:

 • ul. Kredytowa 3 (V piętro, pokój 517) - odbiór zaświadczeń zawieszony do odwołania.
 • za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Termin na wydanie zaświadczenia to 7 dni od dnia złożenia wniosku w Urzędzie. 
Wydanie zaświadczenia oznacza czas przeznaczony na jego przygotowanie i uzyskanie podpisu na nim od osoby upoważnionej do jego podpisywania.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. We wnioskach o wydanie zaświadczeń w polu nr 7 można opcjonalnie podać nr telefonu, który posłuży do kontaktu z Państwem w przypadku potrzeby uzupełnienia/wyjaśnienia wpisów na wniosku. Aby pracownik Urzędu mógł skorzystać z tego numeru, z uwagi na obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych, należy na drugiej stronie wniosku złożyć podpis pod oświadczeniem RODO dotyczącym wyrażenia zgody na jego użycie.
 2. Osoby fizyczne rozliczające się z podatku od nieruchomości i/lub opłaty za użytkowanie wieczyste wyłącznie w dzielnicy składają wnioski w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
 3. Druk PPS-1 wypełnia się i wnosi opłatę z tego tytułu w przypadku, gdy osoba podpisująca się pod wnioskiem o wydanie zaświadczenia działa w imieniu wnioskodawcy i nie posiada pełnomocnictwa ogólnego, ale została przez niego uprawniona do uzyskania takiego zaświadczenia. Pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego dołączają jego kopię do wniosku bez wypełniania druku PPS-1 (załącznik nr 3).
 4. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej a wnioskujące o wydanie zaświadczenia powinny podać swój PESEL we wniosku.
 5. Dokonując opłaty za wydanie zaświadczeń za pośrednictwem szybkich płatności Blue Media nie ma potrzeby dołączania potwierdzenia przelewu do wniosku. W takiej sytuacji jedynie na wniosku należy w sekcji H.Załączniki należy podać informację w postaci kodu „BM”.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 900 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 j.t.). 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000 j.t.).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015, poz. 2355).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomień o zmianie, odwołaniu i wypowiadaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. 2018, poz. 974 j.t.).

Nie znalazłeś informacji?