Specific category icon

Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość w sprawach podatkowych

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek na stronie lub zapisz go na swoim dysku (druki są interaktywne) i wydrukuj go (UWAGA! do prawidłowego działania formularzy we wniosku należy posiadać odpowiednie oprogramowanie).
 2. Podpisz wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej (pokwitowanie z kasy w Urzędzie lub potwierdzenie przelewu).
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do sprawy, który podpisuje się pod wnioskiem należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne na wzorze PPS-1 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
 5. Udaj się do Urzędu w swojej dzielnicy bądź do Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności, złóż wniosek w kancelarii lub wyślij pocztą na adres Dzielnicy / Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 6. Odbiór zaświadczenia będzie możliwy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (z tytułu podatków i opłat lokalnych - załącznik nr 3 lub z tytułu należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej - załącznik nr 1).
 2. W przypadku składania wniosków do Urzędu Dzielnicy postępujemy analogicznie jak w pkt 1 (załączniki nr 2 i załącznik nr 5).
 3. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
 4. Pełnomocnictwo do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia - wzór PPS-1 (załącznik nr 4).
 5. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia).

Opłaty

Opłaty za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu oraz pełnomocnictwo składane w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności można dokonać na poniższy nr rachunku bankowego:

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogordzka 43
00-691 Warszawa

lub w kasie Urzędu przy ul. Kredytowej 3 znajdującej się na parterze przy Kancelarii w godzinach od 9 do 15.

Wysokość opłat

21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych – opłaty dokonasz tutaj 
17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w należnościach finansowych, do których nie stosuje sie przepisów Ordynacja Podatkowa – opłaty dokonasz tutaj 
17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłaty dokonasz tutaj 

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności na ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
- składamy (Kancelaria - parter)
- odbiór (V p. pok. 517)
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności / Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 7 dni od dnia złożenia.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

Podmioty gospodarcze (np. spółki, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), które posiadają nieruchomości w więcej niż w jednej dzielnicy składają wnioski o wydanie zaświadczenia w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności przy ul. KREDYTOWEJ 3.

Osoby fizyczne rozliczane z podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste przez swoją dzielnicę składają wnioski w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej a wnioskujące o wydanie zaświadczenia powinny podać swój PESEL we wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 j.t.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.149 j.t.). 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 107 j.t.).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2355).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomień o zmianie, odwołaniu i wypowiadaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. 2017 r. poz. 349).

Nie znalazłeś informacji?