Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu podatków

Komunikat

Karta pobytu – zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych wydawane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie mają zastosowania do postępowania o wydanie/wymianę karty pobytu. Wniosek o niezaleganiu w podatkach proszę składać do Urzędu Skarbowego, z którym Państwo się rozliczacie. 

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek dostępny na tej stronie, w sekcji "pliki do pobrania" i wydrukuj go. Druki dostępne są w formie PDF lub docx.
 2. Podpisz wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Przykładowo wypełniony wniosek znajdziesz tutaj.
 4. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (pokwitowanie z kasy w Urzędzie lub potwierdzenie przelewu).
 5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do sprawy, który podpisuje się pod wnioskiem, dołącz pełnomocnictwo szczególne na wzorze PPS-1 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
 6. Możesz skontaktować się z nami mailowo, pisząc na adres zaswiadczenia@um.warszawa.pl (nie można składać wniosków o wydanie zaświadczenia poprzez przesłanie ich na ten adres mailowy).
 7. Przed planowaną wizytą w urzędzie dzielnicy umów się telefonicznie dzwoniąc do Wydziału Obsługi Mieszkańców lub poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 8. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy bądź do Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności albo złóż wniosek w kancelarii lub wyślij pocztą na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. 
 9. Odbiór osobisty zaświadczeń w Biurze jest zawieszony do odwołania. Odbiór osobisty jest możliwy tylko w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, we wskazanych przez Państwa, Urzędach Dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu podatków – załącznik nr 1wersja edytowalna wniosku – załącznik nr 2
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i/lub za pełnomocnictwo.
 3. Pełnomocnictwo do występowania o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia na wzorze PPS-1 – załącznik nr 3.
 4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia).

Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 1. 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
 2. 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa
 • Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz za pełnomocnictwo można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub
 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Kredytowej 3, znajdującej się na parterze przy Kancelarii, czynnej w godzinach od 9 do 15.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia wniosków o niezaleganiu z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Jak założyć Profil Zaufany dowiesz się tutaj - https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Miejsce odbioru zaświadczenia:

 • ul. Kredytowa 3 (V piętro, pokój 517) - odbiór zaświadczeń zawieszony do odwołania.
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla wskazanego Urzędu Dzielnicy,
 • za pośrednictwem EPUAP (pamiętaj, aby dodać adres skrzynki odbiorczej EPUAP we wniosku).

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności.

Numery kontaktowe:

 • 22 443 09 76
 • 22 443 19 83

Adres e-mail do kontaktu: zaswiadczenia@um.warszawa.pl (nie można składać wniosków o wydanie zaświadczenia poprzez przesłanie ich na ten adres mailowy).

Termin odpowiedzi

Termin na wydanie zaświadczenia to 7 dni od dnia złożenia wniosku w Urzędzie. 
Wydanie zaświadczenia oznacza czas przeznaczony na jego przygotowanie i uzyskanie podpisu na nim od osoby upoważnionej do jego podpisywania.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. We wnioskach o wydanie zaświadczeń w polu nr 7 można opcjonalnie podać nr telefonu, który posłuży do kontaktu z Państwem w przypadku potrzeby uzupełnienia/wyjaśnienia wpisów na wniosku. Aby pracownik Urzędu mógł skorzystać z tego numeru, z uwagi na obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych, należy na drugiej stronie wniosku złożyć podpis pod oświadczeniem RODO dotyczącym wyrażenia zgody na jego użycie.
 2. Osoby fizyczne rozliczające się z podatku od nieruchomości i/lub opłaty za użytkowanie wieczyste wyłącznie w dzielnicy składają wnioski w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
 3. Druk PPS-1 wypełnia się i wnosi opłatę z tego tytułu w przypadku, gdy osoba podpisująca się pod wnioskiem o wydanie zaświadczenia działa w imieniu wnioskodawcy i nie posiada pełnomocnictwa ogólnego, ale została przez niego uprawniona do uzyskania takiego zaświadczenia. Pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego dołączają jego kopię do wniosku bez wypełniania druku PPS-1 (załącznik nr 3).
 4. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej a wnioskujące o wydanie zaświadczenia powinny podać swój PESEL we wniosku.
 5. Dokonując opłaty za wydanie zaświadczeń za pośrednictwem szybkich płatności Blue Media nie ma potrzeby dołączania potwierdzenia przelewu do wniosku. W takiej sytuacji jedynie na wniosku należy w sekcji H.Załączniki należy podać informację w postaci kodu „BM”.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 900 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 j.t.). 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000 j.t.).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015, poz. 2355).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomień o zmianie, odwołaniu i wypowiadaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. 2018, poz. 974 j.t.).

Nie znalazłeś informacji?