Specific category icon

Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość w sprawach podatkowych

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek na tej stronie (druki w formie PDF lub docx) i wydrukuj go. 
 2. Podpisz wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Poniżej znajdziesz przykłady prawidłowo wypełnionych formularzy:
 4. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej (pokwitowanie z kasy w Urzędzie lub potwierdzenie przelewu).
 5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do sprawy, który podpisuje się pod wnioskiem dołącz pełnomocnictwo szczególne na wzorze PPS-1 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
 6. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy bądź do Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności albo złóż wniosek w kancelarii lub wyślij pocztą na adres urzędu dzielnicy / Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności. 
 7. Odbiór zaświadczenia będzie możliwy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu:
  1. podatków i opłat lokalnych – załącznik nr 1,
  2. należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej – załącznik nr 2
  3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 3.
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i/lub pełnomocnictwa.
 3. Pełnomocnictwo do występowania o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia na wzorze PPS-1 – załącznik nr 4,
 4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia).

Opłaty

Opłaty za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu oraz pełnomocnictwo składane w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności można dokonać na poniższy nr rachunku bankowego:

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogordzka 43
00-691 Warszawa

lub w kasie Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Kredytowej 3, znajdującej się na parterze przy Kancelarii w godzinach od 9 do 15.

lub za pomocą szybkich płatności Blue Media w następujących wysokościach:

21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych – opłaty dokonasz tutaj 
17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w należnościach finansowych, do których nie stosuje sie przepisów Ordynacja Podatkowa – opłaty dokonasz tutaj 
17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłaty dokonasz tutaj 

Dla wniosków składanych w Urzędach Dzielnic opłaty można dokonać w tamtejszych kasach lub na numery kont bankowych do opłat skarbowych, które znajdują się tutaj.

Miejsce złożenia i odbioru

- składamy w kancelarii na parterze,

- odbieramy na V p. w pok. 517.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności / Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 7 dni od dnia złożenia.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. We wnioskach o wydanie zaświadczeń w polu nr 7 można opcjonalnie podać nr telefonu, który posłuży do kontaktu z Państwem w przypadku potrzeby uzupełnienia/wyjaśnienia wpisów na wniosku. Aby pracownik Urzędu mógł skorzystać z tego numeru, z uwagi na obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych, należy na drugiej stronie wniosku złożyć podpis pod oświadczeniem RODO dotyczącym wyrażenia zgody na jego użycie.
 2. Osoby fizyczne rozliczające się z podatku od nieruchomości i/lub opłaty za użytkowanie wieczyste wyłącznie w dzielnicy składają wnioski w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
 3. Druk PPS-1 wypełnia się i wnosi opłatę z tego tytułu w przypadku, gdy osoba podpisująca się pod wnioskiem o wydanie zaświadczenia działa w imieniu wnioskodawcy i nie posiada pełnomocnictwa ogólnego, ale została przez niego uprawniona do uzyskania takiego zaświadczenia. Pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego dołączają jego kopię do wniosku bez wypełniania druku PPS-1 (załącznik nr 4).
 4. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej a wnioskujące o wydanie zaświadczenia powinny podać swój PESEL we wniosku.
 5. Dokonując opłaty za wydanie zaświadczeń za pośrednictwem szybkich płatności Blue Media nie ma potrzeby dołączania potwierdzenia przelewu do wniosku. W takiej sytuacji jedynie na wniosku należy w sekcji H.Załączniki należy podać informację w postaci kodu „BM”.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 900 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 j.t.). 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000 j.t.).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015, poz. 2355).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomień o zmianie, odwołaniu i wypowiadaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. 2018, poz. 974 j.t.).

Nie znalazłeś informacji?