Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu podatków

[!]

Karta pobytu – zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych wydawane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie mają zastosowania do postępowania o wydanie/wymianę karty pobytu. Wniosek o niezaleganiu w podatkach proszę składać do Urzędu Skarbowego, z którym Państwo się rozliczacie. 

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek dostępny na tej stronie, w sekcji "pliki do pobrania" i wydrukuj go. Druki dostępne są w formie PDF lub docx. Przykładowo wypełniony wniosek.
 2. Podpisz wniosek lub daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (pokwitowanie z kasy w urzędzie lub potwierdzenie przelewu).
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do sprawy, który podpisuje się pod wnioskiem, dołącz pełnomocnictwo szczególne na wzorze PPS-1 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
 5. Możesz skontaktować się z nami mailowo, pisząc na adres: zaswiadczenia@um.warszawa.pl (nie można składać wniosków o wydanie zaświadczenia poprzez przesłanie ich na ten adres mailowy).
 6. Przed planowaną wizytą w urzędzie dzielnicy umów się telefonicznie dzwoniąc do Wydziału Obsługi Mieszkańców lub poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 7. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy bądź do Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności albo złóż wniosek w kancelarii lub wyślij pocztą na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. 
 8. Odbiór osobisty zaświadczeń w biurze jest zawieszony do odwołania. Odbiór osobisty jest możliwy tylko w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, we wskazanych przez Państwa, urzędach dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu podatków – załącznik nr 1wersja edytowalna wniosku – załącznik nr 2
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i/lub za pełnomocnictwo.
 3. Pełnomocnictwo do występowania o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia na wzorze PPS-1 – załącznik nr 3.
 4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia).

Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 1. 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
 2. 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa
 • Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz za pełnomocnictwo można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub
 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Kredytowej 3, znajdującej się na parterze przy kancelarii, czynnej w godzinach od 9 do 15.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia wniosków o niezaleganiu z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Sprawdź jak założyć Profil Zaufany.

Miejsce odbioru zaświadczenia:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla wskazanego urzędu dzielnicy,
 • za pośrednictwem ePUAP (pamiętaj, aby dodać adres skrzynki odbiorczej ePUAP we wniosku).

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności.

Numery kontaktowe:

 • 22 443 09 76
 • 22 443 19 83

Adres e-mail do kontaktu: zaswiadczenia@um.warszawa.pl (nie można składać wniosków o wydanie zaświadczenia poprzez przesłanie ich na ten adres mailowy).

Termin odpowiedzi

 • 7 dni od dnia złożenia wniosku w urzędzie. 
 • Wydanie zaświadczenia oznacza czas przeznaczony na jego przygotowanie i uzyskanie podpisu na nim od osoby upoważnionej do jego podpisywania.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. We wnioskach o wydanie zaświadczeń w polu nr 7 można opcjonalnie podać numer telefonu, który posłuży do kontaktu z Państwem w przypadku potrzeby uzupełnienia/wyjaśnienia wpisów na wniosku. Aby pracownik urzędu mógł skorzystać z tego numeru, z uwagi na obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych, należy na drugiej stronie wniosku złożyć podpis pod oświadczeniem RODO dotyczącym wyrażenia zgody na jego użycie.
 2. Osoby fizyczne rozliczające się z podatku od nieruchomości i/lub opłaty za użytkowanie wieczyste wyłącznie w dzielnicy składają wnioski w urzędzie dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
 3. Druk PPS-1 wypełnia się i wnosi opłatę z tego tytułu w przypadku, gdy osoba podpisująca się pod wnioskiem o wydanie zaświadczenia działa w imieniu wnioskodawcy i nie posiada pełnomocnictwa ogólnego, ale została przez niego uprawniona do uzyskania takiego zaświadczenia. Pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego dołączają jego kopię do wniosku bez wypełniania druku PPS-1 (załącznik nr 3).
 4. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej a wnioskujące o wydanie zaświadczenia powinny podać swój PESEL we wniosku.
 5. Dokonując opłaty za wydanie zaświadczeń za pośrednictwem szybkich płatności Blue Media nie ma potrzeby dołączania potwierdzenia przelewu do wniosku. W takiej sytuacji jedynie na wniosku należy w sekcji H.Załączniki należy podać informację w postaci kodu „BM”.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 900 ze zm.).
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 j.t.). 
 3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000 j.t.).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015, poz. 2355).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomień o zmianie, odwołaniu i wypowiadaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. 2018, poz. 974 j.t.).

Nie znalazłeś informacji?