Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

null Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij lub napisz samodzielnie i podpisz wniosek.
 2. Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy złóż wniosek:
  1. w kancelarii Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy
  2. lub prześlij wniosek na adres Biura tak, by wpłynął nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
 3. Do wniosku dołącz:
  1. oryginał opinii komendanta rejonowego Policji, właściwego dla miejsca przeprowadzania imprezy,
  2. oryginał opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
  3. oryginał opinii dyrektora wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego,
  4. oryginał opinii państwowego inspektora sanitarnego,
  5. graficzny plan obiektu lub terenu, zawierający:
   1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
   2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
   5. oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące, jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące,
   6. oznaczenie miejsca, gdzie będzie sprzedawany, podawany i spożywany alkohol do 3,5%,
  6. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
  7. program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
  8. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135 poz. 1113),
  9. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
  10. informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  11. informację o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
  12. informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL (o ile został nadany), numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  13. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
  14. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
  15. harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia obiektu lub terenu przez uczestników imprezy masowej, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,
  16. polisę ubezpieczeniową - w przypadku imprezy, na który wstęp jest odpłatny (kwota gwarancyjna, zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów),
  17. informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenie będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
 4. Najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy otrzymasz pisemną decyzję o zezwoleniu ja jej przeprowadzenie lub decyzję o odmowie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (wzór wniosku z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik do karty informacyjnej).
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Opłaty

 1. 82 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 2. 17 zł - opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
 3. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności odpisów dokumentów z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie – stawka 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W tytule opłaty należy wpisać odpowiednio: „opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej pn. … w dniu …” ,  „opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa Pani/Panu …” oraz „opłata skarbowa za poświadczenie zgodności odpisów dokumentów z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie”.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Co najmniej 7 dni przed planowaną imprezą masową.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami powinien wpłynąć do Urzędu m.st. Warszawy najpóźniej na 30 dni przed planowaną imprezą.

Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

 1. Najpóźniej w tym samym terminie należy wystąpić o opinie do Komendanta Rejonowego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie. Opinie muszą być dołączone do wniosku nie później niż na 14 dni przed planowaną imprezą masową.
 2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydawane jest nie później niż na 7 dni przed planowaną imprezą.
 3. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142):
  1. za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82 złotych,
  2. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych (od każdego stosunku pełnomocnictwa),
  3. w przypadku gdy w postępowaniu wnioskodawca ma obowiązek złożenia do akt sprawy oryginału dokumentu lub poświadczonej urzędowo kopii, a zamiast oryginału dokumentu składa on jego kopię, pobierana jest opłata skarbowa za poświadczenie zgodności odpisów dokumentów z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie, stawka wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 4. Zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) pełnomocnik dołącza do akt oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis.
 5. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzyskania zgody zarządzającego terenem lub obiektem na jej zorganizowanie.
 6. Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia jej organizatora z obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony przed hałasem.
 7. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz zostaje wydane zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.
 8. Jeżeli w załączonej dokumentacji zawarte zostały dane osobowe inne niż wskazane powyżej i wynikające z obowiązujących przepisów prawa, (w tym np. numer telefonu, adres e-mail), konieczne jest dołączenie oświadczenia właściciela danych, w którym wyraża on zgodę na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu prowadzenia postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz realizacji zadań wskazanych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
  1. W innym przypadku dane te zostaną trwale usunięte z dokumentacji.
  2. Wzór oświadczenia znajduje się w sekcji PLIKI DO POBRANIA.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?