Specific category icon

Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

Wstecz

Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Krok po kroku

1.   Pobierz, wypełnij wydrukuj lub napisz samodzielnie i podpisz wniosek.

2.   Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy złóż wniosek w kancelarii Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

     lub

prześlij wniosek na adres Biura tak, by wpłynął nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. 

3.   Do wniosku dołącz:

     1)   opinię komendanta rejonowego Policji, właściwego dla miejsca przeprowadzania imprezy,

     2)   opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,

     3)   opinię dyrektora wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego,

     4)   opinię państwowego inspektora sanitarnego,

     5)   graficzny plan obiektu lub terenu, zawierający:

-  oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

-  oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

-  oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

-  informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

-  oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące, jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące,

-  oznaczenie miejsca, gdzie będzie sprzedawany, podawany i spożywany alkohol do 3,5%,

     6)   regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

     7)   program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

     8)   instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135 poz. 1113),

     9)   terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,

  10)   informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  11)   informację o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

  12)   informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL (o ile został nadany), numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

  13)   informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,

  14)   informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,

  15)   harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia obiektu lub terenu przez uczestników imprezy masowej, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,

  16)   polisę ubezpieczeniową - w przypadku imprezy, na który wstęp jest odpłatny (kwota gwarancyjna, zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów),

  17)   informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenie będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

4.   Najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy otrzymasz pisemną decyzję o zezwoleniu ja jej przeprowadzenie lub decyzję o odmowie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (wzór wniosku z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik do karty informacyjnej).

Opłaty

82 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

17 zł - opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Co najmniej 7 dni przed planowaną imprezą masową.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

1.  Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami powinien wpłynąć do Urzędu m.st. Warszawy najpóźniej na 30 dni przed planowaną imprezą.

Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

2.   Najpóźniej w tym samym terminie należy wystąpić o opinie do Komendanta Rejonowego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie. Opinie muszą być dołączone do wniosku nie później niż na 14 dni przed planowaną imprezą masową.

3.  Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydawane jest nie później niż na 7 dni przed planowaną imprezą.

4.  Na podstawie ustawy 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.):

a)   za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82 złotych,

b)   w przypadku udzielenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłaty należy uiścić przelewem na konto Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 (wpłaty z tytułu opłat skarbowych) lub w kasie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy al. Solidarności 90.

W tytule opłaty należy wpisać odpowiednio: „opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej pn. … w dniu …” oraz „opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa Pani/Panu …”.

Zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) pełnomocnik dołącza do akt oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis.

5.  Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzyskania zgody zarządzającego terenem lub obiektem na jej zorganizowanie.

6.  Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz zostaje wydane zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Wymagane załączniki

1. Wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.


Nie znalazłeś informacji?