Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

null Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Krok po kroku

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

 1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie: PDF lub DOC,
 2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
 3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w kancelarii Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy lub prześlij je faksem albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: zgromadzenia@um.warszawa.pl
 4. Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)

 1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postepowanie uproszczone: PDF lub DOC,
 2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
 3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: zgromadzenia@um.warszawa.pl

lub

 1. Zadzwoń do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy, tel.  22 443 11 98,
 2. W zawiadomieniu podaj następujące dane:
  1.  imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:

 1. organu gminy (w postępowaniu zwykłym) lub
 2. gminnego centrum zarządzania kryzysowego (w postępowaniu uproszczonym, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna).
 3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
  1. w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia
  2. w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w siedzibie Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy w godzinach pracy Urzędu m.st. Warszawy) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Postępowanie zwykłe:

 1. Zawiadomienie  o zgromadzeniu publicznym: PDF lub DOC.
 2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator).
 3. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

Postępowanie uproszczone:

 1. zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postepowanie uproszczone: PDF lub DOC,

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy

Do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi

 1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
  1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
  2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13;
  3. zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a.”
 2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.
 3. Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. Wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń należy składać do wojewody, nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?