Wstecz

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek: PDFDOC.
 2. Dołącz dokument potwierdzający prawo do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, decyzję sanitarną, zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgoda musi być bezwarunkowa i wydana na potrzeby prowadzonego postępowania). Zamiast oryginałów dokumentów możesz złożyć kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Dokumenty, za zgodność z oryginałem, może poświadczyć też urzędnik po okazaniu do wglądu ich oryginałów. Poświadczenie przez urzędnika podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo. 
 3. Udaj się do urzędu dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży i złóż wniosek oraz załączniki. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
  Wniosek oraz załączone dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – dokumenty załączone w formie elektronicznej wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 2.
  W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  - bezpłatnego profilu zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  - bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
  W przypadku załatwienia sprawy przez ePUAP należy uprzednio pobrać i wypełnić wniosek. Wniosek można pobrać w formacie PDF i DOC. Oba rozszerzenia dokumentu są obsługiwane przez ePUAP. Następnie wypełniony wniosek należy przesłać za pośrednictwem www.epuap.gov.pl lub www.biznes.gov.pl. Wniosek o wydanie zezwolenia można przesłać przez portal epuap.gov.pl wybierając katalog „sprawy ogólne” lub „inne sprawy urzędowe”. Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystają z portalu biznes.gov.pl mogą przesłać wniosek jako pismo ogólne. Wniosek po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przekazywany jest do właściwego urzędu.
 4. Na wskazany na wniosku adres otrzymasz zawiadomienie o terminie oględzin punktu sprzedaży. Podczas oględzin pracownicy urzędu dzielnicy dokonują sprawdzenia, czy usytuowanie punktu spełnia zasady określone w ustawie oraz przepisach prawa miejscowego. Zostanie również sprawdzone, czy ustalony limit zezwoleń nie został już wykorzystany.
 5. Po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy (opinia dot. zasad usytuowania i limitu) otrzymasz postanowienie, które jeszcze nie uprawnia do sprzedaży napojów alkoholowych. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji.
 6. Uzgodnij w urzędzie dzielnicy termin ważności zezwolenia. Wpłać na wskazane konto lub w kasie urzędu dzielnicy opłatę za korzystanie w bieżącym roku z zezwolenia na alkohol  (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia). Z dowodem wpłaty zgłoś się do urzędu dzielnicy po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na okres nie krótszy niż 4 lata.
 7. Pamiętaj, aby posiadać odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, w celu okazania go przedsiębiorcom zaopatrującym punkt sprzedaży napojów alkoholowych (producentom i przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli dokumenty załączane do wniosku poświadczył urzędnik lub jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Kalkulator opłat za zezwolenia alkoholowe.

Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 1. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

 1. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 2. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 3. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek urzędu dzielnicy właściwego terytorialnie - wykaz rachunków dla dzielnic - zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata to 945 zł). W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

[!] W 2020 r., w związku z trwającym stanem epidemii, przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia), na podstawie przepisów Tarczy 4.0, mogą dokonać opłat II i III raty opłaty w wydłużonych terminach:

 1. II rata - do 30 czerwca br.
 2. III rata - do 31 grudnia br.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłata skarbowa:

 1. 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa.
 2. 5 zł - za poświadczenie zgodności z oryginałem kopii załączanych do wniosku dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 3. 5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 4. 17 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji "Pliki do pobrania").

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców (wydział/inna komórka organizacyjna) dla dzielnicy, właściwy ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – właściwy terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. www.epuap.gov.pl lub www.biznes.gov.pl (szczegóły w sekcji "Krok po kroku").

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, (na adres urzędu dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Biura Rozwoju Gospodarczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uwagi

 1. Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy zezwolenie mieści się w limicie zezwoleń ustalonym przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych dotyczy zarówno lokalu jak i ogródka stanowiącego integralną część lokalu, jeżeli jest w nim również prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.
 4. W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 3. Uchwała Nr LXX/1924/2018 Rady m.st. Warszawy z 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 4. Uchwała Nr X/203/2019 Rady m.st. Warszawy z 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy
 5. Ustawa z 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców
 6. Ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 7. Ustawa z 6 marca  2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 8. Ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 10. Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
 11. Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 12. Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
 13. Uchwała Nr LIV/1683/2021 Rady m.st. Warszawy z 9 września 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Nie znalazłeś informacji?