null Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek: PDF, DOC.
 2. Dołącz wykaz posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych uwzględniający ilość i wartość sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo. 
 3. Udaj się do Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży i złóż wniosek oraz załączniki. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
  Wniosek oraz załączone dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – dokumenty załączone w formie elektronicznej wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 2.
  W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  - bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  - bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
  W przypadku załatwienia sprawy przez ePUAP należy uprzednio pobrać i wypełnić wniosek. Wniosek można pobrać w formacie PDF i DOC. Oba rozszerzenia dokumentu są obsługiwane przez ePUAP. Następnie wypełniony wniosek należy przesłać za pośrednictwem www.epuap.gov.pl lub www.biznes.gov.pl. Wniosek o wydanie zezwolenia można przesłać przez portal epuap.gov.pl wybierając katalog „sprawy ogólne” lub „inne sprawy urzędowe”. Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystają z portalu biznes.gov.pl mogą przesłać wniosek jako pismo ogólne. Wniosek po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przekazywany jest do właściwego urzędu.
 4. Otrzymasz zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych z terminem na wyprzedaż nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 5. Wpłać na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy opłatę za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 2. Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia:
1,4% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
1,4% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2,7% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie - zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych - wykaz rachunków dla Dzielnic.

Opłata skarbowa:
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa.
5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców (Wydział/inna komórka organizacyjna) dla dzielnicy, właściwy ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych właściwy terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych).
 2. Za pośrednictwem www.epuap.gov.pl lub www.biznes.gov.pl (szczegóły w sekcji "Krok po kroku").

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, (na adres Urzędu Dzielnicy: właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych  przy stałych punktach sprzedaży lub właściwego terytorialnie, zgodnie z siedzibą lub adresem stałego miejsca wykonywania działalności przy zezwoleniach dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
  1. likwidacja punktu sprzedaży,
  2. upływ terminu ważności zezwolenia,
  3. zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  4. zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  5. niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.
 2. Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 3. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.
 4. W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?