null Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Wybierz miejsce korzystając z wykazów zawierających informacje na temat miejsc wyznaczonych do prowadzenia gastronomii obwoźnej na terenie m.st. Warszawy, znajdujących się na stronie internetowej https://biznes.um.warszawa.pl/handel-i-targowiska.
 2. Skontaktuj się z zarządcą terenu by upewnić się czy miejsce, którym jesteś zainteresowana/y jest wolne.
 3. Pozyskaj plan sytuacyjny (podkład geodezyjny) w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące pozyskania planu sytuacyjnego możesz uzyskać:
  1. Biurze Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12 tel.: 22 443 17 28, 22 443 17 57;
  2. w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców;
  3. na stronie internetowej miasta: Warszawa19115.pl – karta informacyjna: BG/06/01/K "Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków".
 5. W celu wykonania projektu organizacji ruchu:
  1. zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami znajdującymi się w karcie informacyjnej ZR/01/01/K "Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i zatwierdzanie organizacji ruchu",
  2. skontaktuj się z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy, ul. Chałubińskiego 8, tel. 22 443 06 54.
 6. Ostatecznie udaj się z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem oraz gotowym projektem organizacji ruchu do właściwego zarządcy terenu.
 7. Dokumenty możesz złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP lub przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej.

Opłaty

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego określonej uchwałą nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. (zmieniona uchwałami: nr XLVII/1191/2005 z dnia 17 marca 2005 r., nr LXXX/2512/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., nr XXXVII/1133/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., nr XLIII/1350/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., nr LXXXIII/2438/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., nr XII/200/2011 z dnia 17 marca 2011 r., nr LIX/1661/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., LXXXV/2190/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., XI/196/2015 z dnia 7 maja 2015 r., LXII/1677/2018 z dnia 1 marca 2018 r).

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy właściwy ze względu na miejsce położenia obszaru wydzielonego do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej lub jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.
 2. Platforma ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Termin odpowiedzi

 1. Do jednego miesiąca.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Szczegółowe informacje dotyczące obwoźnej działalności gastronomicznej i ich zarządców znajdują się w zbiorczym wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy wraz z wykazem zarządców i zarządzanych terenów, który jest dostępny na stronie: https://biznes.um.warszawa.pl/handel-i-targowiska.
 2. Prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej możliwe jest w miejscach do tego wyznaczonych. Wykaz miejsc i stanowisk przeznaczonych gastronomii obwoźnej ustala zarząd dzielnicy oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w odpowiedniej formie. Wykaz wydzielonych obszarów dostępny jest na tablicach informacyjnych oraz na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy będących zarządcą danego terenu oraz stronach internetowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wykonujących funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych, których adresy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia działalności.
 4. Stanowiska udostępnia się zgodnie z kolejnością składania kompletnych wniosków.
 5. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydaje się na czas określony.
 6. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 7. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego i sposób jej uiszczenia oraz inne warunki, w tym obowiązek posiadania etykiety samoprzylepnej lub identyfikatora (typu smycz lub z klipsem), zawierające numer identyfikacyjny.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?