Wstecz

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Wybierz miejsce wyznaczone korzystając z map lub plików zawierających informacje na temat miejsc wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy, znajdujących się na stronie internetowej http://www.targowiska.um.warszawa.pl/
 2. Udaj się do właściwego zarządcy terenu by upewnić się czy miejsce, którym jesteś zainteresowana/y jest wolne.
 3. Udaj się po szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. Plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Składnica Map i Dokumentów Geodezyjnych, ul. Sandomierska 12, Warszawa tel.: (22) 443-17-50, (22) 443-17-51, (22) 443-17-59, (22) 443-17-61.
 4. Udaj się do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, tel. (22) 443-06-54, w sprawie wykonania projektu organizacji ruchu. Projekt powinien zostać uzgodniony z zarządcą drogi (Wydział Organizacji Ruchu ZDM, ul. Chmielna 124) oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ul. Waliców 15.
 5. Ostatecznie udaj się ponownie z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem oraz gotowym projektem organizacji ruchu do właściwego zarządcy terenu.
Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej.

Opłaty

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego określonej uchwałą nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. (zmieniona uchwałami: nr XLVII/1191/2005 z dnia 17 marca 2005 r., nr LXXX/2512/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., nr XXXVII/1133/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., nr XLIII/1350/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., nr LXXXIII/2438/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., nr XII/200/2011 z dnia 17 marca 2011 r., nr LIX/1661/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., LXXXV/2190/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., XI/196/2015 z dnia 7 maja 2015 r., LXII/1677/2018 z dnia 1 marca 2018 r).

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwy ze względu na miejsce położenia obszaru wydzielonego do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej lub jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Termin odpowiedzi

Do jednego miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Szczegółowe informacje dotyczące obwoźnej działalności gastronomicznej i ich zarządców znajdują się w zbiorczym wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy wraz z wykazem zarządców i zarządzanych terenów, który jest dostępny na stronie: www.targowiska.um.warszawa.pl.
 2. Prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej możliwe jest w miejscach do tego wyznaczonych. Wykaz miejsc i stanowisk przeznaczonych gastronomii obwoźnej ustala Zarząd Dzielnicy oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w odpowiedniej formie. Wykaz wydzielonych obszarów dostępny jest na tablicach informacyjnych oraz na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy będących zarządcą danego terenu oraz stronach internetowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wykonujących funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych, których adresy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia działalności.
 4. Stanowiska udostępnia się zgodnie z kolejnością składania kompletnych wniosków.
 5. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydaje się na czas określony.
 6. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 7. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego i sposób jej uiszczenia oraz inne warunki, w tym obowiązek posiadania etykiety samoprzylepnej lub identyfikatora (typu smycz lub z klipsem), zawierające numer identyfikacyjny.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.  470).                                                                                     
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556,1751,2294 oraz z 2020 r. poz.1086).
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2020 r. poz. 293, 1086).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz.1264).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124, z 2019 r. poz. 1643).
 7. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, zmieniona uchwałami: nr XLVII/1191/2005 z dnia 17 marca 2005 r., nr LXXX/2512/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., nr XXXVII/1133/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., nr XLIII/1350/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., nr LXXXIII/2438/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., nr XII/200/2011 z dnia 17 marca 2011 r., nr LIX/1661/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., LXXXV/2190/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.,XI/196/2015 z dnia 7 maja 2015 r., LXII/1677/2018 z dnia 1 marca 2018 r.
 8. Zarządzenie Nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2014 r. r. w sprawie prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy, zmienione Zarządzeniami:
  1. nr 1308/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2015 r.;
  2. nr 1723/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2015 r.;
  3. nr 1582/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 października 2016 r.;
  4. nr 1673/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 października 2017 r.;
  5. nr 1920/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r.;
  6. nr 918/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2020 r.

Nie znalazłeś informacji?