Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

Nowe zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Centrum Obsługi Podatnika obsługuje klientów po uprzednim umówieniu wizyty. Można zarezerwować wizytę w Urzędzie, umówić się telefonicznie lub mailowoRezerwacje.COP@um.warszawa.pl.
 2. Kompleksową obsługę interesantów świadczymy pod numerami telefonów dostępnymi od poniedziałku do piątku, w godz: 8.00-16.00:
  1. 509 647 711
  2. 514 603 566
  3. 519 066 098
  4. 22 325 91 41
  5. 22 325 91 42
  6. 22 443 99 91
 3. Bez uprzedniego umówienia możliwe jest składanie pism i wniosków w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 lub Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej Dzielnicy.
 4. Wszelką korespondencję mogą Państwo przesyłać do Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat.COP@um.warszawa.pl lub przez ePUAP.
 5. Formularze podatkowe oraz informacje dostępne są na stronach Urzędu m.st. Warszawy:
  1. https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm
  2. https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/podatki-oplaty/podatki-i-oplaty-lokalne

Dodatkowa informacja

Informujemy, że wznowiono wysyłkę decyzji podatkowych. Decyzje będą wysyłane sukcesywnie. Zobowiązanie wynikające z decyzji płatne jest po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu).
 4. Udaj się do swojego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Centrum Obsługi Podatnika / złóż dokumenty w kancelarii. 

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólneszczególne albo do doręczeń.

Deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy na odpowiednim druku pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

UWAGA:

Dotyczy przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 roku.

W tych przypadkach należy wypełniać formularze: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3, DL-1, ZDL-1, ZDL-2.

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (profilem zaufanym dostępnym na platformie ePUAP lub kwalifikowanym certyfikatem).

Dotyczy przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku

W przypadku składanych deklaracji i informacji oraz ich korekt dotyczących okresu sprzed dnia 1 lipca 2019 roku należy wypełniać formularze: IL-18, IL-18/O, IL-18/Z, IL-18/B, IL-18/W, DL-18, DL-18/O, DL-18/Z, DL-18/B, DL-18/W.

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Wszystkie deklaracje podatkowe można wypełnić korzystając z aktywnych formularzy PDF, które należy zapisać i wysłać jako załącznik do pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka ).

Osoby posiadające profil zaufany na ePUAP mogą również wypełnić i przesłać do Urzędu deklaracje korzystając z funkcjonalności udostępnionych na portalu https://mojepodatki.um.warszawa.pl.

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (profilem zaufanym dostępnym na platformie ePUAP lub kwalifikowanym certyfikatem).

Udostępnione zostało również pilotażowe rozwiązanie dla podatników posiadających profil zaufany ePUAP, umożliwiające samoobsługę elektroniczną w zakresie sprawdzenia:

 1. listy nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania;
 2. listy wysłanych deklaracji/informacji podatkowych;
 3. stanu należności podatkowych i terminów płatności, zaległości oraz nadpłat.

Na portalu tym (https://mojepodatki.um.warszawa.pl) udostępniona została również możliwość dokonania płatności internetowych za należne podatki.

Wymagane Dokumenty

 1. Osoby prawne - deklaracja na podatek leśny.
 2. Osoby fizyczne - informacja o lasach.

Opłaty

Stawki podatku leśnego:

 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 2. Do ceny, o której mowa powyżej, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
 3. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%.
 4. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ’’Monitor Polski’’ w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia deklaracji/informacji i odbioru decyzji:

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. W przypadku złożenia informacji o lasach bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 7. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 8. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:
  1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian określonych w pkt 10 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
  3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
 10. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, o których mowa w pkt 11 organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek.
 11. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek leśny lub informacji o lasach należy zaznaczyć, że jest to korekta.). 
 12. Zwolnienia z podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 13. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). 
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia:
  1. 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983),
  2. 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018),
  3. 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005),
  4. 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996),
  5. 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996),
  6. 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1397/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o lasach wraz z załącznikami (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 października 2017 r. poz. 9657).
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1400/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 października 2017 r. poz. 9660).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 519).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Nie znalazłeś informacji?