Miejskie lokale mieszkalne

null Adaptacja powierzchni/ powiększenie lokalu

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika, złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Do wniosku dołącz pisemną zgodę na zamianę wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących w lokalu. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Obowiązkowo dla każdego wnioskodawcy:

 1. Wniosek o pomoc mieszkaniową.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego - załącznik nr 2.
 3. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia.

Fakultatywnie – w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i/lub członków jego gospodarstwa domowego:

 1. Małżonek wnioskodawcy oraz każdy wnioskodawca (jeżeli jest ich kilku) wypełniają załącznik nr 3.
 2. Gdy lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego, jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego Miasta należy wypełnić - załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy osób zameldowanych, lub których ostatnie miejsce zameldowania było poza m.st. Warszawa (zarówno jeżeli chodzi o wnioskodawcę/ów i/lub jego/ich członków gospodarstwa domowego) należy dołączyć zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania - załącznik nr 5
 4. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego (każda pełnoletnia osoba) posiadają tytuły prawne do innego lokalu (chodzi o własność, najem, spółdzielcze prawo do lokali, użyczenie, itp.) wypełniają załącznik nr 8 i oświadczenie w pkt. 3.1. wniosku.
 5. Gdy wnioskodawca dokonał lub planuje dokonać adaptacji/rozbudowy/nadbudowy pomieszczeń/powierzchni niemieszkalnych na lokal mieszkalny – należy dołączyć pozwolenia budowlane (jeżeli są) i wypełnić oświadczenia w pkt. 3.16. wniosku.
 6. Gdy wnioskodawca dokonał lub planuje dokonać powiększenia lokalu o przylegające pomieszczenia lub powierzchnie niemieszkalne – należy dołączyć pozwolenia budowlane (jeżeli są) i wypełnić oświadczenia w pkt. 3.17. wniosku.
 7. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 7 lat zbyli lub rozporządzili posiadanym prawem do lokalu stanowiącego odrębną własność, nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym lub inną nieruchomość, spółdzielczym prawem do lokalu lub zamienili zamieszkiwany lokal – należy dołączyć dokumenty potwierdzające zbycie/rozporządzenie wraz z informacjami o powierzchni, strukturze lokalu/nieruchomości (oświadczenie w pkt. 3.23. wniosku).
 8. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego posiada udokumentowany zły stan zdrowia należy dostarczyć dokumenty potwierdzające (oświadczenie w pkt. 3.24. wniosku).
 9. Na żądanie najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Wnioski powinny być składane w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
 2. Umowę najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy zawiera się na czas nieoznaczony, z wyjątkiem najmu socjalnego lokalu i lokalu związanego ze stosunkiem pracy oraz w sytuacji, gdy zawarcia umowy najmu na czas oznaczony żąda lokator. W przypadku wynajmu lokali poza mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, ich podnajem dokonywany jest na czas oznaczony.
 3. Wygospodarowane w budynkach lub ich częściach pomieszczenia i powierzchnie, które nie są niezbędne najemcom do wspólnego użytku, mogą być przeznaczane na nadbudowę, adaptację, przebudowę na lokale mieszkalne lub na powiększenie przylegających do nich lokali.
 4. Propozycja przeznaczania pomieszczeń i powierzchni może również zostać skierowana do osób będących najemcami lokali bezpośrednio przylegających do tych pomieszczeń i powierzchni, w celu powiększenia zajmowanych przez nich lokali, przy czym koszty przebudowy obciążają najemcę przyległego lokalu bez prawa do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet czynszu.
 5. W przypadku, gdy o zawarcie umowy najmu ubiega się dwóch lub więcej najemców, pomieszczenia i powierzchnie wynajmuje się temu z dotychczasowych najemców, który ma najtrudniejszą sytuację mieszkaniową, z uwzględnieniem kryteriów udzielania pomocy mieszkaniowej określonych w uchwale Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku (jn.).
 6. O przeznaczeniu pomieszczeń do adaptacji, nadbudowy czy też powiększenia lokalu decyduje zarząd dzielnicy, który też może postanowić o przeznaczeniu pomieszczeń do adaptacji na koszt przyszłego najemcy.
 7. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 8. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
 4. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm) tekst ujednolicony
 5. Zarządzenie nr 970/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o pomoc mieszkaniową w brzmieniu nadanym na podstawie zarządzenia nr 1250/2021 z 26 lipca 2021 r.

Nie znalazłeś informacji?