Odbieranie odpadów komunalnych

null Odpady wielkogabarytowe

Zasady dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe należy zbierać:

 1. w kontenerach lub luzem – w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

 2. w kontenerach – w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

 3. nie wcześniej niż 72 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, chyba że na terenie nieruchomości wyznaczone jest odpowiednie miejsce gromadzenia tych odpadów, nie powodujące ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości w przypadku ich gromadzenia w sposób ciągły.

Poza wskazanymi terminami odbioru gabarytów, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe do tzw. PSZOK-ów czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Jak właściwie segregować odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe są to m.in.: drzwi, stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, kartonów, opon samochodowych, choinek. 

Częstotliwość odbioru

Odpady wielkogabarytowe powstające na terenie nieruchomości są odbierane w ramach zbiórek z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, zależnie od harmonogramu danego operatora z uwzględnieniem częstotliwości:

 • z zabudowy jednorodzinnej – co trzy miesiące,

 • z zabudowy wielolokalowej – co cztery tygodnie,

 • z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne – co trzy miesiące. 

Poza wskazanymi terminami odbioru odpadów wielkogabarytowych, mieszkaniec może bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czy należy zgłaszać do operatora konieczność odbioru gabarytów?

Terminy odbioru gabarytów są co do zasady podawane w harmonogramach (operator jest zobowiązany do podawania terminów i ich realizacji). Wyjątkiem mogą być nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, których właściciele (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz działający w ich imieniu zarządcy i administratorzy) uzgodnili z Operatorem odbierającym odpady odbieranie gabarytów „na zgłoszenie”. Wówczas harmonogram nie jest publikowany, a odpady wielkogabarytowe są odbierane po kilku dniach od dokonania zgłoszenia przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 w kategorii „Odbiór odpadów - gabaryty, zielone”.

Zgłoszeń dot. potrzeby odbioru odpadów wielkogabarytowych można dokonywać również wtedy, gdy w harmonogramie widnieje data planowanego odbioru.

Odbiór gabarytów - pytania

Co zrobić, gdy odpady wielkogabarytowe nie zostały odebrane?

W przypadku, gdy odpady wielkogabarytowe nie zostały odebrane w terminie określonym w harmonogramie, co powoduje ich zaleganie, właściciel/zarządca nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, w kategorii „Przepełnienie/brak odbioru wg harmonogramu”. Jeśli nie został dotrzymany termin wyznaczony w odpowiedzi na zgłoszenie potrzeby odbioru gabarytów ( opcja odbioru „na zgłoszenie”), należy złożyć reklamację do zgłoszenia.

Co zrobić w przypadku, gdy odbiór gabarytów jest niewystarczający?
W przypadku, gdy właściciel/zarządca nieruchomości uzna, że nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych lub zielonych ustalony przez Radę m.st. Warszawy jest niewystarczający może:

 • zawieźć na własny koszt odpad wielkogabarytowy do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjęcie odpadu jest nieodpłatne

 • zlecić (na koszt zlecającego) odbiór i transport tych odpadów przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym jest mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co należy zrobić, gdy w opublikowanym harmonogramie nie zamieszczono terminów odbioru dla gabarytów, odpadów "zielonych" lub innych frakcji?
Brak terminów odbioru w opublikowanym harmonogramie należy zgłaszać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 w kategorii „Brak harmonogramu”. W przypadku zabudowy wielolokalowej, przed dokonaniem zgłoszenia mieszkańcy powinni upewnić się u zarządcy/administratora, czy odbiory gabarytów nie są realizowane na zgłoszenie.

Czy operator nie ma obowiązku podstawiać kontenerów na gabaryty w przypadku zabudowy wielolokalowej?
Co do zasady – sposób gromadzenia odpadów określony w Regulaminie (otwarcie w nowym oknie) określa, że mogą być one składowane luzem bądź w przeznaczonych do tego kontenerach. Właściciel nieruchomości może ustalić z operatorem odbierającym odpady komunalne sposób odbioru odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów (przy czym ustalenia nie mogą naruszać przepisów o ruchu drogowym lub innych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych). Przy czym umowy zawarte z operatorami nie nakładają na operatorów obowiązku, że odpady wielkogabarytowe muszą być składowane w kontenerach – jest to jedynie opcja.

Czy właściciel nieruchomości niezamieszkanej ponosi opłaty za oddanie gabarytów?
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości uzależnionej od zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości w miesiącu. Oznacza to, że za odbiór odpadów wielkogabarytowych jak i odpadów zielonych gromadzonych w pojemnikach właściciel nieruchomości niezamieszkanej ponosi opłatę.

Czy jest limit przyjmowania jednorazowo przez PSZOK w danym dniu odpadów?
Tak jest ograniczenie przyjmowania jednorazowo przez PSZOK w danym dniu odpadów:

 • wielkogabarytowych – do 150 kg

 • zużytych opon do 4 szt.

 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gosp. dom. – do 200 kg

(Uchwała w sprawie sposobu i zakresu odbioru odpadów § 5. ust 4).

Jak sprawdzić, które rzeczy są gabarytami?

Najprostszą metodą jest skorzystanie z wyszukiwarki dostępnej pod adresem: https://segregujna5.um.warszawa.pl/

Nie znalazłeś informacji?