Podatki i opłaty lokalne

null Określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Obsługa klienta w sprawach dotyczących podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej:
  1. bezpośrednia – odwiedź siedzibę COP przy ul. Obozowej 57 w Warszawie. Możesz umówić termin wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl,
  2. telefoniczna – zadzwoń do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numer (22)19115,
  3. samodzielna – skorzystaj z portalu usług miejskich mojaWARSZAWA. Zapraszamy na portal miejskich usług mojaWARSZAWA, moja.warszawa19115.pl
  • Na portalu mojaWARSZAWA przez internet możesz:
   1. wypełnić formularze podatkowe,
   2. zapłacić należności,
   3. złożyć wniosek,
   4. wyszukać w katalogu i skorzystać z wielu innych przygotowanych dla Ciebie usług.
  • [!] Po pierwszym logowaniu na portalu mojaWARSZAWA konieczna jest systemowa aktualizacja danych, które dotyczą Twoich rozliczeń. Może ona potrwać do 24h. Po tym czasie prosimy ponownie zaloguj się na portal. 
 2. Pisma i wnioski możesz składać do Centrum Obsługi Podatnika:
  1. Drogą elektroniczną: 
   1. przez platformę ePUAP,
   2. na adres e-mail Sekretariat.COP@um.warszawa.pl w sprawach, które nie wymagają Twojego podpisu lub podpisu pełnomocnika.
  2. Drogą tradycyjną:
   1. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
   2. bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w naszej siedzibie przy ul. Obozowej 57 – I piętro.
 3. Jak otrzymywać korespondencję z Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną?
  1. Całą korespondencję możemy wysyłać drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. Potrzebujemy do tego formalnej zgody. Przekaż do nas wniosek:
   1. przez platformę ePUAP. Trzeba go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Więcej na temat tych podpisów znajdziesz na portalu Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, www.gov.pl,
   2. lub drogą tradycyjną w wersji papierowej. Wniosek prosimy podpisać osobiście lub może go podpisać pełnomocnik.
  2. W jaki sposób wysłać wniosek przez ePUAP?

Wejdź na platformę ePUAP. Ten link skieruje Cię we właściwe miejsce: 
Załatw w urzędzie: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Skargi, wnioski, zapytania do urzędu użyj przycisku: Załatw sprawę użyj jednej z dostępnych metod logowania.

 1. Załatwianie spraw przez pełnomocnika

Możesz działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga Twojego osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń.

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług mojaWARSZAWA, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług. - złóż deklarację

 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług. - formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych

 

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację wraz z odpowiednimi załącznikami.
 2. Podpisz wypełniony formularz lub daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy lub Centrum Obsługi Podatnika i złóż dokumenty w kancelarii. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń.

Deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy na odpowiednim druku pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

[!]

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa albo dostarczyć osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 w Warszawie.

Kreatory są dostępne na stronie moja.warszawa19115.pl

Chcesz zmienić swoje dane w sprawach podatkowych (np. adres do korespondencji)? Złóż do nas formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych.
 2. Załącznik do deklaracji.

Opłaty

 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określona jest w uchwale Rady m.st. Warszawy.
 2. Stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok określa uchwała nr XCI/2977/2023 Rady m.st. Warszawy z 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 3. Podatek płatny jest przelewem na numer rachunku bankowego (Urząd miasta stołecznego Warszawy – Bank Handlowy) lub w kasach urzędów dzielnic oraz w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 w Warszawie.
 4. Wpłat z tytułu podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek bankowy: Urząd miasta stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.
 5. 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 6. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: Urząd miasta stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia deklaracji i odbioru pism:

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy,
 2. Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, sala obsługi na 1 piętrze,
 3. za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 4. Miejski portal e-usług mojaWARSZAWA,
 5. platforma ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak terminu odpowiedzi. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem prezydenta m.st. Warszawy – Urząd m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Link do strony głównej: epuap.gov.pl.

Uwagi

 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 3. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 4. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 5. Podatnicy są obowiązani:
  1. składać, w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
  3. wpłacać obliczony podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy. 
 6. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w termie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.
 7. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
  1. po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
   • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
   • do 15 września danego roku – II rata,
  2. od 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 1. Zwolnienia z podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 2. Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.), w przypadku nieuchwalenia stawek podatku, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. W związku z powyższym na 2019 rok obowiązują stawki podatku od środków transportowych z 2018 roku. 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 3. Uchwała nr XCI/2977/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14560).
 4. Uchwała nr LXXII/2378/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 12166).
 5. Uchwała nr LVI/1752/2021 Rady m.st. Warszawy z 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 10077).
 6. Uchwała nr XXXIX/1212/2020 Rady m.st. Warszawy z 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11548).
 7. Uchwała nr XXI/538/2019 Rady m.st. Warszawy z 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13138).
 8. Uchwała nr LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9654).
 9. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Nie znalazłeś informacji?