null Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce

Jeśli kupiłeś nowy samochód, to musisz go zarejestrować w urzędzie w ciągu 30 dni od dnia zakupu. Tu dowiesz się jak to zrobić.

Krok po kroku

Tłumaczenie na język angielski

Tłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 

 

 1. Wypełnij wniosek o rejestrację pojazdu. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 2. Dokumenty przekaż do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 3. Otrzymasz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu oraz tablice rejestracyjne. Pozwolenie czasowe jest ważne przez maksymalnie 30 dni.
 4. Ubezpiecz pojazd najpóźniej w dniu rejestracji.
 5. Decyzja o rejestracji pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym powinna być gotowa w ciągu 30 dni.

  [!] Informacje o przygotowanym do odbioru dowodzie rejestracyjnym możesz sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej info-car.pl lub w urzędzie, w którym składasz wniosek.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela lub właścicieli o rejestrację pojazdu.
 2. Zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych, jeżeli ją wyrazisz.
 3. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez:
  • notariusza lub,
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub,
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.
 4. Dowód własności pojazdu. Takim dokumentem może być np.: 
  • faktura VAT, która potwierdza nabycie pojazdu, 
  • umowa sprzedaży,
  • umowa zamiany,
  • umowa darowizny,
  • umowa dożywocia,
  • prawomocne orzeczenie sądu, które rozstrzyga o prawie własności.
 5. Jeden z dokumentów:
  • świadectwo zgodności Wspólnoty Europejskiej (WE),
  • świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
  • świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem, które zawiera dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
  • dopuszczenie jednostkowe pojazdu,
  • decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
 6. Jeśli rejestrujesz pojazd jako osoba fizyczna – przedstaw do wglądu dokument tożsamości, np. dowód osobisty lub paszport.
 7. Jeśli rejestrujesz pojazd jako osoba prawna, np. spółka kapitałowa – przedstaw do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
  [!] Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej może załatwić wyłącznie osoba do tego upoważniona.
 8. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, przedstawicielem firmy zagranicznej lub zagranicznego ośrodka kultury, fundacji lub korespondentem prasowym przedstaw:
  1. do wglądu dokument tożsamości – paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania:
   • wiza Schengen lub wiza krajowa,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
   • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej (UE),
   • karta pobytu członka rodziny obywatela UE,
   • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE,
   • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.
   • karta pobytu wydana w związku z:
    • udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały,
    • udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
    • nadaniem statusu uchodźcy,
    • udzieleniem ochrony uzupełniającej,
    • udzieleniem zgody na pobyt tolerowany.
  2. dla firmy zagranicznej – do wglądu: zaświadczenie o zrobieniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy.
  3. dla ośrodków kultury, fundacji, korespondentów prasowych – do wglądu: umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje.

Załączniki do wniosku musisz złożyć w oryginale lub jako uwierzytelnioną kopię. Jeśli składasz zwykłą kserokopię dokumentu, pokaż pracownikowi urzędu jego oryginał lub uwierzytelnioną kopię. Pracownik urzędu potwierdzi wtedy zgodność tego dokumentu z oryginałem za dodatkową opłatą.
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Opłaty za rejestrację pojazdu możesz zrobić:

 1. w kasie urzędu dzielnicy,
 2. w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 3. przelewem na rachunek bankowy – wybierz rachunek przypisany do dzielnicy, w której będziesz składać wniosek.

W tytule przelewu wpisz:

 • markę i model pojazdu,
 • numer VIN (ten numer ma 17 znaków – sprawdź czy jest prawidłowy zanim wyślesz przelew),
 • numer rejestracyjny, jeśli pojazd już go ma.
Opłaty komunikacyjne za wydanie: Samochód

Przyczepa,

naczepa,

ciągnik rolniczy
Motocykl Motorower
Tablice rejestracyjne zwyczajne 80 zł 40 zł 40 zł 30 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne 1000 zł 500 zł
Dowód rejestracyjny 54 zł 54 zł 54, zł 54 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł 13,50 zł 13,50 zł 13,50 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł
Razem 160 zł 120 zł 120 zł 110 zł
Razem (jeśli wnioskujesz o tablice indywidualne) 1080 zł 580 zł

 

Możliwe dodatkowe opłaty:

 • 5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecko, wnuk) lub rodzeństwu jest bezpłatne.

Te opłaty możesz zrobić:

 • w kasie urzędu dzielnicy
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek
 • przelewem na rachunek bankowy

Możesz zrobić przelew na rachunek bankowy urzędu: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.

Miejsce złożenia i odbioru

Sprawę możesz załatwić:

 • osobiście, 
 • za pośrednictwem salonu sprzedaży,
 • przez internet.

Załatwiam sprawę osobiście:

 1. Wypełnij wniosek o rejestrację pojazdu oraz zgodę na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych  – jeśli ją wyrazisz. Podpisz dokumenty. Do wniosku dołącz pozostałe wymagane dokumenty.
  [!] Formularze dostaniesz również na miejscu w urzędzie.
 2. Pracownik urzędu potwierdzi w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie jesteś nigdzie zameldowany musisz przedstawić inny dokument (na przykład: zeznanie roczne PIT-37, umowę o pracę ze wskazanym adresem zamieszkania, umowę najmu mieszkania), który zweryfikujemy podczas obsługi. Każdą taką sprawę rozpatrzymy indywidualnie.
 3. Sprawdzimy też czy pozostałe dokumenty są kompletne i nie zawierają błędów. Jeśli będą kompletne i poprawne – zarejestrujemy Twój pojazd. Otrzymasz od razu zalegalizowane tablice rejestracyjne, decyzję o czasowej rejestracji pojazdu. Wydamy Ci też pozwolenie czasowe, które jest ważne przez 30 dni. Na ten czas zastępuje Ci dowód rejestracyjny.
 4. Gdy masz już decyzję o rejestracji, musisz ubezpieczyć pojazd jeszcze w tym samym dniu.
 5. W ciągu 30 dni Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) przygotuje Twój dowód rejestracyjny. Informację o tym czy jest gotowy do odbioru uzyskasz na stronie internetowej info-car.pl lub w urzędzie, w którym składasz wniosek.
 6. Przyjdź do urzędu przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego i odbierz decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego koniecznie zwróć nam pozwolenie czasowe oraz przedstaw ważną polisę OC.

[!] Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w Systemie rezerwacji wizyt. Rezerwacja jednego terminu wizyty upoważnia Cię do załatwienia tylko jednej sprawy – np. zarejestrowania jednego pojazdu. Jeśli masz więcej spraw lub pojazdów – zarezerwuj odpowiednią liczbę wizyt.
Załatwiam sprawę za pośrednictwem salonu sprzedaży:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu może złożyć w Twoim imieniu uprawniony przedstawiciel salonu sprzedaży, w którym zakupiłeś pojazd. Salon musi mieć konto firmowe ePUAP.
 2. Musisz udostępnić pośrednikowi dane właściciela lub właścicieli pojazdu: 
  • imię i nazwisko,
  • nr PESEL,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • nr REGON i nazwę firmy, jeśli właścicielem samochodu jest przedsiębiorstwo.
 3. Przedstawiciel salonu sprzedaży musi:
  1. we wniosku o rejestrację pojazdu uzupełnić również następujące dane:
   • nr VIN lub nadwozia,
   • dane techniczne pojazdu czyli rodzaj, markę, model, typ pojazdu, rok produkcji, nr świadectwa homologacji, przeznaczenie pojazdu,
   • adres i dane kontaktowe salonu sprzedaży,
  2. dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty:
   • upoważnienie przedstawiciela salonu sprzedaży salonu do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub odbioru decyzji o wydaniu przez urząd czasowej rejestracji auta, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
   • dowód nabycia auta – przy zakupie pojazdu z salonu będzie to faktura VAT,
   • świadectwo zgodności WE,
   • dowód odprawy celnej przywozowej, jeśli samochód został sprowadzony do Polski przez dealera samochodowego spoza terytorium kraju Unii Europejskiej (UE),
   • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeśli samochód został zakupiony przez salon za granicą,
   • potwierdzenie opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego;
 4. Po złożeniu wniosku pojazd zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni, a przedstawiciel salonu w Twoim imieniu odbierze decyzję o rejestracji czasowej, pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne. W ciągu 30 dni sprawdzimy prawidłowość dokumentów oraz zlecimy przygotowanie dowodu rejestracyjnego, a następnie zarejestrujemy samochód na stałe. Po odbiorze dowodu rejestracyjnego w sposób wskazany we wniosku (za pośrednictwem pracownika salonu, pocztą lub kurierem lub po odbiorze osobistym w urzędzie), możesz bez obaw korzystać z auta.
 5. Samochód z salonu musisz ubezpieczyć najpóźniej w dniu rejestracji.

Załatwiam sprawę przez internet:
Możesz zarejestrować pojazd przez internet przez skrzynkę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) na stronie https://www.esp.pwpw.pl/ – musisz mieć założone konto w Elektronicznej Skrzynce Podawczej PWPW (ESP).
[!] Wszystkie informacje oraz powiadomienia będziesz otrzymywać na swoją ESP.

 1. Wniosek elektroniczny możesz podpisać:
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo 
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Do wniosku dołącz dokumenty wymienione w sekcji Wymagane dokumenty w formie skanu lub zdjęcia.
 3. Po otrzymaniu wniosku musimy go zweryfikować. Jeśli wszystkie dane będą prawidłowe i kompletne wezwiemy Cię do przekazania nam oryginałów wymaganych dokumentów. Wezwanie otrzymasz drogą elektroniczną na skrzynkę ESP, z której otrzymaliśmy wniosek.
 4. Przekaż nam wymagane dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na swój koszt.
 5. Po ich otrzymaniu i weryfikacji skontaktujemy się z Tobą drogą elektroniczną w celu uzgodnienia przesłania pocztą za potwierdzeniem odbioru (na Twój koszt): pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, decyzji o czasowej rejestracji pojazdu.
 6. Gdy otrzymasz już decyzję o rejestracji, musisz ubezpieczyć swój pojazd jeszcze w tym samym dniu.
 7. W ciągu 30 dni poinformujemy Cię drogą elektroniczną o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie. Po uzgodnieniu z nami możemy również przesłać Ci go pocztą za potwierdzeniem odbioru na Twój koszt.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie – sprawy, które nie wymagają informacji lub wyjaśnień lub zbierania dowodów.
 2. Do 1 miesiąca – sprawy, które wymagają postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz decyzję możesz odwołać się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, który wydał decyzję.

 • Jeśli masz polskie obywatelstwo – w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której mieszkasz.
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem lub prowadzisz firmę zagraniczną – w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich na ul. L. Kruczkowskiego 2.

Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania.

Uwagi

 1. Jako właściciel pojazdu masz obowiązek zarejestrować swój pojazd w ciągu 30 dni od zakupu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zajmujesz się obrotem pojazdami, na rejestrację pojazdu masz 90 dni. Jeżeli tego nie zrobisz w terminie grozi Ci kara administracyjna. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule „Od 1 stycznia 2024 r. nowe zasady rejestracji pojazdów”.
 2. Organem właściwym w sprawach rejestracji pojazdów w Warszawie jest Prezydent m.st. Warszawy. Pracownicy upoważnieni przez Prezydenta są zobowiązani do sprawdzania czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC.  Zrobią to w dniu wydawania dowodu rejestracyjnego oraz decyzji o stałej rejestracji Twojego pojazdu. Jeśli nie okażesz nam ważnej polisy OC nie wpłynie to na pozytywne załatwienie sprawy. Musimy jednak powiadomić o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UBF), który może nałożyć na Ciebie karę finansową.
 3. W województwie mazowieckim kończą się tablice rejestracyjne z wyróżnikiem „W” (np. WX 12345). Do czasu wyczerpania się puli takich tablic, nadal będziemy rejestrować auta z takim wyróżnikiem. Minister Infrastruktury przydzielił nam już nowy wyróżnik tablic rejestracyjnych czyli „A” (np. AX 12345). Od stycznia 2023 r. będziemy wydawali nowe tablice rejestracyjne, rozpoczynające się od literki „A” dla pojazdów, które mają zmniejszone tablice rejestracyjne.
 4. Osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, autobusów muszą zapłacić podatek od środków transportowych. Więcej informacji oraz druki deklaracji znajdziesz w karcie informacyjnej Określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 23.02.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?