Odbieranie odpadów komunalnych

null Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Wypełnij oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Podpisz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku wypełnienia we wniosku pola nieobowiązkowego.
 4. Dokonaj opłaty skarbowej w zależności od czynności prawnej. 
 5. Złóż wniosek wraz z oświadczeniami i oświadczenie wraz z dowodem opłaty skarbowej w Biurze Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku wypełnienia we wniosku pola nieobowiązkowego.

Opłaty

 1. 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
 2. 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
 3. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
 4. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 5. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 1. osobiście w sekretariacie Biura Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, piętro IV, pok. 4.56;
 2. w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy;
 3. za pośrednictwem poczty, na adres Biura Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

MIEJSCE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA:

1. w Biurze Gospodarki Odpadami:

 1. osobiście – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;
 2. przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu;

2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
 2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.
   

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Zarządca sukcesyjny w terminie miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego może złożyć wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru na firmę przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia "w spadku", wskazując imię i nazwisko zarządcy sukcesyjnego oraz jego numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer posiada. Ponadto wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy”.

Niezłożenie ww. dokumentów w przewidzianym ustawowym terminie oznacza konieczność wykreślenia z urzędu wpisu przedsiębiorcy przez organ właściwy do prowadzenia rejestru działalności regulowanej.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?