Podatki i opłaty lokalne

null Wydawanie decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez osoby fizyczne

Zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Obsługa klienta w sprawach dotyczących podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej
  1. Bezpośrednia – wizyta w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57 w Warszawie. [!] Istnieje możliwość umówienia wizyty na wybrany przez Państwa termin. Prosimy skorzystać ze strony rezerwacje.um.warszawa.pl.
  2. Telefoniczna – realizowana przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem 19115.
  3. Samodzielna – korzystanie z portalu usług miejskich mojaWARSZAWA. Zapraszamy na portal miejskich usług mojaWARSZAWAmoja.warszawa19115.pl. Na portalu mojaWARSZAWA przez internet mogą Państwo:
   1. sprawdzić stan swoich należności,
   2. wypełnić formularze podatkowe,
   3. zapłacić należności,
   4. złożyć wniosek,
   5. wyszukać w katalogu i skorzystać z wielu innych przygotowanych dla Państwa usług.
   • [!] Po pierwszym logowaniu na portalu mojaWARSZAWA konieczna jest systemowa aktualizacja danych, które dotyczą Państwa rozliczeń. Może ona potrwać do 24h. Po tym czasie ponownie logują się Państwo na portal. Zapoznają się tam Państwo z saldem rozliczeń oraz zapłacą należności.
 2. Pisma i wnioski mogą Państwo składać do Centrum Obsługi Podatnika:
  1. Drogą elektroniczną: 
   1. przez platformę ePUAP,
   2. na adres e-mail Sekretariat.COP@um.warszawa.pl w sprawach, które nie wymagają podpisu podatnika lub pełnomocnika.
  2. Drogą tradycyjną:
   1. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
   2. bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w naszej siedzibie przy ul. Obozowej 57 – I piętro.
 3. Jak otrzymywać korespondencję z Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną
  1. Całą korespondencję możemy do Państwa wysyłać drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. Potrzebujemy do tego formalnej zgody. Prosimy przekazać do nas wniosek:
   1. przez platformę ePUAP. Trzeba go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). Więcej na temat tych podpisów na portalu Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, www.gov.pl,
   2. lub drogą tradycyjną w wersji papierowej. Wniosek trzeba podpisać osobiście lub może go podpisać pełnomocnik.
  2. W jaki sposób wysłać wniosek przez ePUAP? Wejdź na platformę ePUAP. Ten link skieruje Cię we właściwe miejsce: Załatw w urzędzie: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Skargi, wnioski, zapytania do urzędu -> użyj przycisku: Załatw sprawę -> użyj jednej z dostępnych metod logowania.
 4. Załatwianie spraw przez pełnomocnika

Możecie Państwo działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga Waszego osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólneszczególne albo do doręczeń.

Krok po kroku

W jaki sposób uzyskać ulgę w spłacie podatku?

 1. Przygotuj pisemny wniosek o umorzenie/ rozłożenie na raty/ odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Możesz skorzystać z wzorów wniosków (Wzór wniosek rozłożenieWzór wniosek odroczenie).
 2. Pobierz, wypełnij i wydrukuj oświadczenie (Oświadczenie do wniosku o ulgę w spłacie podatku) oraz odpowiednie załączniki (załączniki dotyczą osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą).
 3. Podpisz wniosek lub daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 4. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 5. Udaj się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy lub Centrum Obsługi Podatnika i złóż dokumenty w kancelarii.
 6. Wniosek można także wysyłać drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. Trzeba go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

Więcej na temat tych podpisów na portalu Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, www.gov.pl.

Wejdź na platformę ePUAP. Ten link skieruje Cię we właściwe miejsce: Załatw w urzędzie: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Skargi, wnioski, zapytania do urzędu -> użyj przycisku: Załatw sprawę -> użyj jednej z dostępnych metod logowania.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej składa:

 1. Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę (Wzór wniosek rozłożenieWzór wniosek odroczenie). Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. adres zamieszkania wnioskodawcy lub adres do doręczeń w kraju,
  3. PESEL wnioskodawcy. Dla nierezydentów – identyfikator podatkowy albo numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny,
  4. określenie rodzaju ulgi (raty, odroczenie lub umorzenie),
  5. określenie należności podatkowej, której dotyczy wniosek: Jaki podatek? Jakie odsetki za zwłokę? Za jaki okres?
  6. uzasadnienie wniosku,
  7. podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika.
 2. [!] Wypełnione i podpisane Oświadczenie do wniosku o ulgę w spłacie podatku.
 3. W trakcie załatwiania sprawy organ podatkowy może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą składa:

 1. Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę (Wzór wniosek rozłożenieWzór wniosek odroczenie). Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. adres zamieszkania wnioskodawcy lub adres do doręczeń w kraju,
  3. NIP wnioskodawcy. Dla nierezydentów – identyfikator podatkowy albo numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny,
  4. określenie rodzaju ulgi (raty, odroczenie lub umorzenie),
  5. określenie należności podatkowej, której dotyczy wniosek: Jaki podatek? Jakie odsetki za zwłokę? Za jaki okres?
  6. uzasadnienie wniosku,
  7. podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika.
 2. [!] Wypełnione i podpisane Oświadczenie do wniosku o ulgę w spłacie podatku.
 3. Kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę za ostatnie trzy lata (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L bądź inny ) wraz z ich korektami.
 4. W trakcie załatwiania sprawy organ podatkowy może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów.
 5. Jeżeli wniosek dotyczy pomocy de minimis należy do niego dołączyć:
  1. wypełniony załącznik nr 2 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Zakres informacji określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
  2. wypełnione oświadczenie załącznik nr 1 o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
  3. lub oświadczenie załącznik nr 1 o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 6. Jeżeli wniosek dotyczy pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy do niego dołączyć:
  1. wypełniony załącznik nr 4 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zakres informacji określa rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810),
  2. wypełnione oświadczenie załącznik nr 3 o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie,
  3. lub oświadczenie załącznik nr 3 o nieotrzymaniu o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Opłaty

 1. 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy,
 2. Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, sala obsługi na 1 piętrze,
 3. Miejski portal e-usług mojaWARSZAWA,
 4. platforma ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 3. Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 4. Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 5. Uchwała nr XXXVIII/965/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 11792).
 6. Uchwała Nr LII/1277/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 6 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6082).
 7. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 10. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa 
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

Nie znalazłeś informacji?