Podatki i opłaty lokalne

null Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu podatków

[!]

Karta pobytu – zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych wydawane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie mają zastosowania do postępowania o wydanie/wymianę karty pobytu. Wniosek o niezaleganiu w podatkach proszę składać do Urzędu Skarbowego, z którym Państwo się rozliczacie. 

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek dostępny na tej stronie, w sekcji "pliki do pobrania" i wydrukuj go. Druki dostępne są w formie nieedytowalnej (PDF) lub edytowalnej (docx). 
 2. Podpisz wniosek lub daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (pokwitowanie z kasy w urzędzie lub potwierdzenie przelewu).
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do sprawy, który podpisuje się pod wnioskiem, dołącz pełnomocnictwo szczególne na wzorze PPS-1 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
 5. Możesz skontaktować się z nami mailowo, pisząc na adres: zaswiadczenia@um.warszawa.pl (nie można składać wniosków o wydanie zaświadczenia poprzez przesłanie ich na ten adres mailowy).
 6. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl). Pamiętaj, że zarezerwowanie jednego terminu wizyty upoważnia Cię do załatwienia tylko jednej sprawy.
 7. Udaj się do dowolnego urzędu dzielnicy bądź do Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności albo złóż wniosek w kancelarii lub wyślij pocztą na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
 8. Jeśli chcesz odebrać zaświadczenie osobiście, wskaż na wniosku konkretny urząd dzielnicy lub Centrum Obsługi Podatnika.
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz także złożyć za pośrednictwem ePUAP lub logując się na portalu, wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego. W miejscu wyboru organu wpisz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Sprawdź jak prawidłowo wybrać sprawę. Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane wnioski oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. [!] Pamiętaj, aby dodać adres skrzynki odbiorczej ePUAP we wniosku. Sprawdź jak założyć Profil Zaufany.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu podatków – załącznik nr 1, wersja edytowalna wniosku – załącznik nr 2
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i/lub za pełnomocnictwo.
 3. Pełnomocnictwo do występowania o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia na wzorze PPS-1 – załącznik nr 3.
 4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia).

Opłaty

 1. Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
  1. 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
  2. 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa
 2. Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz za pełnomocnictwo można dokonać:
  1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub
  2. w kasie Urzędu m.st. Warszawy, przy Al. Jerozolimskich 44, znajdującej się na parterze, czynnej w godzinach od 9 do 15.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia wniosków o niezaleganiu z tytułu podatków i opłat lokalnych:
 1. Kancelaria ogólna (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa);
 2. dowolny urząd dzielnicy;
 3. Centrum Obsługi Podatnika;
 4. za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, kurier);
 5. za pośrednictwem ePUAP lub logując się na portalu, wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego. W miejscu wyboru organu wpisz Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Sprawdź jak prawidłowo wybrać sprawę. Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane wnioski oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Sprawdź jak założyć Profil Zaufany.

Miejsce odbioru zaświadczenia:

 1. wskazany we wniosku urząd dzielnicy;
 2. Centrum Obsługi Podatnika;
 3. za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 4. za pośrednictwem ePUAP (pamiętaj, aby dodać adres skrzynki odbiorczej ePUAP we wniosku).

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

 1. Numery kontaktowe:
  1. 22 443 09 76
  2. 22 443 19 83
 2. Adres e-mail do kontaktu: zaswiadczenia@um.warszawa.pl (nie można składać wniosków o wydanie zaświadczenia poprzez przesłanie ich na ten adres mailowy).

Termin odpowiedzi

 1. 7 dni od dnia złożenia wniosku w urzędzie. 
 2. Wydanie zaświadczenia oznacza czas przeznaczony na jego przygotowanie i uzyskanie podpisu na nim od osoby upoważnionej do jego podpisywania.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. We wnioskach o wydanie zaświadczeń można opcjonalnie podać numer telefonu, który posłuży do kontaktu z Państwem w przypadku potrzeby uzupełnienia/wyjaśnienia wpisów na wniosku. Aby pracownik urzędu mógł skorzystać z tego numeru, z uwagi na obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych, należy na trzeciej stronie wniosku złożyć podpis pod oświadczeniem RODO dotyczącym wyrażenia zgody na jego użycie.
 2. Druk PPS-1 wypełnia się i wnosi opłatę z tego tytułu w przypadku, gdy osoba podpisująca się pod wnioskiem o wydanie zaświadczenia działa w imieniu wnioskodawcy i nie posiada pełnomocnictwa ogólnego, ale została przez niego uprawniona do uzyskania takiego zaświadczenia. Pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego dołączają jego kopię do wniosku bez wypełniania druku PPS-1 (załącznik nr 3).
 3. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej a wnioskujące o wydanie zaświadczenia powinny podać swój PESEL we wniosku.
 4. Dokonując opłaty za wydanie zaświadczeń za pośrednictwem szybkich płatności Blue Media nie ma potrzeby dołączania potwierdzenia przelewu do wniosku. W takiej sytuacji należy jedynie w sekcji E.Załączniki, dopisać informację w postaci kodu „BM”.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?