null Zawarcie umowy w celu prowadzenia targu gastronomicznego

Krok po kroku

 1. Wybierz miejsce wyznaczone korzystając z plików zawierających informacje na temat miejsc wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy, znajdujących się na stronie internetowej https://biznes.um.warszawa.pl/handel-i-targowiska .
 2. Skontaktuj się z właściwym zarządcą terenu by upewnić się czy miejsce, którym jesteś zainteresowana/y jest wolne (liczy się kolejność składania wniosków).
 3. Udaj się z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem, oraz wypełnionym oświadczeniem do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce położenia wydzielonego obszaru do prowadzenia targu gastronomicznego. 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Pisemny wniosek o zawarcie umowy w celu prowadzenia targu gastronomicznego.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o figurowaniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z podaniem informacji umożliwiającej jednoznaczną identyfikację przedsiębiorcy (np. NIP, nr REGON) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym  z podaniem nr KRS.
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie posiada zaległości wobec m.st. Warszawy, Skarbu Państwa lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 3. Mapa z w skali 1:200 z zaznaczeniem granic stoisk i urządzeń związanych z organizacją targu gastronomicznego.

Opłaty

Wysokość wynagrodzenia pobieranego za udostępnienie wydzielonego obszaru na podstawie umowy ustala się w wysokości równej stawce określonej w § 7 Zarządzenia nr 5791/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych „targami gastronomicznymi” w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwy ze względu na miejsce położenia wydzielonego obszaru do prowadzenia targu gastronomicznego lub jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Termin odpowiedzi

Wydzielone obszary udostępnia się zgodnie z kolejnością składania wniosków. Wszystkie złożone wnioski podlegają ocenie. W przypadku złożenia wniosku w tym samym dniu przez więcej niż jeden podmiot, na organizację, w tym samym miejscu i czasie, targu gastronomicznego zarządca terenu przeprowadza konkurs ofert i termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Prezydent m.st. Warszawy na podstawie ustalonych przez Zarządy dzielnic m.st. Warszawy wykazów, określa w odrębnym zarządzeniu wykaz wydzielonych obszarów do prowadzenia targów gastronomicznych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące wydzielonych obszarów do prowadzenia targów gastronomicznych i ich zarządców znajdują się w zbiorczym wykazie, który dostępny jest na stronie internetowej: https://biznes.um.warszawa.pl/handel-i-targowiska .
 3. Udostępnienie wydzielonego obszaru następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowy zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące.
 4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się w oparciu o zasady ustanowione w § 5 Zarządzenia nr 5791/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2014 r.
 5. Zarządca terenu dopuszcza możliwość podpisania umowy na mniejszą ilość targów gastronomicznych, niż zgłoszona we wniosku o udostępnienie wydzielonego obszaru.
 6. Zarządca terenu może nie wybrać żadnej oferty.
 7. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że:
  − oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  albo
  −oświadczenie, że organizator targu gastronomicznego uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zawierającej nieprawdziwe dane, osoba rozpatrująca wniosek przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w szczególności może żądać od wnioskodawcy przedstawienia stosownych zaświadczeń. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku liczy się od daty doręczenia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu.
 8. Niewywiązywanie się przez wnioskodawcę ze zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa lub m.st. Warszawy stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy, chyba że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?