Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

null Dotacje dla mieszkańców na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego

Krok po kroku

Dotacje ze środków budżetu m.st. Warszawy udzielane są na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 6 000 zł.

Krok 1:

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji (patrz punkt Pliki do pobrania). Zwróć uwagę, że wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty, w zależności od potrzeby, wymienione w następnej sekcji "Wymagane dokumenty".

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok 2:

 1. Skompletowane dokumenty złóż w:
  a. Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy (dowolny WOM), lub
  b. Kancelarii ogólnej Urzędu al. Jerozolimskie 44, lub
  c. Biurze Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409, lub
  d. prześlij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

  W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.
   
 2. Termin składania wniosków: od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planujesz realizację inwestycji. Termin składania wniosków dla osób planujących realizację inwestycji w 2025 r.: od 1 września 2024 r. do 31 marca 2025 r. Pamiętaj: za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy. Realizacja inwestycji nie może zostać rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
  Od 1 września 2025 r. zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w 2026 r. (realizacja inwestycji nie może zostać rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji).

Krok 3:

 1. Telefonicznie/mailowo zostaniesz zaproszony do Biura Ochrony Środowiska w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 4:

 1. Zrealizuj inwestycję - rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
 2. Dokonaj odbioru wykonanej inwestycji - potwierdzonego protokołem kontroli i odbioru technicznego, podpisanym przez wykonawcę, inspektora nadzoru przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz wnioskodawcę lub pełnomocnika.
 3. Zawrzyj umowę o odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Krok 5:

Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Środowiska:

 1. wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji);
 2. kopię protokołu kontroli i odbioru technicznego wykonanej inwestycji poświadczoną za zgodność z oryginałem, na każdej stronie przez wnioskodawcę;
 3. kopię umowy o odprowadzanie ścieków poświadczoną za zgodność z oryginałem, na każdej stronie przez wnioskodawcę.

Krok 6:

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości (patrz punkt Pliki do pobrania).
 2. Oryginał uzgodnionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokumentacji technicznej budowy przyłącza kanalizacyjnego (dokumentacja jest zwracana wnioskodawcy po zaopiniowaniu wniosku o udzielenie dotacji).
 3. Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji (patrz punkt Pliki do pobrania), jeśli nie realizuje jej właściciel.
 4. Kopia umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na świadczenie takich usług.
 5. Kopia dowodu wniesienia należności za usługę wykonaną w ramach ww. umowy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji.
 6. Oryginał pełnomocnictwa (patrz punkt Pliki do pobrania) lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej).

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców lub prowadzące działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwa:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu minionych trzech lat (3x365 dni wstecz), a w sektorze rolnym lub rybołówstwa w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Wypełniony formularz z informacjami przedstawianymi przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania) – osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorcy.
 3. Wypełniony formularz z informacjami przedstawianymi przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania). 

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo lub prokurę należy dokonać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Zwolnieni z opłaty skarbowej są:

 1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
 2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy (dowolny WOM), lub
 2. Kancelaria ogólna Urzędu al. Jerozolimskie 44, lub
 3. Biuro Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409, lub
 4. prześlij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.

Miejsce odbioru:

osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Ochrony Środowiska – podpisanie i odbiór umowy o udzielenie dotacji.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są począwszy od I kwartału roku, na który zaplanowano realizację inwestycji. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?