Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

Wstecz

Dotacje dla mieszkańców na modernizacje kotłowni

[!]

Nabór wniosków na wymianę "kopciuchów" jest otwarty mimo ograniczeń w pracy Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic. Obecnie wniosek (w wersji papierowej w oryginale) można przekazać do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na dwa sposoby:

 • korespondencyjnie na adres:
  Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.
 • złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy

Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Wszystkie wątpliwości wyjaśnimy telefonicznie lub mailowo.

Krok po kroku

Na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na modernizacji kotłowni w nieruchomościach, które są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy poprzez trwałą ich likwidację i zastąpienie:

 1. odnawialnym źródłem energii,
 2. indywidualnym węzłem cieplnym,
 3. źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym,
 4. źródłem ciepła zasilanym energią elektryczną.

Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kotła lub paleniska na paliwo stałe albo olej opałowy mogą również otrzymać środki na:

 1. odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania,
 2. wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Dofinansowanie w wysokości:

 1. do 100% maksymalnej kwoty dotacji dla wniosków złożonych w 2020 r.,
 2. do 90% maksymalnej kwoty dotacji dla wniosków złożonych w 2021 r.,
 3. do 70% maksymalnej kwoty dotacji dla wniosków złożonych w 2022 r.

Szczegółowe kwoty dotacji na modernizację kotłowni znajdują się tutaj.

 

Krok 1:

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji ze strony. Zwróć uwagę, że wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty, w zależności od potrzeby:
  1. oryginał zgody właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel;
  2. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej);
  3. formularz pomocy de minimis w przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Formularze możesz również pobrać ze strony: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PK/kot%C5%82ownie.htm

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok 2:

 1. Skompletowane dokumenty dokumenty wyślij pocztą do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej lub złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy. W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.
 2. Termin składania wniosków: do 31 grudnia 2022 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).

Krok 3:

 1. Telefonicznie/mailowo możesz zostać zaproszony do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji. Umowa może być również dostarczona do Ciebie kurierem.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 4:

 1. Zawrzyj umowę z wykonawcą inwestycji.
 2. Zrealizuj inwestycję.
 3. Wykonaj dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykonaną inwestycję.
 4. Dokonaj odbioru wykonanej inwestycji - potwierdzonego protokołem odbioru wykonanej inwestycji podpisanym przez wykonawcę oraz wnioskodawcę lub pełnomocnika, a w przypadku wykonania węzła cieplnego – protokołem odbioru podpisanym również przez przedstawiciela/li operatora sieci ciepłowniczej.
 5. Uzyskaj od wykonawcy oryginał faktury (rachunku) wystawionej na podstawie protokołu odbioru wykonanej inwestycji.

Krok 5:

Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej:

 1. wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji);
 2. kopię protokołu odbioru wykonanej inwestycji poświadczoną za zgodność z oryginałem, na każdej stronie przez wnioskodawcę;
 3. oryginał faktury (rachunku) wystawionej przez wykonawcę inwestycji (oryginał dokumentu zostanie odesłany niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej);
 4. dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykonaną inwestycję.

Krok 6:

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na modernizacji kotłowni w nieruchomościach, które są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy.

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014, poz. 1543), tj. formularz pomocy de minimis.

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Zwolnieni z opłaty skarbowej są:

 1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
 2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Miejsce odbioru:

osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej - podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dotacji Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Termin odpowiedzi

Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są począwszy od II kwartału roku, na który zaplanowano realizację inwestycji. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501 i 1527).
 2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).
 3. Uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 11646). 

Nie znalazłeś informacji?