Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

null Dotacje dla mieszkańców na modernizacje kotłowni

Krok po kroku

Na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na modernizacji kotłowni w nieruchomościach, które są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy poprzez trwałą ich likwidację i zastąpienie:

 1. odnawialnym źródłem energii,
 2. indywidualnym węzłem cieplnym,
 3. źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym,
 4. źródłem ciepła zasilanym energią elektryczną.

Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kotła lub paleniska na paliwo stałe albo olej opałowy mogą również otrzymać środki na:

 1. odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania,
 2. wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Szczegółowe kwoty dotacji na modernizację kotłowni znajdują się tutaj.

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

II. W URZĘDZIE 

Krok 1:

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji ze strony. Zwróć uwagę, że wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty, czyli w zależności od potrzeby oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej).

Formularze możesz również pobrać ze strony: https://um.warszawa.pl/kopciuchy

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok 2:

 1. Skompletowane dokumenty wyślij pocztą na adres: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy. W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.
 2. Wnioski przyjmowane są przez cały rok (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).

Krok 3:

 1. Telefonicznie/mailowo możesz zostać zaproszony do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji. Umowa może być również dostarczona do Ciebie kurierem.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 4:

 1. Zrealizuj inwestycję.
 2. Wykonaj dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykonaną inwestycję.
 3. Dokonaj odbioru wykonanej inwestycji potwierdzonego protokołem odbioru wykonanej inwestycji podpisanym przez wykonawcę oraz wnioskodawcę lub pełnomocnika, a w przypadku wykonania węzła cieplnego – protokołem odbioru podpisanym również przez przedstawiciela/li operatora sieci ciepłowniczej.
 4. Uzyskaj od wykonawcy oryginał faktury (rachunku) wystawionej na podstawie protokołu odbioru wykonanej inwestycji.

Krok 5:

Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Załącz:

 1. wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji);
 2. kopię protokołu odbioru wykonanej inwestycji poświadczoną za zgodność z oryginałem, na każdej stronie przez wnioskodawcę;
 3. oryginał faktury (rachunku) wystawionej przez wykonawcę inwestycji (oryginał dokumentu zostanie odesłany niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej);
 4. dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykonaną inwestycję.

Krok 6:

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na modernizacji kotłowni w nieruchomościach, które są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy.

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014, poz. 1543), tj. formularz pomocy de minimis.

Opłaty

 1. 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 3. Zwolnieni z opłaty skarbowej są:
  1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
  2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

 1. Miejski portal e-usług Moja Warszawa,
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy,
 3. za pośrednictwem operatora pocztowego - Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Miejsce odbioru:

osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej – podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dotacji Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Termin odpowiedzi

Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są począwszy od II kwartału roku, na który zaplanowano realizację inwestycji. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zmieniona uchwałą nr LXXII/2404/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 11646 ze zmianami). 

Nie znalazłeś informacji?