null Dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), położonych na terenie Warszawy.

Kto może się ubiegać

Stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych) na terenie m.st. Warszawy.

Na co dotacja

  • budowa, odbudowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, odnowa lub remont infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, a także zakup innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego

  • ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego.

Wysokość dotacji

Dotacja celowa może być udzielona do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania, ale nie może przekraczać kwoty 40 000 zł. 

Strona internetowa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://eko.um.warszawa.pl/-/dotacje-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-w-2024-r-

Nie znalazłeś informacji?