null Informacja dla cudzoziemców, którzy przybyli do Polski przed dniem 24.02.2022

Z powodu odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, z dniem 31 lipca 2023 r. zakończą się okresy przedłużeń oraz pobytu cudzoziemców uznawanego dotąd za legalny na podstawie ustawy COVID-19.  

Do końca lipca tego roku osoby te powinny złożyć wnioski do Wojewody Mazowieckiego (otwarcie w nowym oknie) o przedłużenie prawa pobytu.

Ważne!  Wnioski należy składać do Wojewody, a nie do Urzędów Dzielnicowych.

Przepisy dotyczą wszystkich cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed dniem 24.02.2022.

Wyjaśnienie

Dotyczy sytuacji gdy:

 1. w dniu 14 marca 2020 r. cudzoziemcy przebywali w kraju na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych:
 • w ramach ruchu bezwizowego,

 • na podstawie wiz Schengen wydanych przez organy polskie,

 • wiz Schengen lub wiz długoterminowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,

 • dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,

 • wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. przedłużenie z mocy prawa:
 • okresów pobytu i ważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie takich wiz przypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

 • upływających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy;

 1. przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:
 • terminów opuszczenia terytorium Polski, wynikających z art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (obecnie terminów dobrowolnego wyjazdu), na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (art. 15zzzb);

 • terminów na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, o przedłużenie wizy lub o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego;

 • okresów ważności kart pobytu;

 • okresów ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, wydawanych cudzoziemcom na czas trwania postępowań w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej;

 • okresów ważności dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, którzy z nimi przebywają lub do nich dołączają: dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu, kart pobytu członka rodziny obywatela UE oraz kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE;

 • okresów ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca;

 • okresów ważności dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. spowodowało, że 2 lipca 2023 r. rozpoczęły swój bieg terminy 30-dniowe.

W konsekwencji z końcem dnia 31 lipca 2023 r. zakończą się okresy przedłużeń oraz pobytu uznawanego za legalny na podstawie ustawy COVID-19.

Informacje na stronie rządowej: Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – skutki dla sytuacji prawnej cudzoziemców - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/aktualnosci/odwolanie_covid_PL.

Nie znalazłeś informacji?